•  Энд дарж файлыг татах /Data/uploads/docs/ZDVH.doc


  СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР,

  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2-Р УЛИРЛЫН БИЕЛЭЛТ

   

  2017.06.15                                                                                                                                                                                                       Эрдэнэ-уул

  ЗОРИЛТ

  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ

  Суурь түвшин

  Шаардагдах

  хөрөнгийн хэмжээ

  Шалгуур үзүүлэлт

  Биелэлт

   

  НЭГ. ДЭД БҮТЭЦ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД

   

  1

  Сумын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэнд аж үйлдвэр, аялал жуулчлалын салбарын эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн бүтцийг шинэчилж, аймгийн ДНБ-ний жилийн дундаж өсөлтийг 8-аас доошгүй хувиар хангана.

   

  1.Аймгийн ДНБүтээгдэхүүнд эзлэх боловсруулах салбарын үйлдвэрлэлийн тогтвортой өсөлтийг хангана.

   

   

  сумын ДНБ-ний өсөлтөөр

   

  ДНБ-ний хэмжээ сая. төгрөг

   

  Боловсруулах салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ / сая. төгрөг/

   

  Боловсруулах салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өсөлтийн хувиар

   

  -2,8% /хэрэгжилт хангалтгүй -30%/

   

   

   

   

   

   

  2 сумын эдийн засаг, нийгмийн бодит салбаруудад хөрөнгө оруулалт хийх гадаад, дотоодын бизнес эрхлэгч, түншлэгчдийн санал санаачилгыг дэмжин, хамтран ажиллана.

   

   

  Сум хөгжүүлэх сан болон бусад санггуудаас

  ЖДҮХС ОНХС бусад

  Хамтран хэрэгжүүлсэн төслийн тоогоор-20-оос доошгүй төсөл хэрэгжүүлнэ

   

  Сум хөгжүүлэн сангаас 3 иргэнд нийт 8,0 сая төг -ийн зээл олгосон. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

   

   

  3. Гадаад, дотоодын төсөлд хамрагдах боломжийг судлах, хөрөнгө татах, төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна

  -олон улсын төсөл хөтөлбөрөөр

  -

  Төслийн нэгжийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

  Мөнхийн баян гал ХХК-тай хамтран БНХАУ-ын засгийн газрын ядуурлыг бууруулах сангаас санхүүгийн дэмжлэгийг 300 өрхөд цагаан сараар үзүүлэв. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  2

  “ Сум хөгжүүлэх хэтийн зорилт”-ыг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

  4. Сум хөгжүүлэх хэтийн зорилт”-ыг сумын хөгжлийн дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

  ААНБ

  -

  сумын урт хугацааны хөгжлийн хэтийн зорилтыг тодорхойлсон бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтээр

  “ Сум хөгжүүлэх хэтийн зорилт”-ыг боловсруулж байгаа. Эх үүсвэрийг аймаг хариуцаж хийхээр шийдэгдсэн.- /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  3

  төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтыг үр ашигтай болгож, төсвийн ил тод байдлыг ханган, төсвийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлнэ.

  5. Төсөв болон сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн төлөвлөлтийн үндэслэлийг сайжруулж, төсвийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх явцад иргэд, олон нийтийн оролцоог хангаж ажиллана

  2016 оны байдлаар нийт төсөв Үүнээс ОНХСан Тусгай зориулалтын шилжүүлэг Орон нутгийн төсөв төгрөг болно.

   

   

  Төсвийн тухай хууль, холбогдох журам , зааврууд

  2016 онд Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх нийт 5 ажилд 170,249,7 мянган төгрөгний ажил төлөвлөгдсөн ба Орон нутгийн хөгжлийн сангийн шилжих үлдэглээс 3 ажлын26,560,1 мянган төгрөгний ажлыг баталж нийт 7 ажилд99,864,9 мянган төгрөг зарцуулсан/Хэрэгжилт хангалтгүй 30%/

   

   

   

   

  6.Төсвийн шууд захирагч нартай байгуулах үр дүнгийн гэрээнд төсвийн урамшуулал, хариуцлагын талаар тодорхой заалт оруулж, үр дүнг хагас бүтэн жилээр дүгнэж ажиллана.

  ЭМТ-ийн болон соёлын төвийн эрхлэгч,сургууль,цэцэрлэгийн эрхлэгч ,багийн засаг дарга нар

   

  Төсвийн тухай хууль, холбогдох

  -төсвийн шууд захирагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулахдаа ТАХ-ийн ёс зүй сахилга хариуцлага,авлига ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах талаар бүтээгдэхүүн болгож оруулж улирлаар тооцон ажиллаж байна. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  7.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтыг үр дүнтэй, ард иргэдэд нээлттэй, ил тод болгоно.

  Сумын ОНХС

   

  Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны хууль

  Ухаалаг мэдээллийн самбараар албан байгууллагуудын шилэн дансны мэдээлиийг тогтмол оруулж мэдээлж байна. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  8.Төсвийн ил тод байдал, Шилэн дансны хуулийг чанд мөрдөн ажиллана.

  224 төсөвт байгууллагад шилэн данс ажиллаж байна.

   

  Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль

  шилэн дансны тухай хуулийг мөрдөн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  4

  татварын бүртгэл, хураалтын системийг боловсронгуй болгох арга хэмжээг авч, татварын тогтвортой орлогын эх үүсвэрийг бий болгоно.

  9. Татвар төлөгчдийн тооллого явуулж, сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг бүртгэлд хамруулан, татварын бааз суурийг өргөтгөж, татвар ногдуулалтыг бүрэн хийж, татварын бүртгэл мэдээллийн санг шинэчлэн баяжуулах ажлыг зохион байгуулна.

  2016 оны 6 сарын байдлаар суманд бүртгэлтэй ..... аж ахуйн нэгж байгууллага байна.

   

  Улсын бүртгэлийн тухай хууль, Татварын ерөнхий хууль

  -36 ААНБ хамрагдаад байна. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  10. Төрөөс батлагдсан татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх замаар татварын уян хатан байдлыг хангаж, бизнес эрхлэгчдийг дэмжин ажиллана.

   

   

  Татварын ерөнхий хууль, холбогдох тогтоол, журам

  Татварын хуулийг 1 удаа сурталчилах ажлыг зохион байгуулав. /хэрэгжээгүй -0%/

   

  11.Татварын он дамжсан өр, төлбөрүүдийг хураан барагдуулж, төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна.

  2016 онд татварын урьд онуудын өр ..... сая төгрөг байна.

   

  Татварын ерөнхий хууль, дутуу төлөлтийн стандартаар жил бүр 80-иас доошгүй хувийг барагдуулна.

  -татварын он дамжсан Андсөрвэй ХХК-тай хуваарь гаргаж төсөвт орлого оруулах ажлыг зохион байгуулав.

  /хэрэгжээгүй -0%/

   

  5

  Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын шинэчлэлийг хэрэгжүүлнэ.

  12.Стандарт шинэчлэгдсэн тухай бүр, аж ахуйн нэгжүүдэд сургалт зохион байггуулж, мөрдөн ажиллах талаар заавар, зөвлөмж өгнө.

  Стандартын хэрэгжилт 80 хувьтай байна.

   

  Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, НББОУ Стандартын дагуу

  -хууль дүрэм журам зааврын дагуу үйл ажиллагаа явуулж байна./хэрэгжээгүй-0%/

   

   

   

  6

  сумын нийгэм, эдийн засгийн статистик мэдээллийн санг баяжуулан, боловсронгуй болгож, төлөвлөлт, хяналт, удирдлагын хэрэглэгдэхүүн болгоно.

  13.Албан ёсны статистикийн мэдээллийн санд хамрагдагсдын хүрээг нэмэгдүүлж, хэрэглэгчдэд мэдээллийг зөвшөөрөгдсөн түвшинд нээлттэй хэрэглүүлэх боломжийг бүрдүүлж ажиллана.

