ТӨВ АЙМГИЙН СЭРГЭЛЭН СУМЫН  ЗАСАГ ДАРГЫН 2012-2016  ОНЫ    ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ

  

   

Зорилт

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Биелэлт

1

2

3

4

1

Эдийн засгийн бүтцийг шинэчилж, хүн амын бодит орлогыг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах.

Нэг. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ

1,Сумын эдийн засгийн жилийн дундаж өсөлтийг 12%-д хүргэнэ.

1.Сумын эдийн засгийн дундаж өсөлт 5,8%-тай байна.

/хэрэгжиж байгаа-30%/

2,Сум орон нутагт байнгын, тогтвортой 50-аас доошгүй ажлын байр бий болгох, хөдөө аж ахуйн түүхий эд, сүүний үйлдвэр байгуулах, үйл ажиллагаагаа тогтворжуулахад дэмжлэг үзүүлж, ажилгүйдлийг бууруулна.

2.2014 онд сумын хэмжээнд ажлын түр байр 48 бий болж цементны үйлдвэр,шинэ нисэх онгоцны буудал барих ажил,4-р зөрлөгийн хийц бетон үйлдвэр 4-р зөрлөгийн бензин колонк, зэрэг хувийн болон улсын хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудад ажлын түр байранд 150 хүний захиалга өгч дэс дараалалтай шийдэж ажилгүйдлийг бууруулах арга хэмжээг авч байна.2015 онд шинэ нисэх онгоц,цементны үйлдвэрт ажлын байрны захиалгыг аймгийн хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран 30 иргэний захиалга авч холбогдох газруудад явуулав.2016 онд шинэ нисэх онгоцны буудалд-5,цементны үйлдвэрт-6,ногооны талбайн сахиулаар -1 тус тус ажлын байраар хангадан ажиллаж байна. .

/хэрэгжиж байгаа-90% /

2

Сум орон нутгийг хөгжүүлэх зорилгоор төсөв, хөрөнгө оруулалтыг сум, орон нутгийн хөгжлийн бодит түвшинд тулгуурлан оновчтой төлөвлөн түүнийг үндэслэн, “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-г хуваарилах тогтолцоог бүрдүүлэх.

3.Сумын хэмжээнд судалгаа мэдээллийн санг сайжруулан, баяжуулж, түүнд тулгуурлан хөгжлийн түвшинг жил бүр тодорхойлно.

3.Сумын хэмжээнд судалгаа мэдээллийн сантай болсон.

/Хэрэгжих шатандаа-50%/

4.Орон нутгийн онцлогт тохирсон бүтээгдэхүүн үйлчилгээг шинээр нэвтрүүлэхэд хамтран ажиллана.

4.Орон нутгийн хэмжээнд ноос,цэвэр ус, гэрийн оосор бүслүүр ,цагаан идээ боловсруулах борлуулах,чацаргана зэрэг төслүүдийг дэмжиж ажиллаж байна. Мөн эдгээр бүтээгдэхүүнүүд нь сум аймгийн нэг баг, нэг өрх ,нэг сум үзэсгэлэн худалдаанд амжилттай оролцов.2015 оны 2-р улирлын байдлаар сум хөгжүүлэх сангаас зээл авах 15 хүсэлт ирсэн 5 иргэний төслийг шалгаруулан 90 сая төг зээлийг олгов.2016 онд МАК ХХК болон Мөнхийн баян гал ХХК-тай нийгмийн хариуцлагын гэрээг шинэчлэн байгуулж ажлын байрыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авч ажиллаж байна.

/хэрэгжиж байгаа-90%/

3

Бизнесийн тогтвортой орчин бүрдүүлж, сумын эдийн засаг, нийгмийн бодит салбаруудад хөрөнгө оруулалт хийх гадаад, дотоодын бизнес эрхлэгч, түншлэгчдийн санал санаачлагыг дэмжин, хамтран ажиллана.

5.Бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчдын уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, өөр хоорондоо хамтран ажиллах, туршлага солилцох нөхцлийг бүрдүүлнэ.

5. 2014 оны 1-р улиралд сумын бизнес эрхлэгч нар болон мянгат малчдын зөвлөлгөөнийг зохион байгуулж санал хүсэлт туршлагаа солилцов.2016 онд сумын бизнеси эрхлэгчид болон хөрөнгө оруулагч нартай ажил хэргийн зөвлөгөөн уулзалт 2 удаа зохион байгуулав.МАК ХХК-ны болон Салхин паркийн туршлагыг үзэж танилцав.

/ хэрэгжиж байгаа-90%/

6.Орон нутагт эдийн засгийн үр ашиг бүхий хөрөнгө оруулалт хийх саналыг дэмжиж ажиллана.

6.Тус сумын 1-р багийн нутагт хийц бетон үйлдвэрлэх хөрөнгө оруулагч нартай болон 1-р багийн төвийн байрыг шинэчлэн сайжруулах талаар уулзаж уг байрыг 25 сая төг-н хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж ашиглалтанд орүүлж хүлээн авав.Мөн 2014 оны 1-р багийн төвийн цахилгааны асуудлын4,0 сая төг-ийн хөрөнгийг шийдвэрлэж ашиглалтанд оруулав..2015 оны 1-р улиралд МЦХ –той хамтран сумын төвд шилэн кабель тавих ажлыг эхлүүлэв.Мөн ЗГХЭГ-ын дарга Баярцогтоор ахлуулсан ажлын хэсэг иргэдтэй уулзалт зохион байгуулж нисэх онгоцны буудлын төмөр замын асуудлаар иргэдтэй санал солилцоход 140 гаруй иргэд оролцож санал хүсэлтээ гаргалаа.

/ хэрэгжиж байгаа-90%/

4

Сум, орон нутгийн чадавхи, нөөц боломжид түшиглэн төрөлжиж хоршсон, зах зээлд өрсөлдөх чадвартай хоршоодыг дэмжиж ажиллана

7. Сумын хэмжээнд ХАА-н чиглэлээр жишиг хоршоог байгуулахад арга зүйн зөвлөгөө өгөх дэмжих ,сургалт зохион байгуулна

7.Хоршоо, биржийн 6 удаагийн сургалт зохион байгуулж давхардсан тоогоор 450 иргэн хамрагдсан. ба” Хөшгийн уулс ирээдүй” хөдөө аж ахуйн хоршоонд 30 малчин элсэн орсон. Шинээр 15 гишүүнтэй “Сэрүүн амгалант “ хөдөө аж ахуйн хоршоо байгуулагдав.2015 оны 1-р улиралд суманд үйл ажиллагаа явуулдаг 3 хоршооны тайлангийн хугацаанд хийсэн ажлын тайланг тавиулав. /хэрэгжиж байгаа-70%/

5

Орон нутгийн өмчид НББ-ээр тавих хяналт шалгалтыг сайжруулна.

8.Орон нутгийн өмчийн үзлэг тооллогыг тогтмол явуулж, тооллогын дүнг ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд тайлагнан баталгаажуулна.

8.өмчийн үзлэг тооллогыг улирал тутам явуулж тооллогын дүнг сумын ИТХТ-ийн хуралд тайлагнаж ажиллаж байна.2016 оны 2-р улиралд төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэгийн тооллогыг сумын хэмжээнд зохион байгуулав../хэрэгжиж байгаа-90%/

9.Орон нутгийн өмчтэй холбоотой мэдээлэл бүртгэлийн санг баяжуулна.

9.Мэдээллийн санд хагас, бүтэн жилээр өмчийн тооллогын дүн мэдээг оруулж бүртгэлийн санг баяжуулуулан ажиллаж байна..

/Хэрэгжих шатандаа-70%/

10.Орон нутгийн өмчтэй холбоотой хувьчлах, худалдах, актлах, устгах шилжүүлэх, асуудлыг ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд тайлагнан баталгаажуулна.

10.орон нутгийн өмчтэй холбоотой актлах устгах асуудлыг сумын ИТХТ-ийн хуралдаанд оруулж шийдвэр гаргуулан аймгийн ИТХ-д саналаа явуулж шийдвэр гаргуулан баталгаажуулж байна../хэрэгжиж байгаа-70%/

11.Төсвийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг олон нийтэд ил тод тэдний хяналтын дор хэрэгжүүлнэ.

11.2013 оныг Түүхт ой иргэдийн оролцоо уламжлал шинэчлэлийн жилийн ойн хүрээнд 26 ажлын төлөвлөгөөг гарган сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 12 сарын 28-ны 2/09 тогтоолоор ЭМТ-д хүчил төрөгчийн аппарат отцосс авахад 1,5 сая, хогийн машины авто паркийг шинэчлэхэд 8,0 сая төгрөг, асуудлыг тус тус шийдвэрлээд байна. Мөн 2014 онд ОНХ сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажил үйлчилгээг нийтэд мэдээлж сумын төвд автобусны 2 зогсоол,сумын төвийн айл өрхийн хаягжуулах будахад тус бүр 3,0 сая төг,хүүхдийн тоглоомын талбай,усан оргилуурт 39760,0мян.төг,орон нутаг судлах музейд 13500,0мян.төг тус тус зарцуулаад байна. 2015 оны 1-р улиралд ЗД-ын ажлын албаны унааг шинэчлэн шилэн дансанд байршуулан 38,0 сая өртөг бүхий машиныг авав.2016 оны 1-р улиралд сумын төв аймаг хооронд явах микроавтобус явуулах иргэдэд үйлчлэх зорилгоор 25,0 сая төг шийдвэрлэж хөрөнгөнд бүртгэн ажиллаж байна. /Хэрэгжиж байгаа-90%/

12.Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдүүдийн бизнес төлөвлөгөө, хүрэх түвшин, гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэн зорилтын саналыг ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар батлуулж хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана.

12. хугацаа болоогүй

13.Газрын төлбөр болон шинээр тогтоох бусад татварын хэмжээг оновчтой тогтоох зорилгоор холбогдох судалгааны ажлыг өргөжүүлнэ.

13. Газрын төлбөрийг 2014 оны 01-р сард ААНэгж, байгууллагуудтай газрын гэрээг байгуулан гэрээнд төлбөрийн хэмжээ төлбөр төлөх хугацааг нарийн тусган баталгаажуулав 2015 оны 1-р улиралд сумын засаг даргын захирамжаар ажлын хэсгийг ЗДО-р ахлуулан ААНБ-тай нийгмийн хариуцлагын гэрээг байгуулан төлбөр төлөх хугацааг тусган баталгаажуулав. .

/хэрэгжиж байгаа- 70%/

6

Орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлж, өмч хувьчлах бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

Төсвийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж , татварын хувь хэмжээг оновчтой зөв тогтоож төсвийн орлогыг тогтвортой байлгах арга хэмжээ авна.

14.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэрийг хууль, холбогдох журмын дагуу төвөрүүлэнэ.

ОНХСанд иргэдийн оролцоог хангахад шаардагдах дүрэм журмыг баталж тэдгээрийн дагуу хэлэлцүүлэг явуулж хяналт тавин ил тод байдлыг хангаж ажиллана.

14.2013 оны 03-р сарын 06-ны өдөр Монгол Улсын Засгийн газраас 2013-2016 онд сум орон нутгийг хөгжүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 15-н хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг сумын ИТХ, ЗДТГ-тай хамтран суманд хийгдэх улсын хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг нийт 109 иргэд хөдөлмөрчдийг оролцуулан хэлэлцүүлэг, уулзалтыг зохион байгуулав.Монгол Улсын Засгийн газрын 60-р тогтоолоор 2013-2016 онд 4 жилийн хугацаанд хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэх дараах 5-н төрлийн хөрөнгө оруулалтын асуудлаар иргэдээс санал авахад дараах байдлаар гарсан байна. /Ахуйн үйлчилгээний төв байгуулах-46 иргэний санал буюу 26%, дунд сургуулийн дотуур байрыг шинээр барих-42 санал буюу 23,7%, үлэмж биетний өргөө барих-13 санал/ 7,3%/, төрийн албан хаагчдын 4 айлын орон сууц барих-56 санал буюу 31,6%-тай саналыг/ тус тус авсан байна.2014 онд ОНХС-аар 4-р зөрлөгт 50 ортой хүүхдийн цэцэрлэг,сумын төвийн хашааг тохижуулахад болон автобусны 2 зогсоол барих зэрэгт ажилд тус бүр 3,0 сая төг-г зарцуулаад байна.2015 онд ОНХС –аар 88,4 сая.төг хөрөнгө оруулалтын ажил эрэмбэлсэн жагсаалтаа сумын ИТХ-аар батлуулав. 2016 онд ОНХ сангаар хийх ажлаа эрэмбэлж сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлэв.

/Хэрэгжиж байгаа-90%/

15.Төсвийн тухай хуулийн 69 -р зүйлд заасны дагуу төсөв санхүүгийн Дотоод аудитын үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.

Сумын ТЕЗахирагчийн төсөв санхүүгийн эрсдлийн удирлагыг холбогдох хууль, журмын дагуу хэрэгжүүлж ажиллана.

15.Төсвийн тухай хуулийн 69-р зүйлийн дагуу төсөв санхүүгийн дотоод аудитыг эхлүүлж байна./хэрэгжиж байгаа-70%/

16.Нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийг бүрэн хэрэгжүүлнэ.

16. 2014 онд сар бүр мэдээ тайланг хугацаанд нь гаргаж өгч хуулийг бүрэн хэрэгжүүлж ажиллаж байна.

/Хэрэгжиж байгаа-70%/

17.Статистикийн мэдээллийг хэрэглэгчдэд энгийн ойлгомжтой байдлаар хүргэж, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд албан ёсны статистик мэдээг хэрэглэх боломжийг бүрдүүлнэ.

17.Жилийн эцсийн мэдээ тайланг бүрэн гаргаж, мал тооллого, хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, хүн ам, өрхийн программд бүрэн оруулж багийн Засаг дарга болон иргэдийг мэдээллээр хангаж байна.Мөн статистик мэдээ тайланг хугацаанд нь гаргаж өгч ажиллаж байна.

/Хэрэгжиж байгаа-50%/

7

Төсвийн хуулийн хүрээнд * Орон нутгийн хөгжлийн сан*-гийн хуульд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлж, төсвийн ил тод байдал , иргэдийн оролцоо хэлэлцүүлэг, хяналтыг эрс нэмэгдүүлнэ.

18. Сумын эдийн засаг нийгмийн хагас, бүтэн жилийн статистикийн үзүүлэлтэд дүн шинжилгээ хийж холбогдох газарт хүргүүлэх, иргэний танхим болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах

18.Жилийн эцсийн мэдээнд дүн шинжилгээ хийж холбогдох газарт хүргүүлсэн ба иргэний танхимд 1 удаа хэлэлцүүлэг зохион байгуулж 14 хоногийн ажил сайжруулах аянг зохион байгуулж урсдаг самбар сумын сонингоор сурталчилгаа хийж байна.2015 оны 1-р улиралд шилэн дансны хуулийг сурталчилах ажлыг зохион байгуулж сумын сонин урсдаг самбараар сургалтуудыг хийхэд давхардсан тоогоор 120 гаруй ТАХ иргэд оролцов.

/Хэрэгжиж байгаа-50%/

19.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хуульд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэн хэлэлцүүлэг ажил хэргийн саналыг авч тусган ажиллана

19.Сумын төвийн БИНХ-ыг 2013 оны 03-р сарын 04-ны өдөр зохион байгуулахад 53 иргэнийг хамруулав.

Сумын ИТХТ- -аар дараах 5-н асуудлыг хэлэлцүүлэн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 159,4 сая төгрөгийг. ,булаг шанд хаших сумын өндөрлөг,сумын чийрэгжүүлэлтийн танхимыг төсөл сонгон шалгаруулан хийж гүйцэтгүүлэн хүлээн аваад байна.2014 онд ОНХС-аар эрэмбэлэгдсэн 5 асуудал байгаагаас 3 асуудлыг хийгээд байна. 2015 оны ОНХС-аар хийгдэх ажлын жагсаалтыг сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулаад байна. /хэрэгжиж байгаа-70%/

8

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналт шалгалтыг сайжруулж, эрсдлийн удирдлагаар хангаж ажиллана.

Орон нутаг дахь санхүүгийн зах зээлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ.

20.Дотоод хяналт шалгалтыг улирал тутам хийлгэн холбогдох арга хэмжээг тухай бүрд нь авч хэрэгжүүлнэ.

20.Дотоод хяналт шалгалтын 2014 оны төлөвлөгөө, хуваарийг гарган, батлуулж 4 удаагийн хяналт шалгалтаар 48 албан хаагчдын дотоод ажил үйлчилгээг шалган туслав.2015 оны дотоод хяналт шалгалтыг төлөвлөгөө хуваарийн дагуу зохион байгуулж байгаа ба аймгийн СТСХ-ийн зөвлөн туслах ажлын хэсгийн өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу ажил сайжруулах 14 хоногийн аянг зохион байгуулж байна. 2016 оны 01 сарын 05-ны өдрийн А/04 тоот захирамжаар ДХШ-ын ажлын хэсгийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, 2016 оны 03 сарын 16-ны өдөр 2016 оны төлөвлөгөөгөө батлуулан ажиллаж, 2016 оны 05 дугаар сарын 11-ны өдрийн тамгын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу хяналт шалгалт хийлээ.

/Хэрэгжиж байгаа--70%/

9

Сум багийн төвийн тохижилтийг сайжруулан иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцөл болоцоог бүрдүүлнэ

21.Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж. 4-р багт хуримтлалын бүлэг байгуулан иргэд,ААНБ-ын оролцоог нэмэгдүүлэн гудамж талбайн эмх цэгцийг сайжруулан цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулна

22.2013 оны 2-р улирлаас эхлэн төвийн багийн айл өрхийн гудамж талбайг дугааржуулан цэцэрлэгт хүрээлэнд 600,0 мян.төг.өртөг бүхий мод тарив. .

