Тэжээн тэтгэх үр хүүхэдгүй, эсвэл хууль ёсны тэжээн тэтгэгч нь дэмжлэг үзүүлэх боломжгүй ахмад настанд сууцны хөлс төлөхөд, хэрэв нийтийн халаалтгүй сууц, гэрт амьдардаг бол түлш худалдан авахад мөнгөн тусламж олгох /Жилд 1 удаа /
Байнгын асаргаа шаардлагатай 16 ба түүнээс дээш насны иргэнд мөнгөн тэтгэмж олгох /Улиралд нэг удаа /
18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 насны иргэнд нэг удаа мөнгөн тусламж олгох
Наториатын үйлчилгээ
Сум хөгжүүлэх сангаас зээл авахад бүрдүүлэх материал
Эрх зүйн зөвлөгөө өгөх
Малчны зээл авахад бүрдүүлэх материал
Алдарт эхийн одон авахад бүрдүүлэх материал
Сайн дурын даатгалд хамрагдахад бүрдүүлэх баримт бичиг
Хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэмж авахад бүрдүүлэх материал
Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж авахад бүрдүүлэх материал
Ажил олгогч байгууллага нийгмийн даатгалд шинээр бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал
Ажилгүйдлын даатгалын сангаас олгох тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичиг
Тахир дутуугийн тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх материал
Өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх материал
Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх материал
Газрын гэрчилгээ авахад тушаах хураамж
Насанд хүрээгүй иргэнд газар өмчлүүлэх
Эзэмшлийн газар авахад
Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг
Засаг дарга, түүний тамгын газраас хувь хүн албан байгууллагад хандсан албан тоот, шийдвэрийн баримт бичгийг стандартын дагуу шивж, хэвлэж үйлчлэх
МУ-ын Засгийн газрын 394-р тогтоолын дагуу хонь, тэмээний ноосыг үндэсний боловсруулах үйлдвэрт тушаасан малчдын бүрдүүлэх материал
Нийгмийн халамжийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр олгоход бүрдүүлэх материал
Хөгжлийн бэршээлтэй иргэнд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр олгоход бүрдүүлэх материал
Ахмадын зориулалттай амралт, сувиллын газарт амрах эрхийн бичгийг хөнгөлөлтэй олгоход бүрдүүлэх материал
Ахмад настанд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр олгоход бүрдүүлэх материал
Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхэд мөнгөн тэтгэмж олгоход бүрдүүлэх материал
Шинээр газар өмчилж авахад бүрдүүлэх материал
Шинээр гүн өрмийн худаг гаргахад бүрдүүлэх материал
Иргэний үнэмлэхний бүртгэл
Шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгүүлэх материал
Нас барсны бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал
Үрчилсэнийг бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал
Овог эцэг, эхийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд. Бүрдүүлэх материал
Шинэ төрсөн хүүхэд бүртгэх