  Мэдээллийн сангийн Devinfo программд 9 салбарын багц үзүүлэлтээр засаг захиргааны нэгжээр, нэгж мэдээлэл бүрдүүлсэн 2.2013-2015 оны мал тооллогын цахим сангийн үр дүнг 79 үндсэн хэрэглэгч ашигладаг болсон

   

  Хэрэглэгчдэд мэдээллийг зөвшөөрөгдсөн түвшинд нээлттэй хэрэглүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ.

  -сар бүрийн 25-ны дотор мэдээ мэдээлээр хангаж ажиллаж байна./хэрэгжээгүй -0%/

   

  7

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудын ашигт ажиллагааг дээшлүүлж, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг сайжруулна.

   

  14.Орон нутгийн өмчийн нэгдсэн бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн санг бүрдүүлэн, баяжуулж, бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулна.

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллогод .... орон нутгийн өмчит газрууд хамрагдаж, удирдлагыг мэдээлэлжүүлэх системд бүрэн шивж тайлагнасан. Тооллогоор сумын ОНӨмчид ..... тэрбум төгрөгийн хөрөнгө тоологдсон.

  -

  Өмчийн үр ашиг сайжирсан байна.

  -сумын өмчийн тооллогыг хийж бүртгэл мэдээллийн санг баяжуулж ажиллаж байна./хэрэгжих шатанд-70%/

   

  8

  Төсөл болон тендер шалгаруулалтыг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгож, “Шилэн тендер шалгаруулалт” бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

  15. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг орон нутгийн хөгжлийн хэрэгцээ, иргэдийн хэлэлцүүлгийн эрэмбэлэгдсэн саналд тулгуурлан хуваарилж, төлөвлөх ажлыг хэвшүүлнэ.

  -

  ОНХС

   

  Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр-100%

  -2016 оны үлдэгдлээс ОНХС-аар гүний худаг-4,сумын төвийн гэрэлтүүлгийн ажлыг хийж гүйцэтгэв./хэрэгжих шатанд-70%/

   

   

  16. Худалдан авах ажиллагааг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгож, хууль, журмын дагуу зохион байгуулна.

  Сумын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг жил бүр батлуулан 2013-2016 онд ......тай хэрэгжсэн.

   

  УТ, ОНТ

   

  Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр-

   

  -журмын дагуу зохион байгуулна./хэрэгжилтыг тооцох хугацаа болоогүй-/

   

   

  ХОЁР.ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД.

   

  9

  Бүс нутгийн онцлогт тохируулан малын үүлдэр угсааг сайжруулж, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлнэ.

   

  17 нутгийн шилмэл үүлдэр, омгийн малыг өсгөн үржүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хонийг махны чиглэлийн: Барга үүлдэр болон Баянцагаан хэвшлийн хониор, Үхрийг мах-сүүний Сэлэнгэ үүлдрээр, ямааг ноолуурын, адууг хурдны чиглэлээр өсгөж, мах, сүү, ноос, ноолуурын гарцыг нэмэгдүүлэн энэ чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж буй малчин өрхийг бодлогоор дэмжинэ.

  Баянцагаан хэвшлийн хээлдэгч, хээлтүүлэгч мал сайжруулагчаар нийлүүлсэн.

  Цөм сүрэг-..... толгой

  Цэвэр эрлийз мал-.......толгой

   

  Зээлийн дэмжлэг, ХХО, Төсөл хөтөлбөр

  Цөм сүрэг нийт сүргийн 10-с доошгүй хувиар

  цэвэр эрлийз мал 1,5% доошгүй өснө.

   

   

   

  /хэрэгжилтыг тооцох хугацаа болоогүй/

   

   

   

   

   

   

  10

  Мал сүргийг байгалийн болзошгүй эрсдэлээс хамгаална.

   

  18. Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлыг сум, баг, малчин өрх бүрээр хангуулна.

  2016 онд......мал тоолуулсан

  ОНТ

  ААН, иргэдийн хөрөнгө

  Жилд дунджаар хонин толгойд шилжүүлсэнээр 20,000 толгой мал-с дээшгүй мал оруулна.

  /хэрэгжилтыг тооцох хугацаа болоогүй/

   

  19. Бололцоотой багуудад малчин өрхүүдэд хадлангийн талбайг тогтоон өгч, жил бүр өвс, хадлан бэлтгэхэд нь дэмжлэг үзүүлж, хашаалсан, усалгаатай, тордсон хадлангийн талбайгаас өндөр ургац авсан аж ахуйн нэгж, иргэнийг урамшуулна

   

   

  Жилд 10-с доошгүй га-г хадлангийн талбайн зориулалтаар ашиглуулна.

  Багуудад судалгаа хийж байна/ хэрэгжилтийг тооцох хугацаа болоогүй/

   

  20.Мал сүргийг малын индексжүүлсэн даатгалд хамруулах цар хүрээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.

   

   

  Даатгалд хамрагдсан малын тооны өсөлтөөр

  БИНХуралд оролцон уг даатгалын талаар малчдад сургалтсурталчилгаа хиисэн.

  / хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  11

  “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

  21.”Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь шатны төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

  Эхний шатны төлөвлөгөө 93.3%-иар хэрэгжиж дууссан.

  УТ,

  ОНТ, ОУБ

  Төлөвлөгөөний биелэлтийг 90%-ээс доошгүй хувиар хангана.

  Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2 дахь шатны төлөвлөгөөг гарган сумын ИТХ –н тэргүүлэгчдээр батлуулан ажиллаж байна /хэрэгжих шатанд-70%/

   

   

   

  22.Малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулна

   

   

   

  2017 оны 04 – р сарын 21 – нд малчдын зөвөлгөөнийг зохион байгуулсан. Нийт 80 гаруй малчдад оролцсон /бүрэн хэрэгжсэн-100%/

   

  23.Бэлчээр хамгаалах чиглэлээр хор цацах ажлыг зохион байгуулах

  40,0 мянган га-д тэмцэх ажил хийгдсэн

  УТ

  тэмцэх ажил хийх талбай /га-аар/

  Бэлчээр хамгаалахаар 60 мянган га – д үлийн цагаан огтоно устгах ажлыг зохион байгуулана.

  /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

   

  24.Уст цэгийн тоог нэмэгдүүлнэ

  ОНТөсвөөр 8 худаг гарсан.

  УТ, ОНТ

  Жил бүр 2-оос доошгүй худаг гаргана

  Шинээр улсын төсвийн хөрөнгөөр 1 худаг гаргах захиалга өгсөн./хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  12

  Хоршоо хөгжих эдийн засгийн таатай орчныг бүрдүүлж хоршооллын аяныг өрнүүлнэ.

  25.ХАА-н түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх, анхан шатны чанарын боловсруулалт, тордолт хийх, хадгалах, тээвэрлэх, борлуулах нэгдсэн сүлжээ бий болгоно.

  ХАА-н 3 хоршоо тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байна

  УТ, ОНТ,ОУБ

  Нэгдсэн сүлжээ бий болсон байна.

  Түүхий эд хүлээн авдаг хоршоонууд анхан шатны боловсруулалт хийж байна

   

  /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  13

  Мал сүргийг гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, эрүүлжүүлэх ажлыг цаг хугацаанд нь шуурхай зохион байгуулж ажиллана.

  26.Халдварт, паразиттах өвчний халдварлалтын судалгаанд тулгуурлан мал, амьтныг мал эмнэлгийн арга хэмжээнд хамруулж вакцинжуулалт хийсэн тарилгын үйлчилгээний хөлсийг зах зээлийн бодит үнэлгээнд ойртуулна.

  Халдварт өвчнөөс сэргийлэх дархлаажуулалтанд давхардсан тоогоор .....мян. мал хамруулсан

  Лабораторийн шинжилгээнд ..... хээлтүүлэгч мал шинжилсэн.

  Улсын

  Төсөл хөтөлбөр,

  ААН-ийн хөрөнгө

  -Гоц халдварт, халдварт өвчний гаралтыг зогсооно.

  -Лабораторийн шинжилгээний хамрагдалт нэмэгдэнэ

  Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүд эхний хагас жилд тарьсан гоц халдвартцэцэг, шүлхий өвчний вакцин тарьсан үйлчилгээний хөлсөө авах материалаа бүрдүүлж баталгаажуулан аймгийн мал эмнэлгийн албанд хүргүүлсэн

  /хэрэгжих шатанд-70%/

   

   

  27.Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакциныг графикт хугацаанд нь мал эмнэлгийн нэгжүүдэд нийлүүлж вакцинжуулалтыг технологийн дагуу тариулж үр дүнг дархлаа, тандалтын шинжилгээгээр дүгнэн эмч нарын хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ.