Сумын төвд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулав 2014 онд сумын төвийн хогийн цэгийг зөөж ,цэцэрлэгт хүрээлэнд 50 ш мод тарьж айл өрхийн гудамж талбайн эмх цэгцийг сайжруулан хаягжуулах,албан байгууллага бүр нийт 400ш мод тарих,сумын төвийн гэрэлтүүлгийг засварлах зэрэг ажлыг хийв Мөн 2016 оны 6 сарын байдлаар цэцэрлэг,ЗДТГ тус бүр 50ш,3-р багт 12000 ш улиасыг төслийн шугамаар тарив. /хэрэгжиж байгаа-90%/

22.Багийн төвүүдийг аймгийн жишиг баг болгох ажлыг дэс дараалалтай хийнэ Тухайлбал аймгийн 90-н жилийн ой угтаж 2,5-р багийн төвийг тохижуулах

22.Сумын ИТХ-ын 2012 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн 2/09 тогтоолоор /2012 оны төсвийн хэмнэлтээс үлдсэн хөрөнгийг зарцуулах тухай/ 2,5-р багийн төвийг тохижуулахад нийт 5 сая төгрөг зарцуулсан ба уг багуудыг аймгийн жишиг баг болгох зорилт тавьж ажиллаж байна.Мөн сумын төвийн багийг аймгийн жишиг баг болгох зорилтын хүрээнд иж бүрэн тохижуулж иргэдийг мэдээллээр хангах зорилгоор урсдаг самбарыг 800,0 мян төг ,4-р багийн төвийн цахилгааны асуудлыг 4,5 сая төг санхүүжилтээр хийж гүйцэтгэв.2015 онд сумын төв буюу 4-р баг аймгийн жишиг баг болов..

/Хэрэгжиж байгаа-90%/

23.1,3,4-р багийн төвүүдийг аймгийн жишиг баг болгох хөгжүүлэх

23.1-р багийн төвийн барилгыг шинэчлэн 25сая.төг үнэ бүхий сэндвичэн барилгыг хүлээн авч 2-р багийн төвийн засварт- 3сая төг,5-р багийн төвийн засварт- 2,0сая төг тус тус олгож засварын ажлыг хийгээд байна.Мөн 2014 онд 4-р багийг аймгийн жишиг баг болгох зорилт тавьж ,1-р багийн цахилгааны асуудлын 4,5 сая төг хөрөнгийг бүрэн шийдвэрлэв. 2015 онд Баянбүрд буюу 1-р баг, Эрдэнэ-Уул буюу 4-р баг аймгийн жишиг баг боллоо. 2015онд сумын төвийн буюу 4-р баг жишиг баг болов. /Хэрэгжиж байгаа-90%/

1

Төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанарт ахиц гарах

Хоёр. Дэд бүтцийн хөгжлийн хүрээнд:

24.Сумын нутгийн удирдлагын ордонг ашиглалтанд оруулна

24.Нутгийн удирдлагын ордонг 2013 оны 7-р сарын 22-нд хүлээн авав. / биелэсэн-100%/

2

Төв суурин газруудын тохижилт хөрөнгө оруулалт санал санаачлагыг дэмжиж ажи ллана.

25. 1-р багийн нутаг 7-р зөрлөгт цементны үйлдвэр барих байгуулах ажлыг дэмжиж ажилгүйдлийг бууруулах.үйлдвэрийн бүс болгох

25.1-р багийн нутаг 7-р зөрлөгт цементны үйлдвэр барих байгуулах ажлыг зохих шатанд тавьж ажиллаж байна 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар цементны үйлдвэрийн барилгын ажил 80%-тай явагдаж байна ./хэрэгжиж байгаа-70%/

26. 3-р багийн нутаг Салхит ууланд баригдаж буй салхин паркийн ажлыг дуусгах ашиглалтанд оруулна.

26.3-р багийн нутаг Салхит ууланд баригдаж буй салхин паркийн ажил дуусч улсын комисст хүлээлгэн өгөв./биелэсэн-100%/

27.1-р багийн нутаг 4-р зөрлөгт байгуулагдаж буй хийц бетон блокны үйлдвэрийн барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлнэ

27. 1-р багийн нутаг 4-р зөрлөгт байгуулагдсан хийц бетон барилгын үйлдвэрийн ажил эхлээд байна. 2015 оны 2-р улиралд ашиглалтанд оров./ биелэсэн-100%/

28. 5-р багийн төв рүү 22 км цахилгааны утас татах ажлыг дуусгах

28.Сумын 5-р багийн нутагт Цэвдэг, Үүрд гоулд ХХК-ны хөрөнгө оруулалтаар цахилгаан шугам сүлжээг татаж байна.

/Хэрэгжиж байгаа-90%/

29. 3-р багийн нутаг Өгөөмөрт Майдар Сити Эко хот цогцолбор барих ажилд дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ.

29.3-р багийн нутаг Өгөөмөрт Майдар Сити Эко хот цогцолбор барих ажилд дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ажиллаж байна./хэрэгжиж байгаа-50%/

30.3-р багийн нутаг Хоолтод Эко хотхон байгуулах ажлыг дэмжинэ

30. 3-р багийн нутаг Хоолтод Эко хотхон барих газрын асуудлыг шийдвэрлээд байна./хэрэгжиж байгаа-30%/

31.Олон Улсын нисэх онгоцны буудал, түүний дагуул хот, шинэ \Сэргэлэн хотхон, төмөр замын зогсоолыг хамарсан эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах асуудлыг судлан үзэж санал боловсруулан холбогдох газарт хүргүүлнэ.

31.судалгааны ажил хийгдэж байна./хэрэгжиж байгаа-10%/

32.4-р багийн нутаг Өндөр дов шинэ Зуунмод хотын төсөл хөтөлбөрийг дэмжиж ажиллана

32. хугацаа болоогүй

33.Дунд сургуулийн хичээлийн байрны засварын ажил буюу цонхыг шинэчлэхэд туслалцаа үзүүлэх

33. дунд сургуулийн хичээлийн байрны цонхыг шинэчлэх асуудлыг үндсэнд нь шийдвэрлэсэн ба 8 ангийн 24 цонхыг вакум цонх болгоход 6,3 сая төг зарцуулав. /биелэсэн-100%/

34. Дунд сургуулийн гаднах тохижилт хашааны өнгө үзэмжийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ

34. Сумын ИТХ-ын 2012 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн 2/09 тогтоолоор дунд сургуулийн гаднах хашааг тохижуулахад 1,3 сая төгрөгний хөрөнгийг асуудлыг шийдвэрлэв.Мөн 2014 онд дунд сургуулийн дотуур байрны дээврийг шинэчилэн засч тохижуулахад 3,0 сая төг,хашаажуулахад 5 сая төг-г хөрөнгийг шийдвэрлэв. /биелэсэн-100%/

35.Соёлын төвийн өргөтгөл буюу хувцас солих өрөөтэй болох санал санаачлагыг дэмжинэ.

35.Соёлын төвийн өргөтгөлийн асуудлыг зохих шатны байгууллагад санал хүргүүлэв./хэрэгжиж байгаа-30%/

36. Соелын төвийн гаднах орчинг сайжруулах хашаажуулах асуудлыг шийдвэрлэх

36. Сумын ИТХ-ын 2012 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн 2/09 тогтоолоор соёлын төвийн гаднах орчинг сайжруулахад 1 сая төгрөгний хөрөнгийг асуудлыг шийдвэрлэв.

/ биелэсэн-100%/

37.Сумын өндөрлөг байгуулна.

Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжигдэн сумын өндөрлөгт тендер зарлан 25 сая төгрөгний өртөг бүхий өндөрлөг барьж ашиглалтанд авав./биелэсэн-100%/

38.1-р багийн нутаг 4-р зөрлөгийн хүүхдийн цэцэрлэгийг өргөтгөх шинэчлэх асуудлыг шийдвэрлэнэ

37. 2014 онд ОНХС-аар санхүүжүүлэн 1-р багт 74 сая төг өртөг бүхий хүүхдийн цэцэрлэг барих асуудлыг сумын ИТХ-ын 2013 оны 5-р хуралдаанаар шийдвэрлэж 2014 оны 3-р улиралд 73,9 сая төг-р 50 хүүхдийн ортой хүүхдийн цэцэрлэг ашиглалтанд оров../ биелэсэн -100%/

39.Сумын төвийн халуун саун дугуй засвар болон ахуйн үйлчилгээний үйл ажиллагааг тогтмолжуулах өргөжүүлэх ажлыг дэмжинэ

38.Сумын төвийн халуун ус саун, дугуй засвар ажиллуулах иргэдийн төслийг хүлээн авч байна.Гүмүда ХХК-д сум хөгжүүлэх сангаас 3 жилийн хугацаатай 60 сая төг зээл олгов.

/Хэрэгжих шатандаа-50%/

40.Эрүүл мэндийн төвийн яаралтай тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч отцосс,деполеризацитай болох асуудлыг шийдвэрлэх

40. Эрүүл мэндийн төвийн яаралтай тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч отцосс аппаратыг 1,5 сая төг авч өгөв./биелэсэн-100%/

41. Нийгмийн салбарын барилга байгууламжуудыг тогтоосон ээлж дарааллын дагуу завсарлах, шинэчлэх, өргөтгөх ажлыг гүйцэтгэнэ

41.2013 онд улсын хөрөнгө оруулалтаар сумын эрүүл мэндийн төвийн их засварт 124 сая төг төлөвлөгдөн зураг төслийн ажлыг хийлгэн урсгал засварын ажлыг хийлгэн хүлээн авав../биелэсэн-100%/

3

Иргэдэд газар өмчлүүлэх асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж, өмчилсөн газраа санхүүгийн эргэлтэд оруулах бодит боломжийг бүрдүүлнэ.

42. Өмчлөх санал ирүүлсэн иргэдийн хүсэлтийг 90 –ээс дээш хувь хангасан байна.

Иргэн хуулийн этгээд төсөлийн дагуу газар ашиглана.

42. 2014 онд. өмчлөх санал хүсэлтээ өгсөн 422 иргэний хүсэлтийг хүлээн авч 422 иргэнд 1740,3 га газрыг олгов./хэрэгжиж байгаа-100%/ 2016 оны хагас жилийн байдлаар 217 иргэнд газар нийт 15,19 га газар өмчлүүлсэн.

43. Газар өмчлөгч,эзэмшигч, ашиглагчдын бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэгдсэн байна.

43. 2014 онд өмчлөл эзэмшлийн зориулалтаар олголт хийсэн нийт 432 иргэний газрын мэдээллийг мэдээллийн санд оруулав 2015 онд иргэний мэдээллийг санд оруулав. 2016 оны байдлаар нийт 254 иргэн аж ахуй нэгж байгууллагын мэдээллийг мэдээллийн санд бүртгүүлсэн. /хэрэгжиж байгаа -90%/

44.Орон нутгийн иргэдийн санал авч нийтэд ил тод мэдээлнэ.

44. Орон нутгийн иргэдийн газартай холбоотой санал хүсэлтийг бичгээр, болон амаар авч нийтэд ил тод мэдээллэх ажлыг зохион байгуулж байна.

/хэрэгжиж байгаа- 70%/

4

ЖДҮ-ийг дэмжих иргэд ААНБ-ын оролцоог нэмэгдүүлэх

45.Нэг баг нэг өрх нэг бүтээгдэхүүн үзэсгэлэн худалдааг сум баг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж брэндийн тоог нэмэгдүүлнэ

45.Цагаан сар 2013 үзэсгэлэн худалдаанд 4 малчны бүлэг, 5 иргэн оролцож 15 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцож нийт 10 сая төгрөгний борлуулалтын орлого хийж 5-р багийн “Буянт-ээж малчны бүлэг хамгийн их орлоготой бүлэг номинацид шалгарав.2013 оны 3-р улиралд нэг өрх- нэг баг үзэсгэлэн худалдааг сумын төвд зохион байгуулж 5 номинациар шалгаруулав.2014 оны 2-р улиралд сумын төвд зохион байгуулж 2014 оны 4-р улиралд УБ хотод зохион нэг сум нэг бүтээгдэхүүн үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж 12 сая төг борлуулалт хийгдсэн ба Канаан ХХК-ны чацаргана брэндэд нэр дэвшив.

/Хэрэгжиж байгаа-70%/

47.Сүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, Сүүний үйлдвэр , сүү цагаан идээ боловсруулах цехүүдийг байгуулах иргэд,ААНБ-ыг дэмжих

45.сүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих 2 төслийг дээд шатны байгууллагуудад явуулсан болно./хэрэгжиж байгаа-30%/

48.Аймгийн төвд сүү, цагаан идээ, мах борлуулах цэгийг нээн ажиллуулахад туслалцаа үзүүлэх

46.аймгийн төвд сүү цагаан идээ мах борлуулах цэгийг аймгийн сүү, махны зах буюу 2-р багт байрлах Гандангийн 5-4 тоотод борлуулж байна./хэрэгжиж байгаа-50%/

5

Хог хаягдлыг бууруулах хөтөлбөрийг хууль журмын дагуу шийдвэрлэх

49. Төв суурин газрын хогийн цэг,айл өрх,ААБ-ын хог үүсгэсний мөнгөн төлбөрийг байгаль хамгаалах санд төвлөрүүлэх тооцоог сар бүр хийлгэж хэвшүүлэх хяналт тавих

47.Багийн Засаг даргатай хамтран ААНБ-аас сар бүр 10000 төгрөг, суурин өрх сар бүр 1000 төгрөгийг авах тухай 4-р багийн Засаг даргын 2013 оны 03-р сарын 03-ны өдрийн 01 тоот захирамжаар шийдвэрлэн санд төвлөрүүлсэн ба 2014 онд хог үүсгэсний мөнгөн төлбөр 1200,0 мян.төг-г төвлөрүүлэв.2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар хог үүсгэсний мөнгө 300 мян.төг төвлөрүүлэв...

/Хэрэгжиж байгаа-70%/

50.Сумын төвийн хог зайлуулах, ус зөөх автомашины асуудлыг шийдвэрлүүлнэ

48.Сумын төвийн хог зайлуулах, ус зөөх автомашины асуудлыг шийдвэрлэсэн.

/ биелэсэн-100%/

1

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлж технологийг боловсронгуй болгон үр тариа төмс хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ

“.

Гурав.ХАА-н бодлогын хүрээнд

51.Тэжээлийн ургамал 100 га төмс 10 га хүнсний ногоо 5 га-д тус тус тариална

49.2013 онд Тэжээлийн ургамал 180 га, төмс 15 га, хүнсний ногоо 11.1-гад тариалсан 2014 онд тэжээлийн ургамал 100 га,төмс -26 га,хүнсний ногоо-5 га-д тус тус тариалалт хийв. 2015 онд тэжээлийн ургамал.40..га-д,төмс.10...га-д,хүнсний ногоо-11,2.га-д тус тус тариалалт хийгдэв 2016 онд тэжээлийн ургамал 212 га,төмс 45.2, хүнсний ногоо 3.92га, жимс, жимсгэнэ 25.25 га талбайд тус тус тариалсан /хэрэгжиж байгаа- 70%/

51.Усалгаатай тариаланг хөгжүүлэх дэмжлэг үзүүлэх

51.151,6 га талбайд усалгаатай тариалан эрхэлж байна 2016 онд 145 га талбайд усалгаатай тариалан эрхлэж байна./ хэрэгжиж байгаа-70%/

52.Гурилын үйлдвэрт тушаасан улаан буудайн тн тутамд урамшуулал олгоно.

52.

53.Хортон шавьж, мэрэгчдийн тодотгох судалгааг үндэслэн тэмцэх арга хэмжээ зохион байгуулна.

53.Судалгааг гаргаж захиалгыг ХХААЖДҮГазар хүргүүлсэн ба 2014 оны 4-р улиралд 20 мян.га газарт оготны хор цацах ажлыг зохион байгуулав./хэрэгжиж байгаа-70%/

2

Хүлэмж, зоорины аж ахуйг эрхлэн хөгжүүлэхийг бодлого төлөвлөгөөтэйгээр дэмжинэ.

54. Агро парк болон хүлэмжийн аж ахуйг өргөжүүлэх иргэд ААНБ-ыг дэмжиж ажиллана

54.Агропарк 4 удаагийн сургалт зохион байгуулж 35 иргэн хамрагдсан. 0,123 га-д талбайд тариалалт хийсэн 2014 онд хүлэмжинд нарийн ногоо тарьж борлуулалт хийв. 2016 онд агропарк 2 удаагийн сургалт явуулж 15 иргэн хамрагдаж 10ш гарын авлага боловсруулж тараасан. Төмс 1 га, лууван 0.04га, шар манжин 0.04 га талбайд тус тус тариалсан./хэрэгжиж байгаа-50%/

55.Өрхийн тариалан эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ.

55.23 өрх өрхийн тариалан эрхэлж 8 га-д төмс, 6.25 га-д хүнсний ногоо, 10 га талбайд тэжээлийн ургамал тариалсан.2014 онд өрхийн тариаланг 11 га-д тариалалт хийгдэв.2015 онд 3 өрхийн 4 га-д тариалалт хийв. 2016 онд 33 өрх тариалан эрхэлж төмс 6.2га, лууван 1.04 га,шар манжин 0.56га, сонгино 0.52 га, тэжээлийн ургамал 42 га, чацаргана 0.25 га талбайд тус тус тариалсан /хэрэгжиж байгаа -70 %/

56.Чацаргана бусад жимс, жимсгэнэ тариалах талбай, хураан авах ургацыг нэмэгдүүлнэ.

56.Чацаргана 4 га талбайд 500 ширхэг чацарганы суулгац тариалсан. 4-р багийн 1 иргэн засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлэнд хамрагдаж 300 ширхэг суулгац авсан. 2014 онд Канаан ХХК нь 2000 ш, ЗДТГ -100ш,цэцэрлэг-100ш,ЭМТ-50ш,Хурдан зээрд ХХК нь үхрийн нүд 1000 ш,чацаргана-1500 ш 3-р багийн иргэн З.Намжил чацаргана 1500 ш-г тус тус тарьж Канаан ХХК анхны ургацаа авч нэг сум нэг бүтээгдэхүүн үзэсгэлэн худалдаанд оролцож борлуулалт хийв.2015 онд Ар дааган ХХК 4 га-д 5000 ш суулгац тарив. 2016 онд иргэн Амаржаргал 15 га талбайд 15000 суулгац, иргэн Лхагвасүрэн 0.25 га 300 ширхэг суулгац тарив. Үүнээс жимсээ өгөх 6000 суулгац / хэрэгжиж байгаа- 90%/

3

Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ.

57.Өрхийн тариалан эрхлэгчид болон малчдад зориулж захиалгын дагуу бага оврын тракторыг дагалдах тоног төхөөрөмжийн хамт хөнгөлөлттэй үнээр нийлүүлэх арга хэмжээ авна.