  Цэцэг өвчний тандалт шинжилгээнд сумаас сонгогдсон 3 багийн 5 өрхийн 5 хонь, нийт ..... хониноос цусны дээж авч, шинжилгээ хийсэн.

  УТ, Төсөл хөтөбөр

   

  Вакцины дараахи мониторингийн шинжилгээг өргөжүүлж, дархлааг 70-аас дээш хувьд хүргэнэ.

  Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакциныг тухай бүрт нь мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүдэд хүргүүлж байгаа. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

   

   

  28.Малын гоц халдварт шүлхий, хонины цэцэг зэрэг өвчнөөс сэргийлэх, голомтын дотор ажлын төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлж, вакцинжуулалтанд голомтын бүсийн малыг бүрэн хамруулна

  хонины цэцэг өвчнөөс сэргийлэх вакцинжуулалтанд ........ хонийг хамруулсан. Шүлхий өвчний вакцинжуулалтанд ....... бог,...... бод малыг хамруулсан.

  УТ

  Вакцинжуулалтанд хамруулах малын тоогоор

  Хонины гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакциныг эхний хагас жилд 79600 толгой хонинд тарихаас 78959 толгой хонинд тарьж вакцинжуулалт 99.4 хувьтай, гоц халдварт шүлхий өвчний вакцинийг 9323 толгой үхэрт тарихаас 9903 толгой үхэрт тарьж биелэлт 106,2 хувьтай /хэрэгжих шатанд-70%/

   

  29. Мал эрүүлжүүлэх ажлын технологит цаг хугацаа, гүйцэтгэлийн үр дүнд тавих нутгийн захиргаа, мэргэжлийн байгууллага, малчны хяналтыг өндөржүүлж үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлнэ.

  367 өрхөд малчин өрхөд өрхийн малын эрүүл мэндийн дэвтэр хөтөлж, эмчлэн сэргийлэх ажилд хяналт тавьж байна.

   

  УТ, орон нутгийн төсөв

  “Өрхийн малын эрүүл мэндийн дэвтэр”ээр хөтлөгдөж, хяналт сайжирна.

  Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүд малчин өрхөд үзүүлсэн мал эмнэлгийн үйлчилгээгээ тухай бүр өрхийн малын эрүүл мэндийн дэвтэрт бүртгэж ирсэн /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  14

  Мал эмнэлэг үржлийн нэгжүүдээс малчдад үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмж чанарыг сайжруулна.

  30. Мал эмнэлгийн үржлийн бүх нэгжүүдийг стандартын шаардлага хангуулж, мал эмнэлгийг чадавхжуулж, ажил үйлчилгээний шуурхай нэгдмэл байдлыг хангаж чанар хүртээмжийг сайжруулна.

  Мал эмнэлгийн үйлчилгээний 5 нэгж мал эмнэлэг шаардлага ханган ажиллаж байна

   

  МЭҮҮН-ийн

  хөрөнгө ,төсөл хөтөлбөр

  “Мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгжийн MNS 5368-1,2,3:2011

  стандартын шаардлага хангагдана.

  Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүдийг МNS 5368-2:2011 стандартыг хангах зорилтой ажиллаж байна. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

   

  15

  Гоц халдварт өвчний үеийн бэлэн байдлыг сум, аймгийн түвшинд хангана.

  31.Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэрэмжлүүлэх, тэмцэх арга хэмжээний бэлэн байдлыг өндөржүүлнэ.

   

  УТ, төсөл, хөтөлбөр, ХХО

  Гоц халдварт өвчний эрсдэл буурна.

  Мал амьтныг гоц халдварт өвчнөөс хамгаалах сумын эрсдлийн төлөвлөгөө боловсруулан ажилаж байна. /хэрэгжээгүй-0%/

   

  17

  “Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

  33.“Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” дэд хөтөлбөрийг батлуулж, хэрэгжүүлнэ.

  Дэд хөтөлбөртэй болно.

  УТ

  ОНТ

  Дэд хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлтээр

  Хугацаа болоогүй төлөвлөгөө 6-р сард аймгийн ИТХ-аар батлагдахаар төлөвлөгдөж байгаа. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  34.Хүн амын хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хангамжийг нэмэгдүүлэн дотоодын хэрэгцээг хангана.сургууль цэцэрлэг,ЭМТ-ийн махны нөөцийг өөрийн сумын малчдаас авна

  Мах махан бүтээгдэхүүн

   

  Орон нутгийн малчидтай гэрээ байгуулан мах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж байна. Цэцэрлэг Хөшгийн хөндий малчны бүлэгтэй, дунд сургууль 5-р багийн иргэн Д.Мөнхнасантай, эрүүл мэндийн төв 5-р багийн малчин Г.Лхагвасүрэнтэй тус тус гэрээ байгуулан ажиллаж байна

  Хэрэгжиж байгаа 70%

   

  35. Зуунмод сумын, худалдааны төвүүдтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан төмс, хүнсний ногоо, мах, сүү борлуулах цэг ажиллуулна.

  -

  ОНХО, ХХО

  Борлуулсан бүтээгдэхүүн, орлогын хэмжээ

  Зуунмод суманд сүү махны борлуулах цэг ажиллаж байна./хэрэгжээгүй-0%/

   

  18

  “Мах, сүүний” анхдугаар аяныг эхлүүлнэ.

   

  36.Махны үйлдвэрийг түшиглэн нөөцийн мах бэлтгэх ажлыг зохион байгуулж, иргэд, төсөвт байгууллагуудыг хямд үнэтэй махаар хангана.

  нөөцийн мах .... тн-ыг бэлтгэсэн.

  /2016 оны Төсөвт байгууллагын хэрэгцээ .....тн/

  УТ,ОНТ

  Нөөцөлсөн махны хэмжээгээр

   

  Сургууль цэцэрлэгЭМТ-д нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасанмах сүүгээр хангаж ажиллаж байна. /хэрэгжээгүй-0%/

   

  37. Сүүний нөөцийг бүрэн ашиглаж Зуунмод,Налайхад өгч буй сүүний хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

  ..... тн сүү

   

  УТ, ОНТ

  Үйлдвэрлэсэн сүүний хэмжээ

  2017 онд гүү-12, гүү-2680, үнээ 3276, эм хонь 34765, эм ямаа 20016 төллөсөн хагас жилийн байдлаар 65.6 тн сүү бэлтгэн 25.6 тн сүү, 1.0тн тараг, 0.2 тн цөцгий, 0.2 тн тараг зах зээлд нийлүүллээ. /Хэрэгжилт хангалтгүй -70%/

   

  38. сумын махны үйлдвэрийг түшиглэн үйлдвэрлэлийн аргаар бэлтгэсэн мах экспортлох ажлыг эхлүүлнэ.

  5 тн махыг үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн.

  УТ

  ОНТ

  Мах, махан бүтээгдэхүүний

  үйлдвэрлэсэн хэмжээ

  Хугацаа болоогүй

   

  39. сүү цөцгийн тосны жижиг үйлдвэр байгуулна.

  Сумын төвд сүүний хөргөлтийн төвтэй болно

  УТ

  ОНТ

  Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн хэмжээ

  Судалгаа хийгдэж байгаа-/хэрэгжээгүй-0%/

   

  40. Үйлдвэрлэлийг 7-р зөрлөгт төвлөрүүлж түүнд үндэслэн үйлдвэржүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан, төсөл, хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтаар дэмжих сангийн эх үүсвэрүүдийг нэмэгдүүлнэ.