57.2013 онд.2 иргэн бага оврын тракторын захиалгад хамрагдаж трактор авсан.2014 онд 2 иргэний захиалагыг өгч асуудлыг шийдвэрлэв.

/Хэрэгжиж байгаа- 50%/

4

Малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх, зах зээлд нийлүүлэх хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагаанд оролцоно

57.Биржийн ажиллагааг тогтмолжуулж бокеруудын ур чадварыг сайжруулна.

57.Биржийн сургалтыг 2 удаа зохион байгуулахад 75 иргэн хамрагдав.

/хэрэгжиж байгаа-30%/

5

Цөм сүрэг, цэвэр эрлийз, өндөр ашиг шимт болон эрчижсэн аж ахуйд хамрагдах мал, амьтадын тоо, толгойг өсгөнө.

58. Өндөр ашиг шимт малыг малчид, иргэдэд сурталчлах зорилгоор үзэсгэлэн, дуудлага худалдааг орон нутгийн болон улсын хэмжээнд зохион байгуулна.

58.2013 онд Ерөнхий сайдын эвээл дор болсон үзэсгэлэн худалаанд хурдан удмын 10 азарган үрээгээр оролцсон 2014 онд Сүхбаатар аймгийн Дарьганга сумаас 17 үрээ авч нутгийн иргэдэд тараав./ хэрэгжиж байгаа -50%/

59.Цөм сүрэг, цэвэр эрлийз малын тоо, толгойг өсгөх талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллана.

59. 2013 онд Цөм сүргийг бүртгэх ажлыг эхлүүлж байна.

/ 2014 онд богдын торгон сүрэг төслийн хүрээнд өндөр ашиг шимт хонийг бий болгох ажил явагдаж байна /хэрэгжиж байгаа -30%/

60. Мах, сүүний чиглэлийн эрчимжсэн аж ахуйн эрхлэгчдийг дэмжиж төсөл хөтөлбөрт хамруулан хөнгөлттэй зээл олгуулах ажлыг зохион байгуулж тэдгээрт хамрагдах малын тоо толгойг өсгөнө.

60.2013 онд Сум хөгжүүлэх сангаас 2-р улиралд 16 иргэнд нийт 116,300 мянган төгрөгийн зээл өгч шинээр 17 ажлын байр ,хуучин хадгалагдсан 9 ажлын байр бий болголоо.Үүүнээс шинээр блокны үйлдвэрлэл,мах бэлтгэх ажлын байр бий болсон төдийгүй оёдлын чиглэлээр 3 хүн үйл ажиллагаа явуулж байна.Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн материалыг аудитын газар шалгуулсан. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн 30% тай байна.2014 онд мах сүүний эрчимжсэн аж ахуйг дэмжих зорилгоор 5 иргэнд зээл олгов.2015 онд 5 иргэнд 95 сая төг зээл олгов./Хэрэгжиж байгаа-50%/

6

Уламжлалт бус аж ахуйн үйл ажиллагааг дэмжинэ.

61. Уламжлалт бус аж ахуйгаас гарах бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ.

61. 1-р багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Наранбуйлс ХХК нь гахайн үйлдвэрлэл явуулж гахайг өсгөж үржүүлэн өдөрт 100-150кг мах бэлтгэн УБ хотруу нийлүүлж байна.

/Хэрэгжиж байгаа-70 %/

7

Бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлж бэлчээр ашиглалтыг сайжруулна

62. Улсын хөрөнгө оруулалтаар инженерийн хийцтэй худаг гаргах ажлыг зохион байгуулна.

62.2013 онд ММССангийн хот орчмын бэлчээр төслөөр 12 инженерийн хийцтэй худаг гаргаж малчны бүлэгт хүлээлгэн өгсөн ба 2014 онд 2-р багт улсын хөрөнгөөр 1 худгийг хүлээн авав..

/ Хэрэгжиж байгаа -90%/

8

Малын индексжүүлсэн даатгалын системийг нэвтрүүлнэ.

63.Малын индексжүүлсэн даатгалд хамрагдсан малчдын тоог нэмэгдүүлнэ

63. 2016 оны эхний 6 сарын байдлаар МИД-ын танилцуулга бүхий сонин хэвлэл гарын авлага болгон сургагч багш 5н багийн 220 гаруй айл өрхөөр орж 15 малчин өрхийн 5900 малыг даатгалд хамрууллаа.

/Хэрэгжих шатандаа -50%/

9

Мал сүргийг эрүүлжүүлэх халдварт өвчинтэй тэмцэх сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж мал эмнэлэгийн чанар хүртээмжийг сайжруулна.

64.Малын гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд 80 мян. мал, амьтныг хамруулна.

64.Малын урьдчилан сэргийлэх тарилга давхардсан тоогоор 72.5 мянган толгой малд хийж 90 хувьтай явагдаж байна 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар 38534 . .толгой малд урьдчилан сэргийлэх вакцин хийгдэв. 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар 59841 толгой малд цэцэг өвчний вакцин хийв.

/ Хэрэгжиж байгаа- 90%/

65.Малын бруцеллёз, ям, сүрьеэ, лейкоз өвчнийг оношлох, эрүүлжүүлэх шинжилгээнд 3-5.0 мян /мал хамруулна.

65.Бруцеллёз өвчний вакцин 8,9-р сард 15 мян.толгой хийсэн ба мэдээг хугацаанд нь гаргаж явуулав. 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар нийт 1682 толгой бод 31590 толгой бог бүгд 33270 толгой малд бруцеллёз өвчний вакцин тарив.

/ Хэрэгжиж байгаа-50%/

66.Зах зээлд бэлтгэгдэж байгаа мал амьтан тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүнд мал эмнэлэг ариун цэврийн үзлэг шинжилгээ хийж гарал үүслийн гэрчилгээ олгоно.

66.2013 онд .Өөлд сөдгий МЭҮН 25толгой мал, Эрдэнэ-буман МЭҮН 50 толгой мал, 5тн мах, СЭЖД 20 толгой мал, 500кг маханд тус тус гарал үүслийн гэрчилгээ олгосныг хянав..2014 онд мал эмнэлгийн гарал үүслийн 25 бичгийг хянав. 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар Жаран дөлгөөн ХХК-ний мал эмнэлэг 35 тоо толгой мал, 3 тн мах, Гурван хангай ХХК-ний мал эмнэлэг 49 толгой мал 1,5 тн маханд гарал үүслийн гэрчилгээ олгов.

/ Хэрэгжиж байгаа- 50%/

10

Мал сүргийг дархлаажуулах ажлын үр дүнг лабораторийн түүвэр шинжилгээгээр тогтоох.

67.Малын шүлхий, бруцеллёз өвчнөөс сэргийлэх вакцинжуулалтанд хамрагдсан нийт малын 10%-д тандалт шинжилгээ хийж дархлаажуулалтын идэвхийг тогтооно.

67.2013 онд. малын урьдчилан сэргийлэх тарилга графикийн дагуу 63500 толгой малд хийсэн ба 2014 оны 5,6 сард малын халдварт өвчнөөс өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулах ажлыг 25 мян толгой малд хийгээд байна. 2016 он эхний хагас жилийн байдлаар вакцинд хамрагдсан малын 8%-д тандалт шинжилгээ хийв. / хэрэгжиж байгаа -50%/

11

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүдийг бэхжүүлж, эдийн засаг, нийгмийн шаардлага, эрэлт хэрэгцээг бүрэн хангах түвшинд хүргэж сайжруулах

68.Мал эмнэлгийн нэгжүүдийн үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлж, үйлчилгээг малчид, иргэдэд ойртуулах боломж, нөхцлөөр хангана.

68.МЭҮН-үүд Монгол мал хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон багаж, тоног төхөөрөмжийг ашиглан ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг захиалгын дагуу хийж гүйцэтгэж байна. 20мянган мкв талбайд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийв.2014 онд мал эмнэлгийн нэгжүүдийн үйлчилгээнд хяналт тавьж ажиллаж байгаа ба ариутгалыг 12 мян.мкв талбайд хийв. 2016 оны эхний улиралд мал эмнэлэг үржлийн 5 нэгжид 5 багийг тус тусад нь хариуцуулж малчид мал бүхий иргэний нэрсийн жагсаалтыг гарган захирамжаар баталгаажуулав.

/ хэрэгжиж байгаа-50%/

69.Малын эмч нарын үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж мал эмнэлгийн нэгдсэн байртай болгох асуудлыг шийдвэрлүүлнэ

69.Малын эмч нарт тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна. ХХААЖДҮГ, МХГ, Аудитын газрын хамтарсан шалгалтанд МЭҮТ, МЭҮН-үүд хамрагдав. 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар мал эмнэлэг үржлийн нэгжүүдийн малын эмч нарыг мэргэжлийн гарын авлага, номоор хангав. Сумын төвд шинээр мал эмнэлгийн эмийн сантай болох ажлыг эхлүүлээд байна.

/хэрэгжиж байгаа -50%/

1

Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа болон шинээр байгуулах, шинэчлэх, өргөтгөх төсөл бүрийг Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд бүрэн хамруулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, судалгаа, мэдээллийн санг баяжуулж ажиллана.

дөрөв БАЙГАЛЬ ОРЧИН- НОГООН ХӨГЖИЛ:

70.Цөлжилт хүчтэй зэрэглэлд байгаа бүс нутгийн сул хөрсийг тогтоох, ургамалжуулах талаар дотоодын болон гадаад орнуудын дэвшилтэт технологийг судалж нэвтрүүлнэ.

70. 2013 онд сумын төвд 4 ширхэг гацуур, 45 ширхэг улиас, 100 гаруй чацаргана, 20 ширхэг хайлаас мод,Ээж хаданд 3000ш суулгацуудыг суулгав. 2014 онд сумын төвд ЗДТГ-25ш,цэцэрлэг-50ш,ЭМТ-100ш,дунд сургууль-50ш чагт мод, Хурдан зээрд ХХК нь 1500ш улиас бургас чагт мод зэргийг тарив.2015 онд ЗДТГ-100ш,цэцэрлэг-100ш,ЭМТ,ЕБС тус бүр 50-80ш мод тарив.

/хэрэгжиж байгаа - 70%/

71.Жил бүр хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллага иргэдийн төслийг үнэлгээнд хамруулж, дүгнэлт гаргана.

МХГ, СХЗХ-үүдтэй хамтран хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжилт, үр дүнг тооцож, судалгаа, мэдээллийн санг баяжуулна.

71.Хүсэлтээ ирүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдийн төслийг БОНБҮ-нд хамруулах ажлыг зохион байгуулж байна ./хэрэгжиж байгаа-50%/

2

“Ашигт малтмалын тухай” хууль болон “ уул уурхай эрдэс баялгийн талаар баримтлах бодлого”-ын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж, ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаанд тавих хяналт мониторингийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллах.

72.Жил бүр олборлох үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага бүрийн технологийн горимд холбогдох байгууллагуудтай хамтран 2 доошгүй хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулна.

72.Аймгийн БОАЖГ, МХГ-ын хамтарсан нэг удаагийн хяналт шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэж зөрчлийг илрүүлэн хуулийн зөвлөгөө зааврыг өгч ажиллав..2014 онд сумын ЗДТГ аймгийн МХГ-тай хамтран хяналт шалгатыг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй хийж илэрсэн зөрчил дутагдлыг тухай бүр нь арилгуулах арга хэмжээг авч ажиллаж байна.2015 оны хагас жилийн байдлаар аймгийн ЦГ-тай хамтран 1 удаа,хэсгийн төлөөлөгч,ИТХ,багийн засаг дарга нартай хамтран 3 удаа тус тус үзлэг шалгалт хийж илэрсэн зөрчил дутагдлыг тухай бүрд нь арилгуулав.

/хэрэгжиж байгаа-70%/

73. уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай “Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх гэрээ”-г байгуулан, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн улмаас хөндөгдсөн нөхөн сэргээлтийг стандартын шаардлагад нийцүүлэн хийлгэж, олборлолтын улирлын эцэст хүлээж авах ажлыг зохион байгуулна

73.Уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэж буй аж ахуй нэгж байгууллагуудтай өмнө оны газар болон ус ашиглуулах гэрээг дүгнэн энэ оны газрын гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулсан. 2013 онд уул уурхайн 8 аж ахуй нэгж байгууллагатай нөхөн сэргээлтийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна.2014 онд Хүдэр эрдэнэ ХХК 5 га-д нөхөн сэргээлт хийж байна.2015 онд биологийн нөхөн сэргээлтийн-28 га,техникийн -64 га талбайг хүлээн авч ажиллалаа.

/хэрэгжиж байгаа-50%/

3

усны нөөцийг зүй зохистой ашиглаж, хамгааллыг нь сайжруулах, усны бохирдлыг бууруулах бодлого барин ажиллаж, мэдээллийн санг тогтмол баяжуулж “Усны тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах

74.Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийг тэмдэгжүүлэх ажлыг дуусгаж орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах ажлыг зохион байгуулна.

74. Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийг сумын ЗД-ын захирамжаар тогтоож орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авав. /хэрэгжиж байгаа- 30%/

75.Тохижуулагдаагүй үлдсэн булаг шандын эхийг хамгаалж, тохижуулах ажлыг зохион байгуулж, жил бүр 2-аас доошгүй булаг, шандын эхийг хамгаална.

75.Уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхэлж буй аж ахуй нэгж байгууллагуудтай өмнөх оны ус ашиглуулах гэрээг дүгнэн төлбөрийн үлдэгдэлгүй ба мэдээллийн санд жил бүр бүртгэж байна. 5 багт орон нутгийн хөгжлийн сангаас 4,8 сая төгрөгний зардлаар нэг нэг булаг шандны эхийг хашиж тохижуулав 2014 онд ОНХС-аар 5 булаг шандыг эхийг хаших болон худаг гаргахад 40сая төг төлөвлөв.2015 онд бэлчээрийн болон ундны ус гаргахад ОНХС-аас 50-аад сая.төг төлөвлөн хийв..

/хэрэгжиж байгаа- 90%/

4

Амьтны тухай хууль болон “Ан амьтан, жигүүртэн шувуудыг хамгаалах, зохистой ашиглах, өсгөн үржүүлэх бодлого”-ын хэрэгжилтийг хангуулна.

76.Ховор, ховордож байгаа ан амьтныг хамгаалах, сэргээн нутагшуулах ажлыг эрчимжүүлнэ.

76.Багийн ИНХ-д иргэдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор шинэчлэгдсэн Байгаль орчныг хамгаалах багц хуулийн сургалтыг 2 удаа зохион байгуулав.. Тарвага ичээнээс гарах үед хийх хяналт шалгалтын ажлыг аймгийн МХГ дарын баталсан удирдамжийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн. График төлөвлөгөөний дагуу эргүүл хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж байна.

/хэрэгжиж байгаа- 50%/

5

Иргэдэд байгаль орчноо хайрлан хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар боловсрол олгож, байгалиа хамгаалах асуудалд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.

77.сумын хэмжээнд ЕБСургуулийн сурагчид болон иргэдийн дунд орчны доройтол, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар сургалтыг жилд 2-оос доошгүй удаа, мөн теле хичээлийг зохион байгуулна

77.Багийн ИНХ-д иргэдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор шинэчлэгдсэн Байгаль орчныг хамгаалах багц хууль болон хог хаягдлын хуулийн иргэний эрх үүрэг, хариуцлагыг танилцуулан хуулийн сургалтыг 1 удаа зохион байгуулав.2014 оны 4-р улиралд ЕБС-ийн сурагчдын дунд байгаль хамгаалах чиглэлээр сургалт эссэ бичлэгийн уралдаан зохион байгуулав.2015 онд ЕБС-ийн сурагчдын дунд байгалийн аюул,усны талаар танин мэдэхүйн сургалтыг зохион байгуулахад давхардсан тоогоор 23 хүүхэд оролцлоо.

/хэрэгжиж байгаа- 70%/

6

Иргэн ААН, байгууллагын эзэмшлийн болон өмчлөлийн газрын 10-аас доошгүй хувьд мод зүлэг бүхий ногоон байгууламжтай болгоно.

78.Иргэн ААН, байгууллагын одоо байгаа ногоон байгууламжийн тооллого судалгааг хийнэ. Эзэмшлийн ба өмчлөлийн 10-аас доошгүй хувьд ногоон байгууламжтай болох ажлыг зохион байгуулна.

78.Мод бут тарих аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдийн судалгааг авч байна. Сумын төвд 4 ширхэг гацуур мод, 60 гаруй ширхэг улиас хайлаас модыг суулгах ажлыг зохион байгуулсаж, 1-р багийн байр шинээр ашиглалтанд орсонтой холбогдуулан хашаанд аа 20 хайлаас,5-р багийн нутаг Ээж хаданд 3000 ш суулгацыг тарив. 2014 онд нийт 4000 гаруй мод тарив.

/хэрэгжиж байгаа- 70%/

1

Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна.

тав:НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

79.цэцэрлэгт хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь

79.2012-2013 оны хичээлийн жилд хувилбарт сургалтын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн 15 хүүхэд, зуны цэцэрлэгт 40 хүүхэд, танхимын сургалтанд 80 хүүхэд тус тус хамруулан хамран сургалтыг 93,4% хүргэн ажиллаж байна.2013-2014 оны хичээлийн жилд зуны сургалтанд 50 хүүхэд,танхимын сургалтанд 83 хүүхэд,хувилбарт сургалтанд 15 хүүхэд тус тус хамрагдаж байна.2014-2015 оны хичээлийн жилд танхимын сургалтанд 4 бүлэгт 103 хүүхэд,зуны сургалтанд 50 хүүхэд хамрагдаж хамран сургалт 96%-тай байна.2015-2016 оны хичээлийн жилд хамран сургалт 88,7%-тай 168 хүүхэд хамрагдав

/Хэрэгжиж байгаа- 90%/

80.хувилбарт сургалтанд хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь

80.2012-2013 оны хичээлийн жилд хувилбарт сургалтын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн зорилгоор 15 хүүхэд хувилбар сургалтаар, зуны цэцэрлэгт 40 хүүхэд тус тус хамрагдсан байна.2013-2014 оны хичээлийн жилд хувилбарт сургалтанд 15 хүүхэд хамрагдаж байна.2014-2015 оны хичээлийн жилд хувилбарт сургалтанд 50 хүүхэд хамрагдав.2015-2016 оны хичээлийн жилд 15 ххүхэд хамрагдлаа

/Хэрэгжиж байгаа- 70%/

81. мэргэжлийн багшийн эзлэх хувь

81.Цэцэрлэгийн багшийн хангалтын хувь 90, сургуулийн багшийн хангалтын хувь 100 тус тус эзэлж байна.цэцэрлэгийн багшийн хангалт 100% байна

/ биелэсэн-100%/

2

Суралцагчдад хүртээмжтэй, чанартай, хэрэгцээнд нь нийцсэн боловсрол эзэмших тэгш боломжийг бүрдүүлнэ.

82. 6-14 насны хүүхдийн хамран сургалтын цэвэр жин-0,21%

82. 6-14 насны хүүхдийн хамран сургалт 0,21%-тай байна.2015-2016 оны хичээлийн жилд хүүхдийн хамран сургалт 0,35%-тай байна.

/Хэрэгжиж байгаа- 30%/

83. Боловсрол нөхөн олгох сургалтанд хамруулах хүүхдийн тоо-21

Хамрагдсан 6-14 насны хүүхдийн тоо/хувь/52

83. Албан бус боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр 21 хүүхэд хамрагдаж байна.2016 онд албан бус боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрт 21 хүүхэд хамрагдаж байна. /хэрэгжиж байгаа-50/

3

“Зөв монгол хүүхэд хөтөлбөр”ийн хүрээнд хүүхэд бүрийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлж, хандлага, хүмүүжил, төлөвшилд ахиц гаргана.

84. Сурах ,урлагийн болон спортын авъяастай хүүхдийг нээн илрүүлэх төлөвшүүлэх

84.Сурах урлагийн болон спортын авъяастай 8 хүүхдийг судлан нээн хөгжүүлэх бодлого барьж ажиллаж байна. /хэрэгжиж байгаа -30%/

85. Ээлтэй дотуур байр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сурагчдын дунд төрөл бүрийн дугуйлан секц ажиллуулах сурагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх

85. Сурагчдын нийгмийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Цана, тэшүүр, хөнгөн атлетикийн төрлөөр давхардсан тоогоор 54 хүүхэд хамрагдаж 2016 оны 1-р улиралд Аймгийн цана, тэшүүрийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс 8 алт, мөнгө, хүрэл медаль, багаараа цанаар 2-р байр, тэшүүрийн тэмцээнд 2-р байранд тус тус орсон амжилттай байна.

Тэшүүрийн Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд 12 хүүхэд орсноос 3 хүүхэд тусгай байранд орж, 23 баг оролцсоноос багаараа 8-р байранд орсон байна.2016 онд цана тэшүүрийн секц дугуйланг хичээллүүлж хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлж ажиллаж байна 2015 онд 34 хүүхэд секц дугуйланд хамрагдаж байгаа ба бишгүүр хөгжмийн -8, бүжиг-10, гар урлал уран зураг -8, шигтгээ наамал-34 сурагч давхардсан тоогоор хамрагдлаа..

/Хэрэгжиж байгаа -50%/

4

“Багш” хөтөлбөрийн хүрээнд багш нарыг хөгжүүлж, чадваржуулна.

86. Багш нарын ур чадварыг дээшлүүлэх ур чадварын уралдаан тэмцээнд оролцуулахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ

86. Багш хөтөлбөрийн хүрээнд багш нарыг хөгжүүлэх ур чадварын уралдаан тэмцээнд оролцуулахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ажиллаж байгаа ба монгол хэлний багш Н. Даваадулам, гадаад хэлний багш Х. Үүртуяа нар бүсийн илтгэлийн уралдаанд дэд байр, аймгийн “ Сайн хичээл үйл ажиллагаа” уралдаанд физикийн багш Х. Рэнцэнмаа 7-р аангид хичээл заалаа. Төвийн бүсийн хичээлийн уралдаанд эрүүл мэндийн багш М. Алтанцэцэг хичээл зааж тэмцээнд амжилттай оролцлоо. /хэрэгжиж байгаа -70%/

5

Боловсролын салбарын үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээллийн ил тод байдлыг хангана.

87. “Нээлттэй өдөрлөг”- улирал тутам зохион байгуулж эцэг эх сурагчдын хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тодорхой үр дүнд хүргэх

87. Анги даасан багш сурагч эцэг, эх багшийн гурвалсан гэрээ байгуулж ажиллаж байна. Нээлттэй өдөрлөгийг хуваарийн дагуу 2 удаа зохион байгуулж, ахмад багш Н. Норовсамбуу бага ангийн сурагчдад “ Мэндлэх хүндлэх ёс” сэдвээр, ахмад настан Сангирагчаа дунд ангийн сурагчдад “Монгол зан заншил” сэдвээр, сувилагч Э. Дуламсүрэн бага ангийн сурагчдад “ Анхны тусламж үзүүлэх” сэдвээр тус тус хичээл заалаа.

/Хэрэгжиж байгаа -70%/

88. Албан байгууллага сурталчилах сарын аянг өрнүүлэх бодит үр дүнтэй ажил зохион байгуулах

88. 2016 оны байгууллага сурталчлах сарын аяны төлөвлөгөөний дагуу 04-р сарын 15-наас 14 хоногийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу ажлуудыг зохион байгуулав.2015 онд байгууллага сурталчилах 14 хоногийн аян,сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх 14 хоногийн болон санхүүгийн ил тод байдлыг хангах 10 хоногийн аян зэргийг зохион байгуулсан ба албан байгууллагуудын дунд урлагийн үзлэг зохион байгуулав.Уг арга хэмжээнд байгууллагууд идэвхтэй оролцов.Байгууллага бүр бодит үр дүнтэй ажлуудыг санаачлан хийж идэвхтэй оролцлоо

/Хэрэгжиж байгаа -90%/

6

Сумдын цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа 3-5 настай хүүхдийн бие бялдрын түвшин тогтоох сорилд хамруулж зохих түвшинд хүргэнэ.

89. цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа 3-5 настай хүүхдийн бие бялдрын түвшин тогтоох сорилд хамрагдсан хүүхдийн тооны өсөлтөөр, зохих түвшинд хүрсэн байдлаар

89. Тус сумын цэцэрлэгт 2015-2016 оны хичээлийн жилд 80 хүүхэд хамрагдсан ба 3-5 настай хүүхдийн бие бялдрын түвшин тогтоох сорилд хүүхдүүдийг хамруулав.2014-2015 оны хичээлийн жилд 3-5 настай 56 хүүхдийг хамруулав.2015-2016 оны хичээлийн жилд сорилд 82 хүүхэд хамрагдаж 79,6%-тай байна.

/хэрэгжиж байгаа -70%/

7

Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, эрх нь зөрчигдсөн хүүхдэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлнэ.

90. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах сургалт ЭССЭ уралдаан тэмцээн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж гарсан шийдвэрийн дагуу тодорхой үе шаттай ажлуудыг зохион байгуулна

90. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах сургалтыг ХЭЗА, хэсгийн төлөөлөгч нар улирал бүр зохион байгуулж байна. Төв аймгийн Хүүхэд Гэр бүл Хөгжлийн хэлтэсээс зарласан “Хүүхэд хамгаалалын сарын аян”-ы хүрээнд дунд сургуулийн сурагчдын дунд “Хүүхдийн эрх сэдвээр хэлэлцүүлэг, ном бидний нөхөр ,гар зургийн уралдаан тэмцээнийг 3 удаа зохион явуулж тэргүүний сурагчдыг урамшуулав./ хэрэгжиж байгаа-50%/

8

Соёл төвийн ажилтнуудын мэргэшил, ур чадварыг сайжруулж, мэргэжилтэй боловсон хүчнээр хангаж ажиллана.

91.Мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах

91. соёлын төвийн мэргэжлийн боловсон хүчний хангалтын талаар анхаарч ажиллаж байгаа ба дуу хөгжмийн багш, мэргэжлийн номын санчийн захиалга өгөөд байна.2016 оны 1-р улиралд мэргэжлийн дуу хөгжмийн багш авч ажиллуулж байна. Мэргэжлийн боловсон хүчний хангалт 75%-тай байна /хэрэгжиж байгаа-70%/

9

Соёл урлагийн байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлж, орон нутгийн болон улсын чанартай уралдаан тэмцээнийг уламжлал болгон зохион байгуулна.

92. Урлаг соелын сум аймаг улсын чанартай уралдаан тэмцээн , залуучуудын нэгдсэн өдөрлөг зохион байгуулна

92. 2013 оны Соёлын бодлогын хүрээнд зохион байгуулсан “Мартагдсан аялгуу” 1960-1970 оны дууны уралдааныг явуулахад 63.0 мянган төгрөг зарцуулж, 70 гаруй иргэн хамруулав. 03-р сарын 07-ны өдөр сумын хэмжээнд Олон Улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтан иргэдийн нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор төрийн албан хаагч, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч нийт 54 эмэгтэйчүүдийн дунд “Бүсгүйчүүд тэмцээнийг зохион байгуулахад 110.0 мянган төгрөг зарцуулж, 03-р сарын 15-ны өдөр Монгол Цэргийн баярыг тохиолдуулан “Эрчүүд тэмцээн”-ийг нийт 48 эрэгтэйчүүдийг оролцуулан тус тус зохион байгуулав.2014 онд албан байгууллагуудын урлагийн үзлэг,эрчүүд тэмцээн,залуучуудын дунд кароке,дуун цэнгүүнийг 4 удаа зохион явуулж сумын 90 жилийн ойн концертыг зохион байгуулж явуулав.2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар аймгийн ИТХТ-ийн 32 тоот тогтоолын хэрэгжилтийг суманд хангаж ажиллаж байна..2016 оны эхний 6 сарын байдлаар урлаг спортын 24 арга хэмжээг зохион байгуулахад 1800 иргэд хамрагдав.Тухайлбал:Сумын төвийн ахмад настангуудын *Сүүн цацал* урлагийн тоглолт,Монгол киноны 80 жилд зориулж Монгол киноны дууг хэн сайн дуулах вэ,инээдмийн баярт зориулж *инээвэл залуужина*,6 сарын 1-нд хүүхдийн баярын арга хэмжээг тус тус зохион байгуулав.

/Хэрэгжиж байгаа-90%/

10

Нийтийн номын сангийн мэдээллийг иргэдэд нээлттэй чөлөөтэй байлгах, иргэд уншигч, үйлчлүүлэгчдэд мэдээлэл авах ая тухтай орчин бүрдүүлэн, номын сангийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлнэ.

93. Жилд 2-оос доошгүй удаа номын баяр зохион байгуулна.

93. 2013 оны 05-р сарын 15-нд номын баяр зохион явуулав.2014 онд ном бидний нөхөр ,үлгэрийн баатрууд амилсан нь тэмцээнийг зохион байгуулав.2015 онд төвийн бүсийн цэцэрлэгүүд үлгэрийн баатрууд амилсан нь тэмцээн уралдааныг зохион байгуулахад шагналын санг ЗДТГ ивээн тэтгэлээ Сумын иргэд,ТАХ нар яруу найрагч Ж.Баяржаргалтай уулзалт өдөрлөгийг зохион байгуулав.Уг арга хэмжээнд 80-д иргэд оролцлоо. 2016 оны 5-р сарын 11нд “Үндэсний бичиг” үсэгийн баярыг сумын хэмжээнд тэмдэглэн өнгөрүүлж албан газруудын дунд “Үсэглэлийн хаад” тэмцээнийг зохион байгуулж дунд сургуулийн баг тэргүүн байранд орж өргөмжлөл үнэ бүхий зүйлээр шагнаж урамшуулсан.Мөн дунд сургуулийн ахлах ангийн дунд Үндэсний бичгээрээ цэвэр сайхан бичиж сурья уралдаан зарлаж уралдаанд ирсэн бүтээлүүдээр үзэсгэлэн гаргаж сумын 42 иргэд үзэж сонирхлоо.

/ хэрэгжиж байгаа- 90%/

94. Номын сангийн уншигчдын тоог нэмэгдүүлэх багийн өдөрлөг уулзалт нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр үйл ажиллагаагаа сурталчилах

94. 2013 оны 1-р улирлын байдлаар байнгын уншигч 105, ирц 79, нийт 184 хүнд 247 номоор, үүнээс уншлагын танхимд 67 хүн, 63 номоор, гэрээр 105 хүнд 116 номоор, нүүдлийн номын сангаар 54 хүнд 68 номоор тус тус үйлчилсэн байна.2014 онд уншлагын танхимд 92 хүн,гэрээр 125 хүнд үйлчилж байна. 2015 онд уншлагын танхимаар 45 хүнд,гэрээр 156 хүнд үйлчилж байна.2016 оны 6 сарын байдлаар нийт 196 хүнд 312 номоор үйлчилж,үүнээс танхимаар 52 хүнд 90 номоор, гэрээр 120 хүнд 150 номоор нүүдлийн номын сангаар 24 хүнд 72 номоор тус тус үйлчиллээ.

/Хэрэгжиж байгаа-90%/

11

Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлж, биеийн тамир чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээг дэмжих орчин бүрдүүлнэ.

95. Чийрэгжүүлэлтийн танхим байгуулах үйлчлүүлэгчийн тоог нэмэгдүүлэх

95.Сумын чийрэгжүүлэлтийн танхимыг 52 сая төг үнэ бүхий өртөгөөр шинээр барьж ашиглалтанд оруулав/.биелэсэн-100%/

96. Төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулалтын арга хэмжээ авна

96.Иргэд ААНБ-ууд хуваарийн дагуу үйлчлүүлж байна./хэрэгжиж байгаа -70%/

12

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан, хүн амын дундаж наслалтыг уртасгана

97.Эхийн эндэгдэл (100000 амьд төрөлтөд)

97.Эхийн эндэгдэл гараагүй болно.2012-2016 оны эхний 6 сарын байдлаар эхийн эндэгдэл гараагүй

/Хэрэгжиж байгаа-90%/

98.Hялхас болон 1-5 хүртэлх настай хүүхдийн эндэгдэл (1000 амьд төрөлтөд)

98.Нялхас болон 1-5 хүртлэх настай хүүхдийн эндэгдэл гараагүй болно.

/Хэрэгжиж байгаа-90%/

99.Иргэдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт бүрэн хамруулна

99.Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 237 иргэн хамрагдсан байна.2014 онд урьдчилан сэргийлэх үзлнгт 325 иргэнийг

Хамруулав 2015 онд урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 612 иргэнийг хамруулав..2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар 735 иргэдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулав./Хэрэгжиж байгаа-70%/

13

Орон нутагт үзүүлэх хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг шинэ шатанд гарган өргөжүүлж, ажилгүй иргэн, ажил олгогчдын идэвх, санаачилгыг дэмжсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ.

100. Ажлын байр нэмэгдүүлнэ.

100. Идэвхтэй ажил хайгч 23 иргэн бүртгэлтэй.

Салхин парк-д идэвхтэй ажил хайгч 3 иргэн, Майдар цогцолбор- 3, ЗДТГ- 3 иргэн

МСҮТөвд 2 иргэн суралцаж тогооч, худалдагч касс мэргэжлээр төгссөн ба сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг 13 иргэн авч бүгд 24 ажлын байрыг бий болголоо.2014 онд Нисэх онгоцны буудлын барилгын ажил,МАК-ийн хийц бетон үйлдвэрийн болон 7-р зөрлөгийн цементны үйлдвэрийн барилгын ажилд нийт 150хүний ажлын байрны захиалга өгч,4-р зөрлөгт Тэс петролум шатахуун түгээх газарт 4 хүнийг ажлын байранд зуучилж ажилгүйдлийг бууруулах арга хэмжээг авч ажлын түр байраар хангаж ажиллаж байна.2015 онд 10 хүнийг хүлэмжийн аж ахуйн Баатрууд тэнгэр ХХК-д ажлын байранд зуучилж 36 хүнийг шинээр бүртгэв.2016 оны 6 сарын байдлаар 14 хүнийг ажилгүй иргэдийн бүртгэлд шинээр бүртгэж хөдөлмөр эрхлэлтийн мэдээллийн санд оруулсан. ХЭДС-ийн хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэдийг дэмжих хөтөлбөрт хөмруулж байнгийн ажлын байртай болсон. Мөн ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээний төсөлд 1 иргэн, нийтийн хамарсан ажил зохион байгуулах хөтөлбөр төслийн хүрээнд 5 иргэнийг тус бүр түр ажлын байраар ханган ажиллаж байна.

/ хэрэгжиж байгаа -70%/

14

Бүх сумдад хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн онлайн сүлжээг нэвтрүүлнэ.

101. Бүх сумдыг “Хөдөлмөрийн төв бирж”-тэй онлайн сүлжээгээр холбоно.

101. Хөдөлмөрийн төв биржийн мэдээллийн санд онлайн сүлжээгээр холбогдон ажил хайгч болон ажлын байрны захиалгыг тухай бүрт бүртгэж байна.

/ хэрэгжиж байгаа 100%/

15

Зорилтот бүлэгт чиглэсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн оновчтой үйлчилгээг хэрэгжүүлнэ.

102. Залуучууд болон 40-өөс дээш насны ажилгүй байгаа иргэдийг хөдөлмөр эрхлэлтийн оновчтой үйлчилгээнд хамруулан хөдөлмөр эрхлүүлсэн байна.

102. Нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд түр ажлын байраар идэвхтэй ажил хайгч 10 иргэн хамрагдаж сумын төвийн ундны усны худгийг засварласан. Мөн ажил идэвхтэй хайгч 6 иргэн түр ажлын байрны гэрээ хийж сумын хүүхдийн цэцэрлэг засварлах ажлыг хийв.

Үүнд 40-өөс дээш насны 6-н иргэн хамрагдсан.2014 онд залуу малчныг малжуулах төсөлд 4 иргэнийг 20 сая төг,ажил идэвхтэй хайгч 48 иргэнд ажлын түр байраар ханган ажиллаж байна.2015 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төслийн шалгаруулалтанд 1 төсөл шалгарч оёдол төсөл хэрэгжиж байна. 2016 онд зорилтот бүлгийн 8 өрхийн 12 иргэнийг ажилд зуучлан оруулав./хэрэгжиж байгаа-70%/ .

16

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэнд боловсрол, эрүүл мэнд, хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлж нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээг хэрэгжүүлнэ.