   

  -МАК,Цементны үйлдвэрийг түшиглэнэ

   

  -АХСангаас олгосон зээлийн хэмжээ

  - -ЖДҮДС, СХС-аас олгосон зээл

  -Дэмжлэг үзүүлсэн аж ахуйн нэгж, иргэдийн тоо-

  Зээл олголт хийгдээгүй байгаа./хэрэгжээгүй-0%/

   

  19

  МАА, Газар тариалангийн түүхий эдэд тулгуурласан, бие даасан тогтвортой ажиллах, өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлэх чадвартай орон нутгийн онцлогт тохирсон, боловсруулах чиглэлийн ЖДҮ-ийг буй болгоход дэмжлэг үзүүлнэ.

  41. 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үйл ажиллагаа эрхэлж, байнгын ажлын байр тогтвортой хадгалсан хөнгөн, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээлээр дэмжинэ.

  -

  АХС,

  ЖДҮДС, СХС,

  Дэмжлэг үзүүлсэн бизнес эрхлэгчдийн тоогоор

  -санал ирээгүй

   

   

  42. Жижиг, дунд үйлдвэр, цехүүдийн суурилагдсан хүчин чадлыг бүрэн ашиглаж, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулахад дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана

  Хүнсний цех - 1, төмс, хүнсний ногоо боловсруулах-3, барилгын материалын цех-1, модон эдлэл цех-1, гутлын цех-1, ээрмэл утасны үйлдвэр-1, оёдлын цех-1, шахмал түлшний цех-2, болно

  ГДХО

  Үйл ажиллагаа нь тогтворжсон үйлдвэр цехийн тоогоор

   

   

  Хамгаалагдсан хөрсний тариалалт эрхлэх 3 иргэн, 3 ААНБ-д сум хөгжүүлэх сангаас зээл олгож Атрын шим ХХК-тай хэлэлцээр хийж хүлэмж, болон суулгацыг нийлүүлсэн. Хүснсий ногоо тарих арчлах талаар 4 удаагийн танхимын сургалт 2 удаагийн талбайн сургалтыг зохион байгуулна. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  43. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх журмын дагуу ажлыг зохион байгуулж,архины цэгийн тоог бууруулан, журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

  Нийт цэг .....

  үүнээс худалдан борлуулах цэг

  5

  Үйлчэх цэг

  5

  Сар бүрийн 1-нд зарахыг хориглосон.

  ОНТ

   

  Тусгай зөвшөөрөлтэй цэгийн тооны буурсан үзүүлэлтээр

  Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ-уудад сумын ЗДТГ-ын даргын баталсан удирдамж, удирдах газраас ирсэн удирдамжийн дагуу 5 удаагийн хяналт шалгалтыг хийж үр дүнг тооцон ажиллалаа

  Сар бүрийн 1-н, долоо хоног бүрийн 3 дахь өдөр архи зархыг хориглон хэрэгжүүлж байна. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  44. Орон нутгийн хэрэгцээг орон нутгийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээр тэргүүн ээлжинд хангах ажлыг зохион байгуулна.

  Орон нутгийн хэрэгцээт ажил үйлчилгээ худалдан авахад хуульд заасны дагуу дотоодын давуу эрхийг олгож байна.

  УТ,ОНТ

  Дотоодын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний худалдан авалтын өсөлтөөр.

  Сургууль цэцэрлэг,ЭМТ –г мах сүү,нарийн боов зэргээр хэрэгцээг хангаж ажиллаж байна./хэрэгжээгүй-0%/

   

  45. Улс, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн шугамаар хийгдэх барилга, байгууламж, бүтээн байгуулалтын ажлуудад орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлж бодлогоор дэмжиж ажиллана.

  2016 онд ЭМТ-ийн дээвэр,гадна талын пасатны ажилд 80 сая .төг хийгдсэн.

  -

  Орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллагын эзлэх хувийн жингээр

  /Хэрэгжилтийг тооцох Хугацаа болоогүй/

   

  Гурав:ДЭД БҮТЭЦ, ГАЗАР, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД

   

  21

  Сумын төв, суурин газруудыг хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй болгох ажлын, дагуу хотжилт, тохижилтын зураглалыг гарган хөгжүүлж, иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлнэ

  45. Өвөл, зуны аялал жуулчлалын ресорт, цанын бааз байгуулах асуудлыг судалж, ажлыг эхлүүлнэ

  -

  УХО, ОНХО, ГДХО

   

  2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд зуны аялал жуулчлалын ресорт, цанын бааз байгуулах зорилгоор ээж хадны зам дагуу төлөвлөж, төсөл сонгон шалгаруулалт зарлаад байна. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  22

  Олон улсын нисэх буудал бүтээн байгуулалттай уялдуулан , шинэ хороолол суурьшлийн бүсүүдийн хэсэгчилсэн төлөвлөгөөнүүдийг хийж, суурь дэд бүтцийн их бүтээн байгуулалтыг эхлүүлнэ.

   

   

   

   

   

   

  46. “Шинэ сум” төсөл хэрэгжүүлнэ./20 айлын орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

  Судалгааны ажил хийгдэж байна.

  Солонгос улсын ХО

  “Шинэ сум” төсөл хэрэгжсэн байна.

  24 айлын орон сууц барих судалгаа авсан. Аймгийн засаг дарга сумдад 24 айлын орон сууц барих гэрээг үзэглээд ирсэн байгаа./хэрэгжээгүй-0%/

   

  47. сумын төвийн гэр хорооллын айл өрхүүдийг хашаандаа тохилог амьдрах “Эко тохилог хашаа” төслийг иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлнэ.

  Хашаа төслөөр эхэлсэн.

  ОНХО, ХХО

  “Эко тохилог хашаа” төсөл хэрэгжсэн айл өрхийн тоогоор-420

  Эко тохилог хашаа төслийн хүрээнд 2 иргэн, 3 албан байгууллага хүлэмжний нарийн ногоо болон төмс тариалах сургалт судал хийж эхний захиалга өгсөн. Мөнхбаяр, Сүрэн гэсэн 2 иргэн, Цэцэрлэг,Сургууль, ЗДТГ бүртгэгдээд байна. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  23

  Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж, иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцлийг хангана.

  48. Төрийн албан хаагчдын болон иргэдэд зуслангийн зориулалтаар олгосон газруудын дэд бүтцийг иргэдийн оролцоотойгоор шийдвэрлэх, зуслангийн зориулалтын барилга гүйцэтгэдэг компани, аж ахуйн нэгжтэй холбох замаар “Тохилог зуслангийн хороолол” бий болгох ажлыг эхлүүлнэ.

  -

  ХХО

  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

  Сумын төсвийн байгууллагуудын ТАХ нарт зуслангийн газар олгох ажлыг хийв. Мөн баруун зуунмодны амын зуслангийн газрыг тохилог зуслан болгохоор дахин төлөвлөлт хийх ажлын хүрээнд газар дээр нь баригдсан хашаа байшинг хэмжилт хийгээд байна. /хэрэгжих шатанд-70%/

   

  49. сумын цэцэрлэгт хүрээлэн ногоон байгууламж, гудамж, зам талбай, хүүхдийн тоглоомын талбай, гэрэлтүүлэг хийж тохижуулах

  Ногоон байгууламжийн хэмжээ ..... га-д хүрсэн.

  БХС

   

   

   

   

  -Тохижуулсан гудамж зам талбай

   

  -ногоон байгууламжийн талбайн хэмжээгээр /га-аар/-..... га

  Сумын төвийн гэрэлтүүлгийн ажлыг ОНХС-ийн санхүүжилтээр хийж гүйцэтгэв./хэрэгжих шатанд-70%/

   

  50. Төсөвт байгууллагуудын барилга, байгууламжуудыг засварлах ажлуудыг ээлж дараатай зохион байгуулна.

  -

  -

  УХО,

  .....төгрөг

  ОНХО

  300 сая төгрөг

  ИТХурлын тогтоолын хэрэгжилтээр

  2017 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн 34 сая төгрөгөөр сургуулийн дотуур байрны засварыг хийхээр төлөвлөсөн хугацаа болоогүй, ЗДТГ-ын дээврийн засварын 25 сая төгрөгний ажил хийж гүйцэтгэлээ. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  51. Төсөвт байгууллагуудын барилга, байгууламжуудыг , засварлах ажлуудыг ээлж дараатай зохион байгуулна.

  3-р багийн төвийг шинээр барих

  УХО болон ОНХО-оор жилд дунджаар 80-100 сая. төгрөгийн ажил хийгдэж байна.