103. Орлогыг орлуулан тооцох аргачлалаар хамгийн доод түвшний зорилтот бүлгийн өрхийг тодорхойлж нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээг үзүүлнэ

103. 2013 онд сумын хэмжээнд 5-н багаас 13 өрхийг хүнсний талоны хөтөлбөрт хамруулж хүнсний талоны барааг цаг хугацаанд нь өгч байна.Хүнс тэжээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд бүрдүүлсэн мэдээллийн санг шинэчлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтод бүлэгт чиглүүлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх хүнс тэжээлийн хөтөлбөрийг хүлээн авах ажлын судалгааг хийж ,орлогыг орлуулан тооцох аргаар зорилтот бүлгийн 13 өрх хамрагдав. 2014 онд 8 өрхийг хүнсний талоны хөтөлбөрт хамруулж 100 иргэнд 7260,0 мян,төг олгов.2015 онд 18 өрхийн 89 иргэнд 5148,0 мян.төг үйлчилгээ үзүүллээ. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд 21 өрхийн 65 иргэн 48 хүүхдэд 4491500 төгрөгний хүнсний үйлчилгээ үзүүлэв./хэрэгжиж байгаа-70%/ .

17

Зорилтод бүлгүүдэд чиглэсэн нийгмийн халамжийн бодлого хэрэгжүүлнэ.

104. Жилд 13-оос доошгүй өрхийг хөтөлбөрт хамруулан амьжиргааны түвшин, амьдралын чанарт нь өөрчлөлт гаргасан байна

104. Орлогыг орлуулан тооцох аргачлалаар жилд 13 доошгүй өрхийг хөтөлбөрт хамруулахаар иргэдээс ирж буй өргөдөл гомдлыг хүнс тэжээл хөтөлбөрийн програмд шивж оруулж байна.2014 онд зорилтот бүлгийн хөтөлбөрт 8 өрх хамрагдаж байна. 2015 онд 18 өрх хамрагдаж байна. Зорилтот бүлгийн 4 өрхөд олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний төсөл хөтөлбөрт 4 өрхийг хамруулж хүлэмж хүнсний нарийн ногоо тарих төсөлд 1500000 төгрөгний буцалтгүй зээл олгосон./хэрэгжиж байгаа-90%/

18

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлтийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай болгож, зорилтот бүлэгт чиглэсэн үйлчилгээний шинэ хэлбэр аргачлалыг нэвтрүүлнэ.

105. 2012 онд .... иргэнд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлтийг нийгмийн халамжийн хуулийн дагуу олгосон байна.

105. Зорилтод бүлэгт чиглэсэн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлтийн үйлчилгээг иргэдэд цаг хугацаанд нь тавьж үйлчилж байна.2014 онд зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж хөнгөлөлтөнд 14 иргэн хамрагдаж 2850,0 мян.төг олгов 2015 онд 10 өрхийн 10 иргэнд 1600,0 мян.төг хөнгөлөлт үзүүллээ. 2016 онд зорилтот бүлгийн 8 өрхийн иргэдэд ЖАНМ тэтгэмж 15 эхэд 3600,0 мянган төгрөг , халамжийн тэтгэвэр 2 иргэнд 1518,0 мянган төгрөг асаргааны тэтгэмж 2 ахмадад 5484,0 тянган төгрөг , 1 ХБИ-д түнхний үений протезийн үйлчилгээ 6 сая төгрөг тус тус олгов./хэрэгжиж байгаа-90%/.

19

Ахмад настанд үзүүлэх нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулж, тэднийг нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцуулна.

106. Бүх суманд ахмадын чийрэгжүүлэлтийн танхим, иж бүрэн төнөг төхөөрөмжтэй болсон байна.

106. өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан тоног төхөөрөмжийн асуудлыг шийдвэрлэв /хэрэгжиж байгаа-70%/

107. Орон нутгийн сувилалд жилд 15-оос доошгүй ахмадыг амруулсан байна.

107. Сувилалын хөнгөлөлтөнд 22 ахмад 2.480.0 мянган төгрөгний хөнгөлөлт үзүүлсэн байна.2014 онд 28 ахмад болон ХБИргэнд 4800,0 мян төг-ийн хөнгөлөлт олгосон байна.2015 оны хагас жилийн байдлаар 11 өрхийн 1680,0 мян.төг хөнгөлөлт үзүүлж 11 иргэнийг сувилалд амруулсан байна. 2016 онд зорилтот бүлгийн 13 ахмадыг сувилалд амрааж 2340,0 мянган төгрөгний хөнгөлөлт үзүүлсэн. /хэрэгжиж байгаа-90%/

20

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлж тэтгэвэр тэтгэмжийг хугацаанд нь олгоно.

108. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого хугацаандаа нийгмийн даатгалын санд төвлөрсөн байх.

Иргэдийн тэтгэвэр тэтгэмж хугацаандаа олгогдсон байх.

108. Сумын төсвийн байгууллагуудын цалин НДШ нь хугацаандаа төлөгдөж байгаа ба өр авлагагүй ажиллаж байна. Мөн иргэдийн тэтгэвэр тэтгэмж хугацаандаа тавигдаж байна.2016 оны 6 сарын байдлаар сар бүр 260-264 иргэн хамрагдаж 66635,3 мянган төгрөгийн тэтгэвэр олгож байна.. НДШ хугацаандаа төвлөрч өр авлага үүсгээгүй байна./хэрэгжиж байгаа-90%/

21

1990-1995 оны хооронд өөрөөс үл хамаарах шалтгааны улмаас ажил хөдөлмөр эрхлээгүй буюу эрхлэх боломжгүй байсан иргэдийн ажилласан жил тасарсаныг ажилласнаар нөхөн тооцох ажлыг үе шаттай хийнэ.

109. Тэтгэвэр тогтоолгох иргэдийн ажилласан жилийг тооцож тасарсан хугацааг тодорхойлсон байх.

109. Тэтгэвэр тогтоолгох иргэдийн ажилласан жилийг 230 иргэн нөхөн даатгалд хамруулж 2014 онд тэтгэвэр нөхөн даатгалд 96 иргэнийг хамруулж 42 хүнд тэтгэвэрийн зөрүү арилгав. 2016 оны 5-р сарын байдлаар 365 иргэнд нөхөн даатгалд хамруулав. Нөхөн даатгалд 365 иргэнийг хамруулж тэтгэврийн зөрүүг арилгав. /биелэсэн- 100% /

22

Иргэдийн тэтгэврийн зөрүүг арилгах ажлыг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэнэ.

110 Иргэдийн тэтгэврийн зөрүү арилсан байх

110 42 хүний тэтгэвэрийн зөрүүг цаг хугацаанд нь арилган ажиллаж байна. . 2016,06,01 байдлаар тэтгэвэрийн доод хэмжээ 251000 болж тэтгэвэрийн зөрүү арилсан ./ хэрэгжиж байгаа-90%/

1

Төрийн албаны эрх зүйн зохицуулалтын өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж, иргэнд үйлчлэх нийтийн алба болгон шинэчилнэ.

Зургаа.ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ХҮРЭЭНД

111. Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг сайжруулна.

-ТАХ-дын мэдлэг чадварыг дээшлүүлнэ.

-Төрийн албаны стандартын зөрчилгүй ажиллана.

.

.

111.Нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа үр дүнг “Нээлттэй хаалганы өдөр”, БИНХ-аар сурталчлан, мэдээлэл хийж, гарын авлага материал тараан, сумын сонинг 650 ширхгийг гарган хүргүүлэв. 2014 онд сумын ТАХ-ын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр төлөвлөгөөг 5 зорилт 36 хэрэгжүүлэх арга зам төлөвлөн засаг даргаар батлуулан хэрэгжүүлж байна. Мөн нэг цонхны үйлчилгээгээр 4850 иргэнд үйлчилсэн ба ТАХ-ын ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулах зорилтын хүрээнд нэг цонхны үйлчилгээний танхимыг 1,3 сая төг тохижуулав. Төрийн албаны стандартын зөрчилгүй ажиллаж байна.

/Хэрэгжиж байгаа-90%/

2

Төрийн байгууллагуудын хүний нөөцийн хөгжлийг хангаж, бүх шатны албан хаагчдын үүргийг тодорхой болгон үүргийн биелэлтийг үндэслэн хариуцлага тооцдог болно.

112. -Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг сайжруулна.

-ТАХ-дын мэдлэг чадварыг дээшлүүлнэ.

112. ТАХ-ын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа ба ТАХ-ын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор ТАХ-ын сургалт хөтөлбөрийг 14 хоногт 1 удаа зохион байгуулж 18 удаагийн сургалтанд 196 ТАХ хамрагдаж байгаа ба өөрсдийн мэдлэг чадвараа бие даан дээшлүүлж байна..2015 онд ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг сумын засаг даргаар батлуулан 5 бүлэг 39 хэрэгжүүлэх арга зам төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. 2016 онд нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа ба ТАХ-ын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор ТАХ-ын сургалтыг хийж 7 удаагийн сургалтанд 75 ТАХ хамрагдаж өөрсдийн мэдлэг чадвараа дээшлүүлэн ажиллаж байна. /хэрэгжиж байгаа- 90%/

3

Нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлнэ.

113. -Төрийн албаны стандартын зөрчилгүй ажиллана.

113. ТА-ны стандартын зөрчилгүй ажиллаж байна. /биелэсэн-100%/

4

Нэг цонхны зарчмыг төрийн үйлчилгээнд нэвтрүүлснээр иргэн зөвхөн нэг цонхоор нэг төрлийн албан хаагчтай харьцдаг зарчмыг тогтооно бусад бүх шат дамжилгад төрийн байгууллагууд хоорондоо харьцах замаар иргэнд үйлчилнэ.

114. -“Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний танхимын ажиллах журам боловсруулж мөрдүүлнэ.

-Иргэдэд хүргэх үйлчилгээний нэр төрөл тодорхой болж, төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэнэ.

114. ЗДТГ-ын нэг цэгийн үйл ажиллагааны чанар хүртээмжийг сайжруулахын тулд нилээд ажлыг зохион байгуулж байна. Тухайлбал: 2013 оны 1-р улиралд байгууллага сурталчлах 14 хоногийн аяны хүрээнд “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”, 1,2,3,4,5-р багийн БИНХ-аар мэргэжилтнүүд мэдээлэл, сургалтыг зохион байгуулав.

Өдөрт дундажаар 30-40 иргэнд үйлчилгээ үзүүлж давхардсан тоогоор 3900 иргэн нэг цэгийн үйлчилгээнд хамрагдсан байна. 2014 онд нэг цонхны үйлчилгээний чанарт анхаарч ажиллаж байгаа ба тохижилтын ажилд 1,3 сая төг зарцуулж ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн тавив.Төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх зорилгоор ЗДТГ,4-р багийн төвд урсдаг самбараар иргэдэд мэдээлэл өгч байгаа 1,5 сая төг-г шийдвэрлэв. 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар 47 төрлийн үйлчилгээг 1627 иргэнд, явуулын 68 үйлчилгээг 1674 иргэнд тус тус хүргэсэн байна.2016 оны эхний 6 сарын байдлаар Нэг цонхны 60 төрлийн үйлчилгээг 1885 иргэнд, явуулын 87 удаагийн үйлчилгээг 807 иргэнд тус тус хүргэж үйлчилсэн байна. Мөн наториатын 8 төрлийн үйлчилгээг 75 хүнд хүргэж 137,8 мянган төгрөг, гадаадын харъяат 427 иргэнийг бүртгэж 1067,5 мянган төгрөг, иргэний бүртгэлээр 357 хүнд үйлчилж орон нутгийн орлогод 356,8 мянган төгрөгийг тус тус оруулаад байна. Он гарсаар Онцгой байдлын 7 удаагийн дуудлаганд 9 машин дайчилж 32 хүнийг аварч ажилласан байна. Мөн Зэвсэгт хүчний 016 дугаар бригадтай хамтран Төв аймаг, Сэргэлэн сумын хоорондрх замын цасыг 1 удаа хусаж авто машин явах зам гаргасан. Аймгийн Онцгой Байдлын Газраас сумын 85 өрхөд тус бүр 5 боодол өвс, нийт 350 боодол өвс, “АПУ” ХХК-тай Засаг даргын тамгын газар гэрээ байгуулж 20 тонн пивоны шаарыг сумын төвийн мал бүхий айл өрхөд тус тус тараасан. Улсын нөөцийн газраас 10 тонн малын тэжээл тээвэрлэн авчирч малчдад хүргэх ажлыг зохион байгуулсан. Дэлхийн банкны тусламжаар зорилтот бүлгийн 50 өрхөд 500 боодол өвс, 250 шуудай тэжээл, 1250 кг гурил зэргийг хуваарилан тарааж ажиллалаа. Хонины цэцэг өвчний хорио цээрийн дэглэм тогтоон 21 төрлийн албан хаагч, 5 малын эмч, 5 баригч эмч нийт 36 хүн 10 техник хэрэгсэл ажиллалаа. Вакцинжуулалтыг 49621 малд хийж 99,2%-тай байна.

/Хэрэгжиж байгаа-90%/

5

Мэдээллийн технологийг ашиглан цаасаар заавал үйлддэг шат дамжлагыг 50% бууруулна.

115. - сумын Засаг даргын тамгын газар албан байгууллагуудыг бие даасан Цахим хуудастай болгоно.

-ДУС-ийг бүрэн нэвтрүүлнэ.

- Мэдээллийн технологийн үйл ажиллагаа шинэ шатанд гарна.

-Иргэдийн санал, гомдол, шүүмжлэл, талархлыг цахим хэлбэрээр хүлээн авч тухай бүр хариу өгч ажилладаг портал сайттай болно.

115. Сумын вэб сайтын үйл ажиллагааг тогтмол явуулж дундажаар 30 иргэн нэвтэрч сумын онцлох үйл явдлын мэдээлэл болон ил тод, нээлттэй байдлыг хангах 2013 оны жилийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу 850 ширхэг гарын авлага, сумын сонинг гаргасан байна.

Дотоод удирдлагын системийн тухай сургалтыг 4 удаа, 89 төрийн албан хаагчдыг хамруулан зохион байгуулав.

Уг сургалтын үр дүнд нийт төрийн албан хаагчид бүрэн хамрагдаж, ДУС-д үр дүнгийн гэрээг батлуулан дүгнүүлж байна.2014 онд вэб хуудасны баяжилтыг тогтмол хийж байгаа ба сумын сонинг улирал тутам 200-350ш гаргаж иргэдэд мэдээлэл өгч байна. Иргэдийн 450 өргөдөл гомдол ирсэнээс 445 хариуг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж хариу болоогүй 5 байна. 2015 онд 270 өргөдөл гомдол шийдвэрлэв.,нийт 143 бичиг ирсэнээс 134 хариуг явуулж хугацаа болоогүй 6,хугацаандаа яваагүй -3 засаг даргын орлогчийн бичиг яваагүй

/Хэрэгжиж байгаа -90%/

6

Нутгийн удирдлагын байгууллагуудаас шийдвэр гаргах түвшинд иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоог хангахад “Иргэний танхим”-ын ажиллагааг чиглүүлж, төрийн байгууллагыг иргэнтэй холбох “Нээлттэй утас” ажиллуулна.

116. “Иргэний танхим”-ыг Иргэний нийгмийн байгуулагуудын сүлжээнд харьяалуулан, нутгийн удирдлагын байгууллагуудаас гаргах бодлого, хөтөлбөрт иргэдийн оролцоог хангахад “Иргэний танхим”-ын ажиллагааг чиглүүлнэ.

116. 2013 оны 1-р улиралд 2 хэлэлцүүлэг, 3 сургалт, байгууллага сурталчлах 14 хоногийн аян 1 удаа, 1,4-р багийн ИНХ-аар тамхины хяналтын тухай хуулийн гарын авлага 80 ширхэг, сумын онцлох үйл явдлын мэдээлэл 30 ширхэгийг тус тус тарааж, 2 удаа иргэдээс санал асуулга авсан байна. 2014 онд Иргэний танхимаар 6-н удаа хэлэлцүүлэг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 280 гаруй иргэдийг хамруулан шинэчлэгдсэн хууль тогтоомжоор тухай бүр сургалт сурталчилгааг хийж гарын авлага материал 300ш тараан иргэний танхимын үйл ажиллагааг тогтмол явуулж байна. 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар 5 хэлэлцүүлэг хийхэд 115 иргэн давхардсан тоогоор хамрагдаж гарын авлага 300ш тараав. 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар 1 удаагийн хэлэлцүүлэг хийхэд 30 иргэн хамрагдаж, 7 удаагийн сургалт хийж 1, 4-р багийн БИНХ-аар шинэ гарсан хууль тогтоомжуудаар гарын авлага хийн 150 ширхэг тус тус тараан иргэний танхимын үйл ажиллагааг тогтмол явуулж байна.

/Хэрэгжиж байгаа-70%/

7

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд иргэд, ААН, болон олон нийтийн байгууллагын оролцоо, түншлэл хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, сургаж дадлагажуулах.

117. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтыг иргэд, ААН, байгууллагуудын дунд зохион байгуулах

117. Тус сумын ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн анги, бие бүрэлдэхүүн нь МУ-ын гамшгаас хамгаалах тухай хууль болон Засгийн газрын 2011 оны 339,340-р тогтоолоор батлагдсан гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиог дамжуулах гамшгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх хэрэгжүүлэх зорилгоор 2013 оны 03-р сарын 28-ны өдрийн 16.00 цагт сирень дохиог SDW-105 Ч+15 дараа ерөнхий мэргэжлийн ангийн 66 хүн бүрэн цугларч нэгдсэн командаар ирц бүртгэн төлөвлөгөөний дагуу аврах болон мал хамгаалах, механикжуулсан бүлгүүд өөрсдийн дадлага сургалтыг зохион байгуулав. Гамшгаас хамгаалах цугларалтанд мал хамгаалах бүлэг малд үзлэг оношлогоог хийж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллав.2014 онд гамшгаас хамгаалах сургалтыг аймгийн ОБГ-тай хамтран 2 удаа сургалтыг зохион байгуулахад 120 иргэд оролцов.2015 онд 2 удаа сургалт зохион байгуулахад 150 гаруй иргэд оролцсон ба аймгийн ОБГ-тай хамтран команд штабын үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулав.2016 оны 1-р улиралд гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтыг 1 удаа зохион байгуулав.

/Хэрэгжиж байгаа -90%/

8

Батлан хамгаалах нь бүх нийтийн үйл хэрэг байх зарчимд тулгуурлан орон нутаг дах цэргийн штабын үйл ажиллагааг шинэчилнэ.

118. Батлан хамгаалах багц хуулийг сурталчилан, орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцооны үндсийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээг хэргжүүлэн, цэрэг техникийн шинэчилсэн тоо бүртгэл хөтлөх, цэрэг халах татах ажил, цэргийн бэлтгэл үүрэгтэн болон цэргийн дүйцүүлэх албаны сургалтыг зохион байгуулан мөнгөн төлбөрийн тооцоо хийж, цэргийн насны залуучуудын шилжилт хөдөлгөөнд тавих хяналтыг сайжруулан ажиллана.

118. 2013 оны хавар,намрын цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулж мөнгөн төлбөрийн гэрээг 6 иргэдтэй дүйцүүлэх албанд 3 иргэн бүртгүүлэв.Мөн залуучуудын шилжилт хөдөлгөөнийг сар бүрийн 25-ны дотор авч мэдээлж ажиллаж байна Мөн мөнгөн төлбөрийн гэрээний дагуу төлбөрийг хугацаанд нь хийж дуусгав.2014 онд хаврын цэрэг татлагыг зохион байгуулж 12 иргэн цэрэгт тэнцсэн ба мөнгөн төлбөрийн гэрээний дагуу 6 иргэний төлбөрийг барагдуулав.Мөн шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавьж тойрох хуудсаар тооцоо хийж ажиллаж байна.2015 онд мөнгөн төлбөрийн тооцоо хийгээгүй 2 иргэний төлбөрийг барагдуулав. 2016 оны 6 сарын байдлаар мөнгөн төлбөрийн гэрээ байгуулсан 5 иргэний төлбөрийг хугацаанд нь барагдуулав../хэрэгжиж байгаа -90%/

9

Хяналт шалгалтын үр нөлөөг эрс дээшлүүлж, дунд буюу их эрсдэлтэй аж ахуйн нэгжийн тоог бууруулан, хяналт шалгалтын ил тод байдлыг хангаж ажиллана

119. МХЕГ-аас хэрэгжүүлж буй зорилтын хүрээнд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хийж . Хяналт шалгалтанд хамрагдсан аж ахуйн нэгжийн талаар мэдээллийн хэрэгсэл, вэб сайтад мэдээллэж хяналтын ил тод байдлыг хангаж , стандартын дагуу хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэнэ

119. МХЕГ-аас хэрэгжүүлж буй зорилтын хүрээнд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хийж ААНэгж, байгууллагын хяналтын хуудсаар шалгах, ЗГ-ын 2011 оын 311 тоот тогтоолоор батлагдсан дотоод хяналтыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаад хяналт тавьж хяналтын ил тод байдлыг хангаж , стандартын дагуу хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэж байна. 2016 оны эхний хагас жилийн байдлаар Засаг даргын тамгын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2 удаагийн хяналт шалгалтыг явуулж илэрсэн зөрчилд хариуцлага ногдуулж зөрчил гаргасан 1 иргэнд Монгол Улсын Усны тухай хуулийн дагуу 960.0 мянган төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч ажиллалаа.

/хэрэгжиж байгаа- 70%/

10

Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээг боловсронгуй болгож, үр дүнд хүргэнэ

120. Үр дүнд хүрсэн зорилтын өсөлтөөр.

120. 2013 оны Хяналт шинжилгээ үнэлгээний баг 3 удаагийн шалгалтыг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй хийж дунд сургуулийн хүүхдийн түвшин тогтоох шалгалтыг авч, шалгуур үзүүлэлтээр шалгахад дараах зөрчил илрэв. Дунд сургууль үр дүнгийн гэрээг 03-р сарын 15-ыг хүртэл огт байгуулаагүй зөрчилтэй байсныг арилгуулан 03-р сарын 20-ны дотор үр дүнгийн гэрээг ДУС-д бүрэн оруулж ХШҮ-г улирал тутам хийж илэрсэн зөрчил дутагдлыг тухай бүрд нь арилгуулж ажиллаж байна. 2016 онд ХШҮ-ний баг, байгууллагад ХШҮ-г 3-н хүний бүрэлдэхүүнтэй 1 удаа хийж ЭМТ, Соёлын төв, цэцэрлэг, сургууль гэсэн байгууллагууд нь тавьсан шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байна. /Хэрэгжиж байгаа-70%/

1

архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэн, архивийн үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлнэ.

Долоо.ХУУЛЬ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД

121. архивын баримтыг цахим хэлбэрт оруулах программыг албан байгууллагуудад суулгаж ажиллагаанд оруулна

121. ЗДТГ-ын архивын баримтыг бүртгэх програмыг 2011 оноос эхлэн цахим хэлбэрт шилжүүлж, тухайн жилд хийсэн ажлын мэдээ, тайланг архивлан бүртгэлжүүлж нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгож байна. Байнга,түр, байгууллагадаа 70 жил хадгалах баримт бичгийн жагсаалтаа бүртгэсэн. Архив албан хэрэг хөтлөлтийн талаар гарын авлага материал хийж байгууллагуудын архив албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтнүүдэд өгсөн ба нийт 39 иргэн хамрагдав. 2016 оны эхний 6 сарын байдлаар архивт түр хадгалах баримт 212, цалингийн цэс 13, байгууллагадаа 70 жил хадгалах баримт 15 тус тус шивэгдээд байна. /Хэрэгжиж байгаа-50%/

2

Хүний эрх, эрх чөлөөг хангах ажлын чанар үр нөлөөг дээшлүүлж, иргэдийн болон иргэний төлөөллийн байгууллагын оролцоо, хяналт, харилцан мэдээлэл солилцох тогтолцоог сайжруулна.

122. -Хүний эрхийг хангах 2013-2016 оны сумын төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжилтийг хангана.

-Хүний эрхийн үндсэн үзүүлэлтүүдээр сумын түвшний суурь судалгаатай болно.

- иргэний нийгмийн болон иргэдийн төлөөллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах

122.Хүний эрхийг хангах 2013-2016 оны сумын төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. хүний эрхийн салбар хорооны хэсэгчилсэн арга хэмжээг улирал бүрээр авч хэрэгжүүлж байхаар төлөвлөн дараах ажлуудыг голлон оруулав. Үүнд: төсвийн 5-н байгууллагуудад хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн стандартыг хангуулах ажлын хэсгийг 5-н хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулан үйл ажиллагаанд 1 удаагийн хяналт шалгалтыг явуулав. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн сэдвээр 1 удаагийн сургалтыг явуулахад давхардсан тоогоор 54 төрийн албан хаагчийг хамруулав. Нүүдлийн номын сангийн үйл ажиллагааг иргэдэд ойрхон хүргэх зорилгын хүрээнд хөдөөгийн 4-н багт 3-н аж ахуй нэгжид 19 удаагийн номын сангийн үйлчилгээг давхардсан тоогоор 615 иргэнд 1543 номоор үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Хүний эрхийн үндсэн үзүүлэлтээр сумын түвшний суурь судалгааг гарган ажиллаж байна. 2016 онд Хүний эрхийг хангах ажлын хэсгийг 2016 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж үйл ажиллагааг тогтмол явуулж, хүний эрхийн холбогдолтой 3 удаагийн сургалтанд давхардсан тоогоор 50 иргэн хамруулан хүүхдийн эрхийн тухай хууль тогтоомжоор гарын авлага хийн 50 хүнд тараалаа. /хэрэгжиж байгаа -50%/

3

Иргэдэд үзүүлэх эрх зүйн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ

123. - багийн түвшинд иргэдэд эрх зүйн үйлчилгээ үзүүлэх мэргэшсэн эрх зүйн хөтөчтэй болгож, жил бүр мэргэшүүлнэ.

-Эрх зүйн бүх төрлийн мэдээллийг интернетээр болон утсаар дамжуулан шуурхай хүргэх тогтолцоог бий болгоно.

-Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх ажлыг жил бүр шинэлэг хэлбэрээр тусгай төлөвлөгөөтэйгээр явуулна.

123. 2013 оны эрх зүйн сургалт сурталчилгааны жилийн ажлын төлөвлөгөөг гарган батлуулж ТАХ, иргэдэд 8-н удаагийн сургалт, 5 удаагийн хэлэлцүүлэг, 1 өдөрлөг, 2 удаагийн аян, давхардсан тоогоор 212 иргэнийг хамруулан, 1,4-р БИНХ-д 2-р улирлын мэдээлэл, хууль тогтоомжоор 523 ширхэг гарын авлага материал бэлтгэн тараав. 2014 онд эрх зүйн бүх төрлийн мэдээ мэдээлэлийг интернэтээр болон иргэний танхимаараа иргэдэд хүргэж иргэдэд эрх зүйн мэдлэг олгох болон боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор тухайн цаг үеийн холбоотой мэдээ мэдээлэл эрх зүйн сургалт сурталчилгааг хийж гарын авлага 270 ширхэгийг тараав. 2016 онд нийт давхардсан тоогоор 40 иргэн эрх зүйн туслалцаа авч, 1-р багийн нээлттэй хаалганы өдрөөр иргэдэд шинэ гарсан хууль тогтоомжоор сургалт хийлээ.

/Хэрэгжиж байгаа-70%/

4

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгааны хөтөлбөр батлуулан хэрэгжилтийг зохион байгуулна.

124 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь 92%-д хүргэх

Зохион байгуулсан сургалт сурталчилгааны тоог өмнөх оныхоос 2-5%-иар өсгөнө

124. 2013 оны 02-р сарын 27-нд ГХУСАЗЗ-өөс Архидалтын эсрэг нэгдэе, тэмцэе” уриан дор иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Өдөрлөг зохион байгуулахад 45 иргэнийг хамруулж ЭМГ-ын мэргэжилтэн Н. Мандахнаран, Ч. Даваадорж нар сургалт зохион байгуулж, үйл ажиллагаанд 45.0 мянган төгрөг зарцуулав. 2014 онд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд жилийн ажлын төлөвлөгөөг гарган батлуулж төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна. гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл ажлын хэсэг гарган хүнсний дэлгүүр хоршоодоор хяналт шалгалт хийж илэрсэн зөрчлийг тухай бүр нь арга хэмжээ авч байна. 2016 оны эхний 6 сарын байдлаар гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлөөс согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг бар, хүнсний дэлгүүрүүдэд 2 удаагийн хяналт шалгалт хийж илэрсэн зөрчлийг тухай бүр арга хэмжээ авч ажиллаж байна.

/Хэрэгжиж байгаа-50%/

5

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын үр дүнг сайжруулж байнгын ажиллагаатай цахим сүлжээ лавлах утас ажиллуулан үнэн зөв мэдээлэл өгсөн иргэдийг урамшуулах системийг бүрдүүлнэ.

125. Цахим сүлжээ мэдээллийн сан бий болж ашиглаж байгаа байдал

Лавлах утсаар ирсэн мэдээллийнтоо шийдвэрлэсэн байдал

Урамшуулал авсан иргэдийн тоо

125.Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх дэд зөвлөл нь жилийн ажлын төлөвлөгөөг гарган батлуулж сумын 5-н багийн адууны тамганы судалгааг гарган нэгтгэв. 5-н багийн БИНХ-аар 50 ширхэг гарын авлага материал тараав. 2013 оны 04-р сард ГХУСАЗЗ-ийн нэгдсэн өдөрлөгийг зохион байгуулав. 2014 оны байдлаар мал хулгайлах дэд зөвлөл нь жилийн ажлын төлөвлөгөөг гарган батлуулж төлөвлөгөөний дагуу сургалт сурталчилгаа болон малчиддаа анхааруулга өгч ажиллаж байна.

/Хэрэгжиж байгаа-50%/

6

“Архидан согтуурахтай тэнцэх ажлын арга хэлбэрийг өөрчлөн”, Архигүй монгол хүн хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж, архидан согтуурахтай тэнцэх” урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг хууль хяналтын байгууллага, иргэдийн төлөөллийг оролцуулан зохион явуулах

126. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь

Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн бууралт

Архинаас гарсан хүний тоо

Согтууруулах ундаа худалддаг цэг, салбарын бууралт

Нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ явуулсан байдал, чанар үр дүн

126. 2013 оны 02-р сарын 27-нд ГХУСАЗЗ-өөс Архидалтын эсрэг нэгдэе, тэмцэе” уриан дор иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Өдөрлөг зохион байгуулахад 45 иргэнийг хамруулж ЭМГ-ын мэргэжилтэн Н. Мандахнаран, Ч. Даваадорж нар сургалт зохион байгуулж, үйл ажиллагаанд 45.0 мянган төгрөг зарцуулав.Согтууруулах ундаа худалддаг цэг салбаруудаар 2 удаа үзлэг шалгалтыг зохион байгуулав. Архигүй монгол хүн хөтөлбөрийн хүрээнд ажлын төлөвлөгөө гарган архидан согтуурахтай тэмцэх урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч байна. Сар бүрийн нэгний өдөр согтууруулах ундаа худалдан борлуулах түүгээр үйлчлэхгүй байх хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж архи худалддаг дэлгүүрүүдээр хяналт шалгалт тогтмол хийж байна.

/Хэрэгжиж байгаа-50%/

7

Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлыг хангаж, төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэж авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулна.

127. Төрийн байгууллагуудын үйлчилгээний талаар иргэдийн сэтгэл ханамжийн түвшин.

Нээлттэй ил тод байдлыг шалгасан дүн

Иргэдийн санал хүсэлт өргөдөл гомдол мэдээлэл хүлээн авах утас болон хайрцаг дэвтрээр ирсэн саналыг шийдвэрлэсэн байдал нэгж ажилтанг бий болгосон байдал.

Байгууллагын үйл ажиллагаа үйлчилгээний мэдээллийн ил тод байдлын жагсаалт батлан хэрэгжүүлсэн байдал.

127. Төрийн байгууллагуудын үйлчилгээний талаар иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааг 2 удаа авч ирсэн 15 санал хүсэлт гомдлыг шийдвэрлэв. Мөн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах талаар самбар гарган иргэдэд сурталчилж байна. Албан байгууллагуудын мэдээлэлийн ил тод байдлын самбарыг тогтмол шинэчлэн ажиллуулж төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэн ажиллаж байна.Мөн авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх авлигагүй төр ил тод байдлыг хангах авлигад өртөж болзошгүй ТАХ-ын судалгааг гаргаж баталгаа гаргуулан илэрсэн зөрчлийг тухай бүр нь арилгуулж ажиллаж байна. 2016 онд иргэнийг 5 минут хүлээлгэхгүй зарчим баримтлан ухаалаг мэдээллийн самбараар иргэдэд үйлчилж Авлигаас ангид-Сэргэлэн сум 3 сарын аян зохион байгуулж авлига ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах тухай гарын үсэг зуруулан ажиллаж байна. 2016 оны 06 дугаар сарын байдлаар нийт 142 өргөдөл гомдол хүсэлт ирснээс шийдвэрлэсэн 131, өргөдлийн хугацаа болоогүй 11 байна.

/хэрэгжиж байгаа-70%/

 

 

 

 

 

 

 

Биелэлт тооцсон  / ХШҮ баг /                С.Ганчимэг

                     

                                                                               Хянасан: Засаг дарга                             Т.Гансүх

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

                           

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ТӨВ АЙМГИЙН СЭРГЭЛЭН СУМЫН  ЗАСАГ ДАРГЫН 2012-2016 ОНЫ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ / ХШҮ-ний баг/

               2016.06,20                                                                                                                                                                                             Эрдэнэ-уул

 

Салбарын чиглэл

Зорилт

Хэрэгжүүлэх арга зам

Биелэсэн

Хэрэгжилтийн явц

Хугацаа болоогүй

Гүйцэтгэсэн

90.00%/80-99.99%/

70.00%/60-79.99%/

50.00%/40-59.99/

30.00,/20-39.99%/

10.00%/10.01-19.99%/

Хувь

Оноо

1

Эдийн засаг хөгжил газар

9

23

10

8

3

1

1

79,09%

3,95

2

Дэд бүтцийн хөгжлийн хүрээнд:

5

24

9

3

3

3

4

1

1

72,17%

3,60

3

ХАА-н бодлогын хүрээнд

11

21

5

5

9

1

1

64,00%

3,20

4

Байгаль орчин ногоон хөгжил

6

9

1

5

2

1

63,33%

3,17

5

Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд

22

32

2

10

8

10

2

69,38%

3,47

6

Төрийн захиргааны хүрээнд

10

10

1

5

3

1

81.00%

4.05

7

Хууль зүйн хүрээнд

7

7

1

3

2

1

61.43%

3,07

Дүн

70

126

12

35

35

30

10

1

3

70,00 %

3,50

 

 

                                                                     Нэгтгэсэн: ХШҮ баг                      С.Ганчимэг

                                                               

                                                                      Хянасан: Засаг дарга                   Т.Гансүх

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТӨВ АЙМГИЙН СЭРГЭЛЭН СУМЫН  ЗАСАГ ДАРГЫН 2013-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ

             2013.07.02                                                                                                                                                                                                 Эрдэнэ-уул       

  

Зорилт

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Биелэлт

1

2

3

4

1

Эдийн засгийн бүтцийг шинэчилж, хүн амын бодит орлогыг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах.

Нэг. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ

1,Сумын эзийн засгийн жилийн дундаж өсөлтийг 12%-д хүргэнэ.

1.Сумын эдийн засгийн дундаж өсөлт 5,8%-тай байна.

/хэрэгжиж байгаа-30%/

2,Сум орон нутагт байнгын, тогтвортой 50-аас доошгүй ажлын байр бий болгох, хөдөө аж ахуйн түүхий эд, сүүний үйлдвэр байгуулах, үйл ажиллагаагаа тогтворжуулахад дэмжлэг үзүүлж, ажилгүйдлийг бууруулна.

2.2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар

сумын хэмжээнд ажлын түр байр 25 бий болж сүүний үйлдвэр байгуулах 3 иргэн,ААН-тэй санал солилцов.

/хэрэгжиж байгаа-50% /

2

Сум орон нутгийг хөгжүүлэх зорилгоор төсөв, хөрөнгө оруулалтыг сум, орон нутгийн хөгжлийн бодит түвшинд тулгуурлан оновчтой төлөвлөн түүнийг үндэслэн, “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-г хуваарилах тогтолцоог бүрдүүлэх.

3.Сумын хэмжээнд судалгаа мэдээллийн санг сайжруулан, баяжуулж, түүнд тулгуурлан хөгжлийн түвшинг жил бүр тодорхойлно.