  -

  УХО,

  .....төгрөг

  ОНХО

  300 сая төгрөг

   

  Хөрөнгө оруулалтын өссөн дүнгээр - төгрөг

  Хэрэгжилтийг тооцох Хугацаа болоогүй

   

  24

  Төсөвт байгууллагуудын барилга байгууламжуудыг , засварлах ажлуудын ээлж дарааллыг шинэчлэн тогтоож, дарааллын дагуу хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэнэ.

  52. Төсөвт байгууллагуудын барилга, байгууламжуудыг , засварлах ажлуудыг ээлж дараатай зохион байгуулна.

  53.3-р багийн төвийг шинээр барих

  . Төсөвт байгууллагуудын урсгал засвар,үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх

  Өөрсдийн нөөц бололцоогоор

  -

  УХО,

  .....төгрөг

  ОНХО

  300 сая төгрөг

   

  Сумын ИТХ-ын тогтоолын хэрэгжилтээр

  Хэрэгжилтийг тооцох Хугацаа болоогүй

   

  Нөөц бололцоонд тулгуурлан

  Сумын ИТХ-ын тогтоолын хэрэгжилтээр

  Хэрэгжилтийг тооцох Хугацаа болоогүй

   

  54. Газрын талаар баримтлах бодлого, сумын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж, батлуулан, мөрдөж ажиллана

   

   

   

  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр -100%

  Сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг сумын ИТХ-аар батлуулан, төлөвлөгөөний дагуу газар олголтыг зохион байгуулан ажиллаж байна./хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  55 газар өмчлөөгүй иргэн бүрт өмчлүүлэхэд шаардалагатай газрын хэмжээг тодорхойлж, байршлыг тогтоон төлөвлөлт хийж газар өмчлөлийг хуулийн хүрээнд зохион байгуулна.

  2016 оны 3 улирлын байдлаар 3181 иргэнд 297,5 га газрыг өмчлүүлээд байна.

  Энэ нь нийт иргэдийн 46 % нь газраа өмчилсөн.

   

  -

  Газар өмчилсэн иргэдийн тоо

  2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу 6-р сарын байдлаар 1444 иргэнд 115 га газар өмчлүүлээд байна. /Хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  25

  Газрын талаар баримтлах нэгдсэн бодлогыг боловсронгуй болгож, нэн тэргүүнд өөрийн сумын иргэд, байгууллагад газрыг нь өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх бодлого баримтлана.

  56. Сум, багийн хилийн цэсийн маргаантай асуудлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хянаж , санал боловсруулан, холбогдох газарт уламжилж, шийдвэрлүүлнэ.

  Холбогдох яааманд 2014 онд санал хүргүүлсэн.

  -

  Сум,багийн хилийн цэсийн маргаантай асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэсэн байна.

   

   

  Сумын хилийн цэсийн солбилцолыг баталгаажуулах ажлын хэсэг баян, багахангайн хил дагуу газар дээр нь маргаантай цэг дээр координат авч газар дээр нь шалгасан. Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хуралд танилцуулан холбогдох байгууллагуудад ИТХ-ын тогтоолыг хүргүүлээд байна. / Хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

   

  58. Шинэ гэр хороолол руу эрчим татах

  ОНХС

   

  Бодлогын хэрэгжилтээр

  Хэрэгжилтийг тооцох Хугацаа болоогүй

   

  26

  Нийтийн аж ахуйн талаар аймгаас баримтлах бодлогыг хот суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

  59. Дунд сургуулийн цэвэр бохир усны асуудлыг шийдвэрлэх

  Судалгааны ажил хийгдэж байна.

  ХХО

  ОНХС

  Холбогдох газруудад уламжлав./хэрэгжээгүй-0%/

   

  61..Ачаа тээврийн төмөр замын сумын нутаг дэвсгэрээр дайруулан барих асуудлыг дэмжиж, холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллана

  -

  -

  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

  - Хэрэгжилтийг тооцох Хугацаа болоогүй

   

  27

  Хөшгийн хөндийд холимог тээвэр, ложистикийн төв байгуулах асуудлыг дэмжиж холбогдох байгууллагатай хамтарн ажиллана.

  62. Ээж хад руу явах замыг сайжруулах сумын төвөөр дайран өнгөрүүлэх бодлого барих

  Зураг төсөл судалгаа хийгдсэн.

  УХО, аймгийн ЗД-ын хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу

  Шинээр холбох замын уртаар.

  Хугацаа болоогүй

   

  63. “Гудамж төсөл”-ийн хүрээнд гэр хорооллын айлуудын бие засах болон хашааны өнгө үзэмжийг нэгдсэн нэг стандарттай болгох

  Ерөнхий төлөөлөл хийгдсэн.

  ОНХС сум хөгжүүлэх сан

  Гэр хорооллын айлуудын хашааны өнгө үзэмжийг сайжруулах

  Хэрэгжилтийг тооцох Хугацаа болоогүй

   

  28

  Суманд утасгүй интернэтийн орчин бий болгож иргэдийн мэдээлэл шуурхай олж авах боломжийг бүрдүүлнэ.

   

  64. сумын төвд шатахуун түгээх станц дугй засвар цайны газар ахуйн үйлчилгээний цэг барих хийх ажлыг дэмжих төсөл хөтөлбөрт хамруулах

  -

  ОНХС,сум хөгжүүлэх сангийн зээлээр

   

   

   

  Сумын төвд болон 1-р багт шатхуун түгээх станцыг барьж байна. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

   

  65. “Манзушир хийд” хүртэлх хатуу хучилттай замыг барина.

  -

  УХО

  6,8 тэрбум төгрөг

  Хатуу хучилттай замын уртаар -7,5 км

  Аймгийн засаг даргын үндсэн чиглэлд тусгагдсан./хэрэгжээгүй-0%/

   

  ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

   

  29

  Байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлэх замаар агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах, хог хаягдлын зохистой менежментийг хэрэгжүүлж, хүн амыг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

  66.Албан байгууллага, айл өрхийн хог хаягдлыг төрөлжүүлэн ялгах, зайлуулах, булшлах ажлыг цогцоор нь шийдвэрлэж, хөрсний бохирдлыг бууруулж, хүн амыг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

  67. Хог тээвэрлэх машиныг шинэчлэх

  1

  ОНХО

  30,0 сая төг

  Хогийн цэг /

  Сумын засаг даргын 2017.02.13-ны өдрийн А\38 тоот захирамжийн биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд сумын хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээг 3 удаа зохион байгуулж, 4 дүгээр багийн нутаг “Таван хумст” гэх газар тариалангийн зориулалтаар үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн н.Алтанцэцэг, Прогресс Медиа Групп ХХК, Үлэмж горесерс ХХК, Канаан ХХК-уудад ЗДТГ-ын 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 03\48 дугаартай албан тоотоор нийтийн их цэвэрлэгээнд оролцох тухай тоот хүргүүлж, нийтийн эдэлбэрийн газар болох Таван хумстын ар, Өгөөмөр, мөн Нурамтын энгэрийн төвлөрсөн хогийн цэгийг “МАК” ХХК, “Мөнхийн баян гал” ХХК-тай хамтран, 1 дүгээр багийн нутаг 4-р зөрлөгийн хогийн цэгийг Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба, Гурван төхөм ХХК, Эрдэнэ дорно ХХК-тай хамтран түрж цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулж, хогийн цэгийн талбайг нийт 7.5 га-аар багасгаж нийт 4050м3 ил задгай хог хаягдлыг түрж цэвэрлэлээ.

  /хэрэгжих шатанд-70%/

   

   

  30

  Байгаль орчны багц хуулийг хэрэгжүүлэх цогц арга хэмжээг авч, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон байгалийн нөөцийн хууль бус ашиглалтад тавих хяналтыг сайжруулна.

  68. Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа болон шинээр байгуулах, шинэчлэх, өргөтгөх төслүүдийг байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд бүрэн хамруулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна.

  Хууль журмын дагуу

  -

  Үнэлгээнд хамрагдсан байгууллагын тоо

  Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Хотол дэгжих ХХК, Талст технологи зэрэг 2 ААНБ-ыг байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд хамруулан ажиллаж байна.

  /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

   

   

  69. Нөхөн сэргээлтийг хууль журмын дагуу хүлээн авна

  Ажлын хэсгийн дүгнэлтээр

  Биологи-18,3 га техникийн нөхөн сэргээлт 37,8 га

  Хэрэгжилтийг тооцох Хугацаа болоогүй

   

  70. Орон нутгийн иргэдэд түшиглэсэн эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. жуулчлалын бүс болгоно.

  Ээж хадыг тохижуулах аялал жуулчлалын бүс бий болгох

  Хандив, төсөл хөтөлбөр

  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

  Ээж хадыг тохижуулах ажлыг хийж байна./хэрэгжээгүй-0%/

   

  ТАВ: НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГИЙН ХҮРЭЭНД

   

  31

  Орон нутгийн зан заншил, уламжлал, түүх соёл, унаган байгаль, нүүдэлчин ахуй, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг эрчимтэй хөгжүүлнэ.

  71.Аялал жуулчлалын бүс байгуулах асуудлыг гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг татах замаар хэрэгжүүлнэ.

  -

  -

   

  Хугацаа болоогүй

   

  72.Аялал жуулчлалын бүс байгуулах асуудлыг гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг татах замаар хэрэгжүүлнэ.

  -

  -

   

  Хугацаа болоогүй

   

  32

  Боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааны чанар, хүртээмж, үр дүнг сайжруулна.

  73.Боловсролын түвшин, судлагдахуун бүрээр сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлнэ.

  Улсын шалгалтын гүйцэтгэлийн хувь-69.65% ЭЕШ-ын улсын дундаж-476.98

  Улсын төсөв

  Боловсролын чанарыг үнэлэх тоон болон чанарын үнэлгээний хувиар

  2016-2017 оны хичээлийн жилд бага боловсролын түвшинд судлагдахуун бүрийн чанарт ахиц гарсан улсын шалгалтын гүйцэтгэлийн хувь математик 0.7%, монгол хэл 1.2%, Х. Байгаль 1.3%, ахисан. Суурь боловсрол математик 0.2%, монгол хэл 0.7%, нийгмийн ухаан 3.7%, байгалийн ухаан 1.3% ахисан. /хэрэгжих шатанд-70%/

   

   

  74.“Хөгжсөн багшаас чадварлаг сурагч” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

  -

  Улсын төсөв

  Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар

  “Хөгжсөн багшаас чадварлаг сурагч” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 3-н багш шинээр боловсрорлын магистрийн зэрэг хамгаалсан, 2 багш “Арга зүйч” мэргэжлийн зэрэг, нийгмийн ажилтан “Ахлах“ мэргэжлийн зэргийн шалгуурыг тус тус хангаад байна. Сайн хичээлийн үйл ажиллагаа бүсийн зөвлөгөөнд

  Бага анги Н. Рэгжидмаа Хүн нийгэм-1, Н. Даваадулам Монгол хэл-3, Х. Нандингэрэл Түүх-3, Бага анги О. Отгонжаргал-4, С. Хандсүрэн Хөгжим-5. Амжилт үзүүлсэн./хэрэгжих шатанд-70%/

   

   

  75. Сурагчдын эх хэлээрээ зөв сайхан бичих, ярих, илтгэх, сэтгэх хэрэглээний бүрэн ур чадвартай болгож, монгол хэл, бичгийн сургалтын чанарыг сайжруулна.

  Зөв бичих-72.3%

  Сайхан бичих-71.1%

  Бүтээлчээр унших чадвар-78.7%

  Улсын төсөв

  Зөв,

  сайхан бичих,

  бүтээлчээр унших чадвар ахисан хүүхэд /хувиар/

   

  утга зохиолын, илтгэх чадварын дугуйлан ажиллуулсан, монгол хэлний улсын шалгалтын гүйцэтгэлийн хувь 3.1% ахисан. /Хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  33

  Хүүхдийг мэдлэг боловсролтой, амьдрах ухаантай, хөдөлмөрч, эх оронч, үндэсний бахархалтай, эрүүл чийрэг, зөв зан суртахуун, хүмүүжил төлөвшилтэй хүн болгоно.

  76.Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшлийг сайжруулах аймгийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

   

  Улс, орон төсөв

  Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар

   

   

  Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшлийг сайжруулах аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд соёл хүмүүжлийн ажилтай уялдуулан олон талт уралдаан тэмцээн, сургалт, хүүхдийн эрсдлээс хамгаалах урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг зохион байгуулж байна

  /хэрэгжээгүй-0%/

   

   

  77.Хичээл, сургалтаас гадуурх сонгон секц, дугуйлангийн чанарыг сайжруулж, хүүхдийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлнэ.

  5 чиглэлээр секц, дугуйлан хичээллэж байна.

   

   

   

  Улсын төсөв

  -Секц дугуйланд хамрагдсан хүүхдийн тоо

   

  -Улсын төрөлжсөн олимпиадад амжилт үзүүлсэн сурагчдын тоо

   

   

  нийт сургуулийн хэмжээнд 2016-2017 оны хичээлийн жилд 11 төрлийн секц дугуйланд давхцсан тоогоор 102 хүүхэд хамрагдсан

  /хэрэгжээгүй-0%/

   

   

  78.“Багш хөгжлийн төв”-ийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, багшийн ажлын байран дээр хөгжих нөхцөл боломжийг сайжруулна.

  Багш хөгжлийн төвтэй.

  Улсын төсөв

  Тухайн жилд тохижигдсон “Багш хөгжлийн төв”-ийн тоо

  багшийн хөгжлийн төвийг багш ажилчдын хандиваар 540.000 төгрөгний төсөвтэйгээр тохижуулах ажлыг эхлүүлэн ажиллаж байна /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  79. “Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр” дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

   

  ОНХС

   

  Улсын төсөв, төсөл хөтөлбөр

   

   

   

  ОНХСан

  - Дотуур байрын үйлчилгээний нэр төрөл чанарын шалгуур хангасан сургуулийн тоо

  -Шинэчилсэн зөөлөн эдлэл /хувиар/

  Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр эд хөтөлбөрийн хүрээнд 2017 оны ОНХС-аас 8,8 сая.төг дотруур байрны засварлах ажил хийгдэж байна./хэрэгжилт хангалтгүй -30%/

   

  34

  Бүх шатны боловсролын байгууллагад эрүүл, аюулгүй, ээлтэй орчин бий болгоно.

  80. Боловсролын байгууллагын орчинд суралцагчийг эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлнэ.

  СӨБ-2\

  ЕБС-1

  Улсын төсөв

  a.Гэрэлтүүлэг-

  б.Гарц- в.Камер-

  г.Хурд сааруулагч

  Дунд сургуульд-гарц хурд сааруулагчтай бөгөөд камерыг ажиллуулах үүрэг чиглэл өгч ажиллаж байна./хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

   

   

   

   

  81. Хүүхэд залуучууд, иргэдэд тухайн шатны боловсролыг нөхөн олгоно.

  Бичиг үсэг үл мэдэгч 21 иргэн байгаагаас 29 иргэн, дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтад 16-54 насны 45 иргэн хамрагдсан

  УТ, ОНТ

  -Боловсрол нөхөн олгосон хүний тоо

   

  Бичиг үсэг үл мэдэгч 12 боловсрол олгох ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна./хэрэгжих шатанд-70%/

   

  35

  Иргэдийн хэрэгцээнд тулгуурласан насан туршийн боловсрол олгоно.

  82. Хөдөөгийн иргэдэд хүргэх соёлын үйлчилгээний төрөл хэлбэрийг нэмэгдүүлж цар хүрээг өргөжүүлнэ.