3.Сумын хэмжээнд судалгаа мэдээллийн сантай болсон.

/Хэрэгжих шатандаа-10%/

4.Орон нутгийн онцлогт тохирсон бүтээгдэхүүн үйлчилгээг шинээр нэвтрүүлэхэд хамтран ажиллана.

4.Орон нутгийн хэмжээнд ноос,цэвэр ус, гэрийн оосор бүслүүр ,цагаан идээ боловсруулах борлуулах зэрэг төслүүдийг дэмжиж ажиллаж байна.

/хэрэгжиж байгаа-50%/

3

Бизнесийн тогтвортой орчин бүрдүүлж, сумын эдийн засаг, нийгмийн бодит салбаруудад хөрөнгө оруулалт хийх гадаад, дотоодын бизнес эрхлэгч, түншлэгчдийн санал санаачлагыг дэмжин, хамтран ажиллана.

5.Бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчдын уулзалт, зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, өөр хоорондоо хамтран ажиллах, туршлага солилцох нөхцлийг бүрдүүлнэ.

5.Аймгийн түүхт ой болох гэж байгаатай холбоотойгоор” аймгаа алдаршуулсан мянгатууд “ уулзалт сумын төвд зохион байгуулж 33 мянгатын намтар түүхийг ойн номонд оруулахаар хамрууллаа

/хэрэгжиж байгаа-30%/

6.Орон нутагт эдийн засгийн үр ашиг бүхий хөрөнгө оруулалт хийх саналыг дэмжиж ажиллана.

6.Тус сумын 1-р багийн нутагт хийц бетон үйлдвэрлэх хөрөнгө оруулагч нартай болон 1-р багийн төвийн байрыг шинэчлэн сайжруулах талаар уулзаж уг байрыг 25 сая төг-н хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж ашиглалтанд орүүлж хүлээн авав.

/хэрэгжиж байгаа-30%/

4

Сум, орон нутгийн чадавхи, нөөц боломжид түшиглэн төрөлжиж хоршсон, зах зээлд өрсөлдөх чадвартай хоршоодыг дэмжиж ажиллана

7. Сумын хэмжээнд ХАА-н чиглэлээр жишиг хоршоог байгуулахад арга зүйн зөвлөгөө өгөх дэмжих ,сургалт зохион байгуулна

7.Хоршоо, биржийн 6 удаагийн сургалт зохион байгуулж давхардсан тоогоор 250 иргэн хамрагдсан.” Хөшгийн уулс ирээдүй” хөдөө аж ахуйн хоршоонд 30 малчин элсэн орсон. Шинээр 15 гишүүнтэй “Сэрүүн амгалант “ хөдөө аж ахуйн хоршоо байгуулагдсан /хэрэгжиж байгаа-30%/

5

Орон нутгийн өмчид НББ-ээр тавих хяналт шалгалтыг сайжруулна.

8.Орон нутгийн өмчийн үзлэг тооллогыг тогтмол явуулж, тооллогын дүнг ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд тайлагнан баталгаажуулна.

8.өмчийн үзлэг тооллогыг улирал тутам явуулж байна./хэрэгжиж байгаа-30%/

9.Орон нутгийн өмчтэй холбоотой мэдээлэл бүртгэлийн санг баяжуулна.

9.Мэдээллийн санд хагас, бүтэн жилээр өмчийн тооллогын дүн мэдээг оруулдаг.

/Хэрэгжих шатандаа-10%/

10.Орон нутгийн өмчтэй холбоотой хувьчлах, худалдах, актлах, устгах шилжүүлэх, асуудлыг ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд тайлагнан баталгаажуулна.

10.орон нутгийн өмчтэй холбоотой актлах устгах асуудлыг сумын ИТХТ-ийн хуралдаанд оруулж байна./хэрэгжиж байгаа-10%/

11.Төсвийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээг худалдан авах ажиллагааг олон нийтэд ил тод тэдний хяналтын доор хэрэгжүүлнэ.

11.2013 оныг Түүхт ой иргэдийн оролцоо уламжлал шинэчлэлийн жилийн ойн хүрээнд 26 ажлын төлөвлөгөөг гарган сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 12 сарын 28-ны 2/09 тогтоолоор ЭМТ-д хүчил төрөгчийн аппарат отцосс авахад 1,5 сая, хогийн машины авто паркийг шинэчлэхэд 8,0 сая төгрөг, Сое асуудлыг тус тус шийдвэрлээд байна.1-р улиралд баталсан мөнгөөр хог ус зөөх машин авч үйл ажиллагааг тогтмолжууллаа.

/Хэрэгжилт-70%/

12.Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдүүдийн бизнес төлөвлөгөө, хүрэх түвшин, гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэн зорилтын саналыг ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар батлуулж хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана.

12. хугацаа болоогүй

13.Газрын төлбөр болон шинээр тогтоох бусад татварын хэмжээг оновчтой тогтоох зорилгоор холбогдох судалгааны ажлыг өргөжүүлнэ.

13. Газрын төлбөрийг 2013 оны 04-р сард ААНэгж, байгууллагуудтай газрын гэрээг байгуулан гэрээнд төлбөрийн хэмжээ төлбөр төлөх хугшацааг нарийн тусган баталгаажуулсан.

/хэрэгжилт 50%/

6

Орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлж, өмч хувьчлах бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

Төсвийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж , татварын хувь хэмжээг оновчтой зөв тогтоож төсвийн орлогыг тогтвортой байлгах арга хэмжээ авна.

14.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэрийг хууль, холбогдох журмын дагуу төвөрүүлэнэ.

ОНХСанд иргэдийн оролцоог хангахад шаардагдах дүрэм жрмыг баталж тэдгээрийн дагуу хэлэлцүүлэг явуулж хяналт тавин ил тод байдлыг хангаж ажиллана.

14.2013 оны 03-р сарын 06-ны өдөр Монгол Улсын Засгийн газраас 2013-2016 онд сум орон нутгийг хөгжүүлэх төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 15-н хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг сумын ИТХ, ЗДТГ-тай хамтран суманд хийгдэх улсын хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг нийт 109 иргэд хөдөлмөрчдийг оролцуулан хэлэлцүүлэг, уулзалтыг зохион байгуулав.монгол Улсын Засгийн газрын 60-р тогтоолоор 2013-2016 онд 4 жилийн хугацаанд хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэх дараах 5-н төрлийн хөрөнгө оруулалтын асуудлаар иргэдээс санал авахад дараах байдлаар гарсан байна. /Ахуйн үйлчилгээний төв байгуулах-46 иргэний санал буюу 26%, дунд сургуулийн дотуур байрыг шинээр барих-42 санал буюу 23,7%, үлэмж биетний өргөө барих-13 санал/ 7,3%/, төрийн албан хаагчдын 4 айлын орон сууц барих-56 санал буюу 31,6%-тай саналыг/ тус тус авсан байна.

/Хэрэгжих шатандаа-30%/

15.Төсвийн тухай хуулийн 69 -р зүйлд заасны дагуу төсөв санхүүгийн Дотоод аудитын үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.

Сумын ТЕЗахирагчийн төсөв санхүүгийн эрсдлийн удирлагыг холбогдох хууль, журмын дагуу хэрэгжүүлж ажиллана.

15.Төсвийн тухай хуулийн 69-р зүйлийн дагуу төсөв санхүүгийн дотоод аудитыг эхлүүлж байна./хэрэгжиж байгаа-10%/

16.Нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийг бүрэн хэрэгжүүлнэ.

16.2013 оны 1-р улирлын нягтлан бодох бүртгэлийн тайлан мэдээг хугацаанд гаргав.

/Хэрэгжих шатандаа-30%/

17.Статистикийн мэдээллийг хэрэглэгчдэд энгийн ойлгомжтой байдлаар хүргэж, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд албан ёсны статистик мэдээг хэрэглэх боломжийг бүрдүүлнэ.

17.Жилийн эцсийн мэдээ тайланг бүрэн гаргаж, мал тооллого, хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, хүн ам, өрхийн программд бүрэн оруулж багийн Засаг дарга болон иргэдийг мэдээллээр хангаж байна.

/Хэрэгжих шатандаа-50%/

7

Төсвийн хуулийн хүрээнд * Орон нутгийн хөгжлийн сан*-гийн хуульд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлж, төсвийн ил тод байдал , иргэдийн оролцоо хэлэлцүүлэг, хяналтыг эрс нэмэгдүүлнэ.

18. Сумын эдийн засаг нийгмийн хагас, бүтэн жилийн статистикийн үзүүлэлтэд дүн шинжилгээ хийж холбогдох газарт хүргүүлэх, иргэний танхим болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах

18.Жилийн эцсийн мэдээнд дүн шинжилгээ хийж холбогдох газарт хүргүүлэв.

/Хэрэгжих шатандаа-10%/

19.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хуульд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэн хэлэлцүүлэг ажил хэргийн саналыг авч тусган ажиллана

19.Сумын төвийн БИНХ-ыг 2013 оны 03-р сарын 04-ны өдөр зохион байгуулахад 53 иргэнийг хамруулав.

Уг БИНХ-аар дараах 5-н асуудлыг хэлэлцүүлэн орон нутгийн хөгжлийн санд 159,4 сая төгрөгийг.Мөн ОНХС-ын хөрөнгөөр хийгдэх сумын өндөрлөгийг эхлүүллээ,булаг шанд хаших ажлын хэсэгт мөнгийг гарган өгч гэрээ байгуулан ажлаа эхэллээ.

Хэрэгжих шатандаа-70%/

8

Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналт шалгалтыг сайжруулж, эрсдлийн удирдлагаар хангаж ажиллана.

Орон нутаг дахь санхүүгийн зах зээлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ.

20.Дотоод хяналт шалгалтыг улирал тутам хийлгэн холбогдох арга хэмжээг тухай бүрд нь авч хэрэгжүүлнэ.

20.Дотоод хяналт шалгалтын 2013 оны төлөвлөгөө, хуваарийг гарган, батлуулж 1 удаагийн хяналт шалгалтаар 13 албан хаагчдын дотоод ажил үйлчилгээг шалган туслав.

/Хэрэгжих шатандаа-10%/

9

Сум багийн төвийн тохижилтийг сайжруулан иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцөл болоцоог бүрдүүлнэ

21.Сумын төвийн шинэчлэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж. 4-р багт хуримтлалын бүлэг байгуулан иргэд,ААНБ-ын оролцоог нэмэгдүүлэн гудамж талбайн эмх цэгцийг сайжруулан цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулна

22.2013 оны 2-р улирлаас эхлэн төвийн багийн айл өрхийн гудамж талбайг дугааржуулан цэцэрлэгт хүрээлэнд 600,0 мян.төг.өртөг бүхий мод тарив.төлөвлөгөөг гаргаад байна.

/Хэрэгжих шатандаа-30%/

22.Багийн төвүүдийг аймгийн жишиг баг болгох ажлыг дэс дараалалтай хийнэ Тухайлбал аймгийн 90-н жилийн ой угтаж 2,5-р багийн төвийг тохижуулах

22.Сумын ИТХ-ын 2012 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн 2/09 тогтоолоор /2012 оны төсвийн хэмнэлтээс үлдсэн хөрөнгийг зарцуулах тухай/ 2,5-р багийн төвийг тохижуулахад нийт 5 сая төгрөг зарцуулахаар шийдвэрлэсэн ба 2013 оны 5-р сард эхлүүлэхээр шийдвэрлээд байна.

/Хэрэгжих шатандаа-10%/

23.1,3,4-р багийн төвүүдийг аймгийн жишиг баг болгох хөгжүүлэх

23.1-р багийн төвийн барилгыг шинэчлэн 25сая.төг үнэ бүхий сэндвичэн барилгыг хүлээн авч 2-р багийн төвийн засварт 3сая төг,5-р багийн төвийн засварт 2,0сая төг тус тус олгож засварын ажлыг хийгээд байна.

/хэрэгжиж байгаа-50%/

1

Төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанарт ахиц гарах

Хоёр. Дэд бүтцийн хөгжлийн хүрээнд:

24.Сумын нутгийн удирдлагын ордонг ашиглалтанд оруулна

24.Нутгийн удирдлагын ордонг хүлээн авч ашиглалтанд оруулахад бэлэн болоод байна. /хэрэгжиж байгаа-90%/

2

Төв суурин газруудын тохижилт хөрөнгө оруулалт санал санаачлагыг дэмжиж ажи ллана.

25. 1-р багийн нутаг 7-р зөрлөгт цементны үйлдвэр барих байгуулах ажыг дэмжиж ажилгүйдлийг бууруулах.үйлдвэрийн бүс болгох

25.1-р багийн нутаг 7-р зөрлөгт цементны үйлдвэр барих байгуулах ажлыг зохих шатанд тавьж ажиллаж байна./хэрэгжиж байгаа-30%/

26. 3-р багийн нутаг Салхит ууланд баригдаж буй салхин паркийн ажлыг дуусгах ашиглалтанд оруулна.

26.3-р багийн нутаг Салхит ууланд баригдаж буй салхин паркийн ажил дуусч улсын комисст хүлээлгэн өгөв./биелэсэн-100%/

27.1-р багийн нутаг 4-р зөрлөгт байгуулагдаж буй хийц бетон блокны үйлдвэрийн барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлнэ

27. 1-р багийн нутаг 4-р зөрлөгт байгуулагдсан хийц бетон барилгын үйлдвэрийн ажил эхлээд байна./хэрэгжиж байгаа-30%/

28. 5-р багийн төв рүү 22 км цахилгааны утас татах ажлыг дуусгах

28.Сумын 5-р багийн нутагт Цэвдэг, Үүрд гоулд ХХК-ны хөрөнгө оруулалтаар цахилгаан шугам сүлжээг татаж байна.

/Хэрэгжих шатандаа-70%/

29. 3-р багийн нутаг Өгөөмөрт Майдар Сити Эко хот цогцолбор барих ажилд дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ.

29.3-р багийн нутаг Өгөөмөрт Майдар Сити Эко хот цогцолбор барих ажилд дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ажиллаж байна./хэрэгжиж байгаа-30%/

30.3-р багийн нутаг Хоолтод Эко хотхон байгуулах ажлыг дэмжинэ

30. 3-р багийн нутаг Хоолтод Эко хотхон барих газрын асуудлыг шийдвэрлээд байна./хэрэгжиж байгаа-10%/

31.Олон Улсын нисэх онгоцны буудал, түүний дагуул хот, шинэ \Сэргэлэн хотхон, төмөр замын зогсоолыг хамарсан эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах асуудлыг судлан үзэж санал боловсруулан холбогдох газарт хүргүүлнэ.

31.судалгааны ажил хийгдэж байна./хэрэгжиж байгаа-10%/

32.4-р багийн нутаг Өндөр дов шинэ Зуунмод хотын төсөл хөтөлбөрийг дэмжиж ажиллана

32. хугацаа болоогүй

33.Дунд сургуулийн хичээлийн байрны засварын ажил буюу цонхыг шинэчлэхэд туслалцаа үзүүлэх

33. дунд сургуулийн хичээлийн байрны цонхыг шинэчлэх асуудлыг үндсэнд нь шийдвэрлээд байна.Уг ажилд 5,0 сая.төг төлөвлөөд байна./хэрэгжиж байгаа-30%/

34. Дунд сургуулийн гаднах тохижилт хашааны өнгө үзэмжийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ

34. Сумын ИТХ-ын 2012 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн 2/09 тогтоолоор дунд сургуулийн гаднах хашааг тохижуулахад 1,3 сая төгрөгний хөрөнгийг асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.

/Хэрэгжиж шатандаа-10%

35.Соёлын төвийн өргөтгөл буюу хувцас солих өрөөтэй болох санал санаачлагыг дэмжинэ.

35.Соёлын төвд 1 сая төгрөгний засварын мөнгө өгсөн.

/ хэрэгжилт 30%/

36. Соелын төвийн гаднах орчинг сайжруулах хашаажуулах асуудлыг шийдвэрлэх

36. Сумын ИТХ-ын 2012 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн 2/09 тогтоолоорСоёлын төвийн гаднах орчинг сайжруулахад 1 сая төгрөгний хөрөнгийг асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.

/Хэрэгжиж шатандаа-10%/

Сумын өндөрлөг байгуулна.

Сумын өндөрлөгт тендер зарлан 25 сая төгрөгний өртөг бүхий өндөрлөг барьж байна.

/ хэрэгжилт 50%/

37.1-р багийн нутаг 4-р зөрлөгийн хүүхдийн цэцэрлэгийг өргөтгөх шинэчлэх асуудлыг шийдвэрлэнэ

37. хугацаа болоогүй

38.Сумын төвийн халуун саун дугуй засвар болон ахуйн үйлчилгээний үйл ажиллагааг тогтмолжуулах өргөжүүлэх ажлыг дэмжинэ

38.Сумын төвийн халуун ус саун, дугуй засвар ажиллуулах иргэдийн төслийг хүлээн авч байна.

/Хэрэгжих шатандаа-10%/

39.Эрүүл мэндийн төвийн яаралтай тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч отцосс,деполеризацитай болох асуудлыг шийдвэрлэх

39. Эрүүл мэндийн төвийн яаралтай тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч отцосс аппаратыг 1,5 сая төг авч өгөв./биелэсэн-100%/

40. Нийгмийн салбарын барилга байгууламжуудыг тогтоосон ээлж дарааллын дагуу завсарлах, шинэчлэх, өргөтгөх ажлыг гүйцэтгэнэ

40.2013 онд улсын хөрөнгө оруулалтаар сумын эрүүл мэндийн төвийн их засварт 80 сая төг төлөвлөгдөн зураг төслийн ажлыг хийгээд байна./хэрэгжиж байгаа-10%/

3

Иргэдэд газар өмчлүүлэх асуудлыг бүрэн шийдвэрлэж, өмчилсөн газраа санхүүгийн эргэлтэд оруулах бодит боломжийг бүрдүүлнэ.

41. Өмчлөх санал ирүүлсэн иргэдийн хүсэлтийг 90 –ээс дээш хувь хангасан байна.

Иргэн хуулийн этгээд төсөлийн дагуу газар ашиглана.

41. энэ онд газар өмчлөх хүсэлтээ ирүүлсэн 251 иргэний өргөдлийг цаг хугацаанд нь шийдвэрлэсэ

/хэрэгжилт 50%/

42. Газар өмчлөгч,эзэмшигч, ашиглагчдын бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэгдсэн байна.