  Сумын соёлын төвөөс 5 багт

  25 удаа

  2200 иргэнд

  Улсын төсөв

  Хүрч үйлчилсэн иргэдийн тоо

  2017 оны 1-р улирлын байдлаар хөдөөгийн хүн амд үйлчлэх үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор 1-4-р багийн ИНХ-д оролцож урлагийн арга хэмжээ өдөрлөг зохион байгуулав.Уг арга хэмжээнд 80 гаруй иргэд хамрагдав.Мөн нүүдлийн номын сангаар үйлчлэх ажлыг зохион байгуулав./хэрэгжих хугацаа болоогүй-70%/

   

  36

  Хүн амд үзүүлэх соёл урлагийн үйлчилгээний цар хүрээг нэмэгдүүлж, материаллаг баазыг жигд сайжруулна.

  83. Айл өрх бүрийг номын сантай болгох, ном унших соёлд гэр бүлийн оролцоог нэмэгдүүлэх аяныг өрнүүлнэ.

  -

  Орон нутгийн төсөв

  Сумын нийт өрх- 630

  -Нийт өрхийн эзлэх хувиар

  Сумын хэмжээнд 5 айл номын сантай болсон ба 273 уншигчтай байна./хэрэгжих шатанд-70%/

   

  84. Соёлын биет бус өвийг бүртгэлжүүлж, хадгалан хамгаалах, хойч үед өвлүүлэн уламжлуулах сургалтыг төв, хөдөөд шат дараатай зохион байгуулна. /Уртын дууны Баянбараат, Боржигон аялгуу/

  -БМСанд -өвлөн уламжлагчдын нийт тоо-480

  -Төрлийн тоо СББӨ-ийн төлөөллийн-5

  -Баянбараат,

  Боржигон уртын

  дууч-6

  ОНТ

  2.0 сая

   

  -Өвлөн уламжлагчдын тоо өссөн дүнгээр

  - Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр

  Сумын соёлын төвд уртын дуу дуулдаг иргэдийн судалгааг гаргасан ба морин хуурийн дугуйлан хичээллүүлж байна./хэрэгжих шатанд-70%/

   

  85. сумын хамгаалалтад авсан түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт газруудыг хашаажуулан нутгийн иргэд гэрээгээр хамгаалах ажлыг зохион байгуулна.

  -Хамгаалалтад авсан-99

  -Гэрээгээр эзэнжүүлсэн-15 сумын 62 дурсгал

  Манзуширын хийдийн туурь, /

  -ОНТ

  Төсөл хөтөлбөр

   

   

  ТСҮХД-9

  Сумын 2-р багийн нутагБаруун,Зүүн хөшөөт,1-р баг Хүрэн хүнтийн хөшөө зэргийг сумын хамгаалалтанд авав./хэрэгжих шатанд-70%/

   

  37

  Музейг орон нутгийн түүх, соёл иргэншил нийгмийн аж амьдралын түгээмэл толь мэдээлэл, мэдлэгийн эх сурвалж болгож, соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулна.

  86. Улс аймгийн хамгаалалтад авсан түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт газруудыг хашаажуулан нутгийн иргэд гэрээгээр хамгаалах ажлыг зохион байгуулна.

  -Хамгаалалтад авсан-99

  -Гэрээгээр эзэнжүүлсэн-15 сумын 62 дурсгал

  Манзуширын хийдийн туурь, /

  -ОНТ

  Төсөл хөтөлбөр

   

  12.0 сая

  ТСҮХД-9

  Аймаг сумын хамгаалалтанд авсан түүх соёлын дурсгалт газруудыг багийн иргэдээр хамгаалуулах ажлыг хийж байна./хэрэгжих шатанд-70%/

   

   

  38

  Нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцлийг бүрдүүлж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

   

   

  87. Нийтийн биеийн тамир, зохистой хөдөлгөөн /фитнесс/-ээр хичээллэх, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ.

   

   

   

   

  Улсын төсөв

   

  - Гадаа талбай, алхалт, гүйлт, дугуйн замын тоо-5

  Сумын иргэдийн нийтийн биеийн тамираар хичээллэх орчин нөхцөлийг хангах зорилгоор дунд сургуулийн спорт заалыг албан байгууллагуудад хуваарилан албан хаагч иргэд спортоор хичээллэж байна. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

   

   

  39

  Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

  88. Жирэмсний хяналтыг сайжруулж, эх хүүхдийн эндэгдэл гаргахгүй ажиллана

  суманд нийт .... хүнийг үзлэгт хамруулсан.

  УТ, ОНТ

  Үзлэг, оношлогоо зохион байгуулсан сумын тоо, хамрагдсан хүний тоо

  Жирэмсний хяналтанд байгаа 10 эхчүүдийг ЭМС-ын 338-р тушаалын дагуу хяналт явуулж, жирэмсэн эх бүрд жингийн тооцоог гаргаж шинжилгээний хариунд дүгнэлт хийж өөрчлөлт илэрсэн тохиолдолд нарийн мэргэжлийн эмчийн зөвөлгөө авч ажиллаж хэвшээд байна. ЭМС-ын 42-р тушаалыг мөрдөн ажиллаж байна. Эх хүүхдийн эндэгдэл гаргахгүй ажиллаж байна. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  89. Элэгний хатуурал, хорт хавдраас сэргийлэх “Элэг бүтэн Төв аймагчууд” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

  86.5%

  УТ, ОНТ

  НЭ-ийн тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь

  Элэгний хатуурал, хорт хавдраас сэргийлэх урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 2-р улирлын байдлаар 40 иргэнийг хамруулсан. “Элэг бүтэн Төв аймагчууд” хөтөлбөрийн төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  90. Сумын лабориторийг хүчин чадлаар нь ажиллуулах шинжилгээнүүдийг авч хэвшүүлэх

   

   

   

  Эрүүл Мэндийн Төвд 8-н төрлийн тестээр 117 иргэнд шинжилгээ хийсэн. 5-н нэр төрлийн аппаратаас 3-н нэр төрлийн аппаратыг ашиглаж байна. 2 нэр төрлийн аппарат нь урвалж бодисгүй учир ашиглаагүй байна. Цаашид хэрэгтэй урвалж бодисоор хангагдвал бүх аппаратыг бүрэн ашиглах боломжтой. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  40

  Төр, хувийн хэвшил, ажил олгогчдын дэмжлэгтэйгээр тогтвортой шинэ ажлын байр бий болгох замаар ажилгүйдлийг бууруулж, иргэдийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ.

  91. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах” дэд хөтөлбөр , хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

  .....өрхийн ...... иргэнд ..... сая төгрөгийн хүнсний эрхийн бичиг олгосон

  Халамжийн сан

   

  Хүнс тэжээлийн дэмжлэг шаардлагатай өрхийн ... иргэнд хүнс тэжээлийн дэмжлэг сар бүр үзүүлнэ

  Сар бүр 22 өрхийн 121 хүнд 1235,0 мян.төг хүнсний эрхийн бичиг олгогдоод байна. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  92. “Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх “Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө”-г шинэчлэн боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

  .....иргэнд .....сая төгрөгийн сэргээн засах, амьдрах ухааны сургалт, өрхийн орлого нэмэгдүүлэх төсөлд хамрагдсан.

  НХС

  ...... сая төгрөг

  Амьжиргааны 1-5 түвшний зорилтот бүлгийн .... өрхийн .... иргэний орлогыг нэмэгдүүлж нийгэмшүүлсэн байна.

  Зорилтот бүлгийн 1-5 түвшинд 8 өрх хөгжлийн төлөөх өрх рүү шилжиж орсон./хэрэгжих шатанд-70%/

   

   

   

   

   

  93. Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, ажилгүй иргэд, оюутан, суралцагчдын эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ.

  Орон нутагт НД-д хамруулсан ажил олгогч байгууллага

   

  Тухай бүр

  2017 оны шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг сараар хуваарилан эхний улиралд 44335290,0 сая төгрөгийн НД-ын шимтгэлийг төвлөрүүлсэн.

  Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, ажилгүй иргэд, оюутан, суралцагчдыг эрүүл мэндийн даатгалд заавал даатгуулах тухай мэдээллийг хүргэн ажилласнаар эрүүл мэндийн даатгалд 70 иргэнийг хамруулж 3,6 сая төгрөг, сайн дурын даатгалд 90 иргэнийг хамруулж 3,0 сая төгрөг, нийт 6,6 сая төгрөг оруулсан. /хэрэгжих шатанд-70%/

   

   

  94. сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажил олгогч байгууллагуудыг орон нутагт нь нийгмийн даатгалд хамруулах арга хэмжээг зохион байгуулна.

   

  Орон нутгийн төсөв

  Зөвлөгөөн зохион байгуулна

  Аймагт бүртгэлгүй боловч сум орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 20 аж ахуйн нэгж байгууллагуудын судалгааг шинэчлэн гаргасан. 2017 онд шинээр байгуулагдсан Учрал нэмэх- /957583-88004959/ ХХК -ийг орон нутагтаа бүртгэн авсан.

  Тус аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй УБ хотын Хан-Уул дүүрэгт бүртгэлтэй байгаа Мөнхийн Баян гал ХХК-ийг орон нутгийн бүртгэлтэй болгох, татвар, ажилчдын нийгмийн даатгалыг орон нутагт төвлөрүүлэх тухай аймгийн Татварын хэлтсийн албан тоотыг тус компаний харьяа газар луу илгээн компаний захирал удирдлагуудтай энэ талаар харилцан зөвшилцсэн болно. Сумын хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг 12 ажил олгогчтой НДШ-ийн тооцоо хийн өр авлагыг тооцон баталгаажуулан тайланг хугацаанд нь хүргүүлсэн. /хэрэгжих шатанд-70%/

   

   

   

  ЗУРГАА.НУТГИЙН УДИРДЛАГА ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН ХҮРЭЭНД

   

  41

  Төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтын хүрээг нэмэгдүүлэх нийгмийн баталгааг сайжруулах замаар төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой байх нөхцлийг хангана.

  95.Жишиг багтай болох

  Аймгийн хэмжээнд 2 жишиг багтай /1,4-р баг/

  85 сая төгрөг

  -“Баг” төслийн хэрэгжилтээр

   

  -Суурин тогтолцоотой багийн төвийн өсөлтөөр

  Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг сумын засаг даргаар батлуулан хэрэгжүүлж байна.Тухайлбал:сумын НБА удирдлагын академид,багийн засаг дарга нар болон ТАХ,байгууллагын дарга эрхлэгч нарыг архив бичиг хэргийн сургалтанд хамруулав./хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  96.Төрийн байгууллагын цахим сүлжээг ашиглан, ухаалаг мэдээллийн самбар ажиллуулах ил тод байдлыг хангаж ажиллана

  Сумдын нэг цонхны явуулын үйлчилгээ багийн иргэдэд хүрдэг.

  -

  Зорилтот бүлэгт хүргэсэн төрийн үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ хүртсэн хүний тоо

  1 иргэнийг 5 минут хүлээлгэхгүй байх зорилт дэвшүүлэн ажиллаж төрийн жинхэнэ албан хаагчдаар ресепшн томилон тогтмол ажиллаж байна мөн ил тод нээлттэй байдалыг хангал зорилгоор ухаалаг мэдээллийн самбарт “ил тод байдал” цэсийг ажиллуулж байна. /хэрэгжих шатанд-70%/

   

  42

  Төрийн албан хаагчдын хуулийг дээдлэнёс зүй, хариуцлага, сахилга батыг сайжруулж, үр дүнд суурилсан урамшуулал, хариуцлага тооцох замаар төрийн байгууллагын нэр хүндийг өсгөнө.

  97.Багийн ИНХ-ыг улиралд 1 удаа зохион байгуулж багийн явуулын үйлчилгээг тогтмолжуулна

  Багийн ИНХ-ыг жилд 2-4 удаа зохион байгуулдаг. Багийн ИНХ, багийн Засаг дарга нарын ажлын уялдаа холбоо тогтмолжоогүй.

  Орон нутгийн төсвөөс

  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

  БИНХ-ыг улирал тутам 1 удаа хийж иргэдээс ирсэн нохой устгах, хогийн асуудал газар эзэмших өмчлөх зэрэг 60 гаруй санал хүсэлтийг шийдвэрлэлээ./хэрэгжих шатанд-30%/

   

  98. Нэг цонхны үйлчилгээний чанарт ахиц гаргана

  ЗГ-ын 2016 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 141 дүгээр тогтоол батлагдсан.нэг цонхны үйлчилгээтэй

  .

   

  Нэг цонхны үйлчилгээний ресепш нь томилон ажиллуулж байна.

  Нэг иргэнийг 5 минут хүлээлгэхгүй байх зорилт тавьж ТЖАХ нараар өдөр бүр ресепшн томилон ухаалаг мэдээллийн самбар ажиллуулж байна./хэрэгжих шатанд-70%/

   

  43

  Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах

  99. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах сургалтыг зохин байгуулна

  Жилд 1 сумдад зохион байгуулдаг.

  Засаг даргын нөөц сан 3.0 сая

  Сургалтын батлагдсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

  Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах талаар газар хөдлөлт, малын гоц халдварт өвчинөөс урьдчилан сэгийлэх үзүүлэх сургалтыг 1 удаа хийж мөн БАЯН суманд зохион байгуулах команд штабын сургалтанд тус тус оролцлоо. /хэрэгжих шатанд-70%/

   

  44

  Цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулах

  100. Сумын хэмжээнд цэрэг техникийн тоо бүртгэл болон хугацаат албаны цэрэг татлагыг зохион байгуулж, Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын хүрээнд мөнгөн төлбөрийг барагдуулж ажиллана.

  Сургалтыг хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу явуулж мэдээ тайлан хүргүүлсэн.

  5 цэргийн дүйцүүлэх албан тооцоог хугацаанд нь хийлгэсэн

  Дүйцүүлэх албаны сургалтыг төлөвлөгөөний дагуу явуулна

  Сумын цэрэг тоо бүртгэлийн тайлан мэдээг хугацаанд нь хүргүүлж засгийн газрын тогтоолын хүрээнд 3 иргэний мөнгөн төлбөрийг 100% барагдуулав. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  101.сумын хэмжээнд цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулна

   

   

   

  Хувиарын дагуу 2-р ээлжийн цэрэг татлагатай /Хэрэгжилтийг тооцох хугацаа болоогүй/

   

  45

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

  102. Сумын хэмжээнд Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2017-2020 оны төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжилтийг хангана.

  Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 5 зорилт 15 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэй төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн.

  Орон нутгийн төсөв

   

   

   

   

   

  Хэрэгжилтийн хувиар

  4зорилт 9 хэрэгжүүлэх арга замтай төлөвлөгөө батлуулан ажиллаж байна. Хүний эрх тэр дундаа хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр “малчдын хүүхдийг 6 настайд нь суруульд оруулах нь зүйтэй юу” сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлэгийг багш эцэг эхчүүдийн дунд зохион байгуулан ажиллаж байна. /хэрэгжих шатанд-70%/

   

  103. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг жил бүр гарган хэрэгжүүлнэ.

   

  “Архигүй Монгол хүн” хөтөлбөрийн хэрэгжилт 20,55 %-тай хэрэгжсэн.

  Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг архидан согтуурсны улмаас зам тээврийн осолд өртөж нас барсан1. хүн, гэмтэж бэртсэн .2хүн байна.

   

  Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

   

  4 зорилт, 25 нь хэрэгжүүлэх арга замтай төлөвлөгөөг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн –тоот тогтоолоор батлуулан ажиллаж байна. /хэрэгжих шатанд-70%/

   

  104. Авлига, ашиг сонирхлын эсрэг үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлын хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг эрчимжүүлнэ.

  Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 90,6% –тай

   

  Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

  1-р уларлд буюу оны эхэнд сумын ТАХ нар авлига ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах мэдэгдлийг ,болон төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна мөн ил тод байдлыг хангах зорилгоор ухаалаг мэдээллийн самбарт ил тод байдал цэсийг ажиллуулан төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагааны тайлан мэдээг тогтмол байршуулан иргэдэд хүргэн ажиллаж байна /хэрэгжих шатанд-70%/

   

   

   

   

   

  БИЕЛЭЛТ ТООЦСОН:ЗДТГ-ЫН ДАРГА                                           С.ГАНЧИМЭГ

   

                                              ХЯНАСАН.ЗАСАГ  ДАРГА                                                                  Э.ЭНХБАЯР