42. энэ онд газар өмчлөх хүсэлтээ ирүүлсэн 251 иргэний өргөдлийг цаг хугацаанд нь шийдвэрлэсэ

/хэрэгжилт 50%/

43.Орон нутгийн иргэдийн санал авч нийтэд ил тод мэдээлнэ.

43. Орон нутгийн иргэдийн газартай холбоотой санал хүсэлтийг бичгээр, болон амаар авч нийтэд ил тод мэдээллэх ажлыг зохион байгуулж байна.

/хэрэгжилт 50%/

4

ЖДҮ-ийг дэмжих иргэд ААНБ-ын оролцоог нэмэгдүүлэх

44.Нэг баг нэг өрх нэг бүтээгдэхүүн үзэсгэлэн худалдааг сум баг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж брэндийн тоог нэмэгдүүлнэ

44.Цагаан сар 2013 үзэсгэлэн худалдаанд 4 малчны бүлэг, 5 иргэн оролцож 15 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцож нийт 10 сая төгрөгний борлуулалтын орлого хийж 5-р багийн “Буянт-ээж малчны бүлэг хамгийн их орлоготой бүлэг номинацид шалгарав.

/Хэрэгжих шатандаа-30%/

45.Сүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, Сүүний үйлдвэр , сүү цагаан идээ боловсруулах цехүүдийг байгуулах иргэд,ААНБ-ыг дэмжих

45.сүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих 2 төслийг дээд шатны байгууллагуудад явуулсан болно./хэрэгжиж байгаа-10%/

46.Аймгийн төвд сүү, цагаан идээ, мах борлуулах цэгийг нээн ажиллуулахад туслалцаа үзүүлэх

46.аймгийн төвд сүү цагаан идээ мах борлуулах цэгийг аймгийн сүү, махны зах буюу 2-р багт байрлах Гандангийн 5-4 тоотод борлуулж байна./хэрэгжиж байгаа-30%/

5

Хог хаягдлыг бууруулах хөтөлбөрийг хууль журмын дагуу шийдвэрлэх

47. Төв суурин газрын хогийн цэг,айл өрх,ААБ-ын хог үүсгэсний мөнгөн төлбөрийг байгаль хамгаалах санд төвлөрүүлэх тооцоог сар бүр хийлгэж хэвшүүлэх хяналт тавих

47.Багийн Засаг даргатай хамтран ААНБ-аас сар бүр 10000 төгрөг, суурин өрх сар бүр 1000 төгрөгийг авах тухай 4-р багийн Засаг даргын 2013 оны 03-р сарын 03-ны өдрийн 01 тоот захирамжаар шийдвэрлэн санд төвлөрүүлж байна..

/Хэрэгжих шатандаа-10%/

48.Сумын төвийн хог зайлуулах, ус зөөх автомашины асуудлыг шийдвэрлүүлнэ

48.Сумын төвийн хог зайлуулах, ус зөөх автомашины асуудлыг шийдвэрлэсэн.

/ биелэсэн-100%/

1

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлж технологийг боловсронгуй болгон үр тариа төмс хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ

“.

Гурав.ХАА-н бодлогын хүрээнд

49.Тэжээлийн ургамал 100 га төмс 10 га хүнсний ногоо 5 га-д тус тус тариална

49.Тэжээлийн ургамал 180 га, төмс 15 га, хүнсний ногоо 11.1-гад тариалсан

/хугацаа бологүй./

50.Усалгаатай тариаланг хөгжүүлэх дэмжлэг үзүүлэх

50.151,6 га талбайд усалгаатай тариалан эрхэлж байна

/Хэрэгжилт 10%/

51.Гурилын үйлдвэрт тушаасан улаан буудайн тн тутамд урамшуулал олгоно.

51. Хууль дүрэм журмын дагуу зохион байгуулна.болзол шаардлагыг иргэд ААНБ-д мэдэгдсэн болно./ хугацаа болоогүй/

52.Хортон шавьж, мэрэгчдийн тодотгох судалгааг үндэслэн тэмцэх арга хэмжээ зохион байгуулна.

52.Судалгааг гагргаж захиалгыг ХХААЖДҮГазар хүргүүлсэн

/хэрэгжилт 10%/

2

Хүлэмж, зоорины аж ахуйг эрхлэн хөгжүүлэхийг бодлого төлөвлөгөөтэйгээр дэмжинэ.

53. Агро парк болон хүлэмжийн аж ахуйг өргөжүүлэх иргэд ААНБ-ыг дэмжиж ажиллана

53.Агропарк 4 удаагийн сургалт зохион байгуулж 35 иргэн хамрагдсан. 0,123 га-д талбайд тариалалт хийсэн

/ Хэрэгжилт 30%/

54.Өрхийн тариалан эрхлэлтийг нэмэгдүүлнэ.

54.23 өрх өрхийн тариалан эрхэлж 8 га-д төмс, 6.25 га-д хүнсний ногоо, 10 га талбайд тэжээлийн ургамал тариалсан

/хэрэгжилт 50%/

55.Чацаргана бусад жимс, жимсгэнэ тариалах талбай, хураан авах ургацыг нэмэгдүүлнэ.

55.Чацаргана 4 га талбайд 500 ширхэг чацарганы суулгац тариалсан. 4-р багийн 1 иргэн засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлэнд хамрагдаж 300 ширхэг суулгац авсан

/Хэрэгжилт 90%/

3

Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ.

56.Өрхийн тариалан эрхлэгчид болон малчдад зориулж захиалгын дагуу бага оврын тракторыг дагалдах тоног төхөөрөмжийн хамт хөнгөлөлттэй үнээр нийлүүлэх арга хэмжээ авна.

56.2 иргэн бага оврын тракторын захиалгад хамрагдаж трактор авсан

/Хэрэгжилт 100%

4

Малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх, зах зээлд нийлүүлэх хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагаанд оролцоно

57.Биржийн ажиллагааг тогтмолжуулж бокеруудын ур чадварыг сайжруулна.

57.Биржийн сургалтыг 1 удаа зохион байгуулахад 35 иргэн хамрагдав.

/хэрэгжиж байгаа-10%/

5

Цөм сүрэг, цэвэр эрлийз, өндөр ашиг шимт болон эрчижсэн аж ахуйд хамрагдах мал, амьтадын тоо, толгойг өсгөнө.

58. Өндөр ашиг шимт малыг малчид, иргэдэд сурталчлах зорилгоор үзэсгэлэн, дуудлага худалдааг орон нутгийн болон улсын хэмжээнд зохион байгуулна.

58. 3-р улиралд зохион байгуулна./хугацаа болоогүй. /

59.Цөм сүрэг, цэвэр эрлийз малын тоо, толгойг өсгөх талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллана.

59.Цөм сүргийг бүртгэх ажлыг эхлүүлж байна.

/Хэрэгжих шатандаа- 30%/

60. Мах, сүүний чиглэлийн эрчимжсэн аж ахуйн эрхлэгчдийг дэмжиж төсөл хөтөлбөрт хамруулан хөнгөлттэй зээл олгуулах ажлыг зохион байгуулж тэдгээрт хамрагдах малын тоо толгойг өсгөнө.

60 Сум хөгжүүлэх сангаас 2-р улиралд 16 иргэнд нийт 116,300 мянган төгрөгийн зээл өгч шинээр 17 ажлын байр ,хуучин хадгалагдсан 9 ажлын байр бий болголоо.Үүүнээс шинээр блокны үйлдвэрлэл,мах бэлтгэх ажлын байр бий болсон төдийгүй оёдлын чиглэлээр 3 хүн үйл ажиллагаа явуулж байна.Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн материалыг аудитын газар шалгуулсан. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн 30% тай байна./Хэрэгжих шатандаа-50%/

6

Уламжлалт бус аж ахуйн үйл ажиллагааг дэмжинэ.

61. Уламжлалт бус аж ахуйгаас гарах бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ.

61. 1-р багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Наранбуйлс ХХК нь гахайн үйлдвэрлэл явуулж гахайг өсгөж үржүүлэн өдөрт 100-150кг мах бэлтгэн УБ хотруу нийлүүлж байна.

/Хэрэгжих шатандаа-50 %/

7

Бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлж бэлчээр ашиглалтыг сайжруулна

62. Улсын хөрөнгө оруулалтаар инженерийн хийцтэй худаг гаргах ажлыг зохион байгуулна.

62. ММССангийн хот орчмын бэлчээр төслөөр 7 инженерийн хийцтэй худаг гаргаж хүлээлгэн өгсөн.

/ Хэрэгжилт 30%/

8

Малын индексжүүлсэн даатгалын системийг нэвтрүүлнэ.

63.Малын индексжүүлсэн даатгалд хамрагдсан малчдын тоог нэмэгдүүлнэ

63.МИД-ын танилцуулга бүхий сонин хэвлэл гарын авлага болгон сургагч багш 5н багийн 200 гаруй айл өрхөөр орж 12 айлын малыг даатгалд хамрууллаа.

/Хэрэгжих шатандаа 50%/

9

Мал сүргийг эрүүлжүүлэх халдварт өвчинтэй тэмцэх сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж мал эмнэлэгийн чанар хүртээмжийг сайжруулна.

64.Малын гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд 80 мян. мал, амьтныг хамруулна.

64.Малын урьдчилан сэргийлэх тарилга давхардсан тоогоор 72.5 мянган толгой малд хийж 80 хувьтай явагдаж байна

/ Хэрэгжилт 70%/

65.Малын бруцеллёз, ям, сүрьеэ, лейкоз өвчнийг оношлох, эрүүлжүүлэх шинжилгээнд 3-5.0 мян /мал хамруулна.

65.Бруцеллёз өвчний вакцин 8,9-р сард хийхээр төлөвлөгдсөн, уг вакцин хийгдэх төлийн судалгааг гарган аймгийн ХХААЖДҮГ хүргүүлсэн

/ Хэрэгжилт 50%/

66.Зах зээлд бэлтгэгдэж байгаа мал амьтан тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүнд мал эмнэлэг ариун цэврийн үзлэг шинжилгээ хийж гарал үүслийн гэрчилгээ олгоно.

66.Өөлд сөдгий МЭҮН 25толгой мал, Эрдэнэ-буман МЭҮН 50 толгой мал, 5тн мах, СЭЖД 20 толгой мал, 500кг маханд тус тус гарал үүслийн гэрчилгээ олгосныг хянасан.

/ Хэрэгжилт 30%/

10

Мал сүргийг дархлаажуулах ажлын үр дүнг лабораторийн түүвэр шинжилгээгээр тогтоох.

67.Малын шүлхий, бруцеллёз өвчнөөс сэргийлэх вакцинжуулалтанд хамрагдсан нийт малын 10%-д тандалт шинжилгээ хийж дархлаажуулалтын идэвхийг тогтооно.

67. малын урьдчилан сэргийлэх график тарилга 63500 малд хийсэн. / хэрэгжилт 10%/

11

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжүүдийг бэхжүүлж, эдийн засаг, нийгмийн шаардлага, эрэлт хэрэгцээг бүрэн хангах түвшинд хүргэж сайжруулах

68.Мал эмнэлгийн нэгжүүдийн үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлж, үйлчилгээг малчид, иргэдэд ойртуулах боломж, нөхцлөөр хангана.

68.МЭҮН-үүд Монгол мал хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон багж, тоног төхөөрөмжийг ашиглан ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг захиалгын дагуу хийж гүйцэтгэж байна. 20мянган мкв талбайд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийсэн

/ хэрэгжилт 50%/

69.Малын эмч нарын үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж мал эмнэлгийн нэгдсэн байртай болгох асуудлыг шийдвэрлүүлнэ

69.Малын эмч нарт тогтмол хяналт тавьж ажиллаж байна. ХХААЖДҮГ, МХГ, Аудитын газрын хамтарсан шалгалтанд МЭҮТ, МЭҮН-үүд хамрагдсан

/хэрэгжилт 30%/

1

Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа болон шинээр байгуулах, шинэчлэх, өргөтгөх төсөл бүрийг Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд бүрэн хамруулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, судалгаа, мэдээллийн санг баяжуулж ажиллана.

дөрөв БАЙГАЛЬ ОРЧИН- НОГООН ХӨГЖИЛ:

70.Цөлжилт хүчтэй зэрэглэлд байгаа бүс нутгийн сул хөрсийг тогтоох, ургамалжуулах талаар дотоодын болон гадаад орнуудын дэвшилтэт технологийг судалж нэвтрүүлнэ.

70. 2013 онд сумын төвд 4 ширхэг гацуур, 45 ширхэг улиас, 100 гаруй чацаргана, 20 ширхэг хайлаас моны суулгацуудыг суулгасан.

/хэрэгжилт 50%/

71.Жил бүр хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллага иргэдийн төслийг үнэлгээнд хамруулж, дүгнэлт гаргана.

МХГ, СХЗХ-үүдтэй хамтран хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжилт, үр дүнг тооцож, судалгаа, мэдээллийн санг баяжуулна.

71.Хүсэлтээ ирүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдийн төслийг БОНБҮ-нд хамруулах ажлыг зохион байгуулж байна./хэрэгжиж байгаа-30%/

2

“Ашигт малтмалын тухай” хууль болон “ уул уурхай эрдэс баялгийн талаар баримтлах бодлого”-ын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж, ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаанд тавих хяналт мониторингийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллах.

72.Жил бүр олборлох үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага бүрийн технологийн горимд холбогдох байгууллагуудтай хамтран 2 доошгүй хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулна.

72.Аймгийн БОАЖГ, МХГ-ын хамтарсан нэг удаагийн хяналт шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэж зөрчлийг илрүүлэн хуулийн зөвлөгөө зааврыг өгсөн.

/хэрэгжилт30%/

73. уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай “Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх гэрээ”-г байгуулан, уул уурхайн үйлдвэрлэлийн улмаас хөндөгдсөн нөхөн сэргээлтийг стандартын шаардлагад нийцүүлэн хийлгэж, олборлолтын улирлын эцэст хүлээж авах ажлыг зохион байгуулна

73.Уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэж буй аж ахуй нэгж байгууллагуудтай өмнө оны газар болон ус ашиглуулах гэрээг дүгнэн энэ оны газрын гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулсан. 2013 онд уул уурхайн 8 аж ахуй нэгж байгууллагатай нөхөн сэргээлтийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

/хэрэгжилт-70%/

3

усны нөөцийг зүй зохистой ашиглаж, хамгааллыг нь сайжруулах, усны бохирдлыг бууруулах бодлого барин ажиллаж, мэдээллийн санг тогтмол баяжуулж “Усны тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах

74.Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийг тэмдэгжүүлэх ажлыг дуусгаж орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах ажлыг зохион байгуулна.

74. Усны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсийг сумын ЗД-ын захирамжаар тогтоосон /хэрэгжилт 30%/

75.Тохижуулагдаагүй үлдсэн булаг шандын эхийг хамгаалж, тохижуулах ажлыг зохион байгуулж, жил бүр 2-аас доошгүй булаг, шандын эхийг хамгаална.

75.Уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэж буй аж ахуй нэгж байгууллагуудтай өмнө оны ус ашиглуулах гэрээг дүгнэсэн төлбөрийн үлдэгдэлгүй мэдээллийн санд жил бүр бүргэж байна. 5 багт орон нутгийн хөгжүүлэх сангаас 4,8 сая төгрөгний зардлаар нэг нэг булаг шандны эхийг хашиж тохижуулахаар санхүүжүүлсэн

/хэрэгжилт- 70%/

4

Амьтны тухай хууль болон “Ан амьтан, жигүүртэн шувуудыг хамгаалах, зохистой ашиглах, өсгөн үржүүлэх бодлого”-ын хэрэгжилтийг хангуулна.

76.Ховор, ховордож байгаа ан амьтныг хамгаалах, сэргээн нутагшуулах ажлыг эрчимжүүлнэ.

76.Багийн ИНХ-д иргэдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор шинэчлэгдсэн Байгаль орчныг хамгаалах багц хуулийн сургалтыг зохион байгуулсан. Тарвага ичээнээс гарах үед хийх хяналт шалгалтын ажлыг аймгийн МХГ дарын баталсан удирдамжийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн. График төллөвлөгөөний дагуу эрүүл хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж байна.

/хэрэгжит- 50%/

5

Иргэдэд байгаль орчноо хайрлан хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар боловсрол олгож, байгалиа хамгаалах асуудалд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.

77.сумын хэмжээнд ЕБСургуулийн сурагчид болон иргэдийн дунд орчны доройтол, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар сургалтыг жилд 2-оос доошгүй удаа, мөн теле хичээлийг зохион байгуулна

77.Багийн ИНХ-д иргэдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор шинэчлэгдсэн Байгаль орчныг хамгаалах багц хууль болон хог хаягдлыг хуулийн иргэний эрх үүрэг, хариуцлагыг танилцуулан хуулийн сургалтыг зохион байгуулсан.

/хэрэгжилт- 50%/

6

Иргэн ААН, байгууллагын эзэмшлийн болон өмчлөлийн газрын 10-аас доошгүй хувьд мод зүлэг бүхий ногоон байгууламжтай болгоно.

78.Иргэн ААН, байгууллагын одоо байгаа ногоон байгууламжийн тооллого судалгааг хийнэ. Эзэмшлийн ба өмчлөлийн 10-аас доошгүй хувьд ногоон байгууламжтай болох ажлыг зохион байгуулна.

78.Мод бут тарих аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдийн судалгааг авч байна. Сумын төвд 4 ширхэг гацуур мод, 60 гаруй ширхэг улиас хайлаас модыг суулгах ажлыг зохион байгуулсаж, 1-р багийн байр шинээр ашиглалтанд орсонтой холбогдуулан хашаанд аа 20 хайлаас суулгасан

/хэрэгжилт- 70%/

1

Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна.

тав:НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

79.цэцэрлэгт хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь

79.2012-2013 оны хичээлийн жилд хувилбар сургалтын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн 15 хүүхэд, зуны цэцэрлэгт 40 хүүхэд, танхимын сургалтанд 80 хүүхэд тус тус хамруулан хамран сургалтыг 93,4% хүргэн ажиллаж байна.

/Хэрэгжилт 90%/

80.хувилбарт сургалтанд хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь

80.2012-2013 оны хичээлийн жилд хувилбар сургалтын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн зорилгоор 15 хүүхэд хувилбар сургалтаар, зуны цэцэрлэгт 40 хүүхэд тус тус хамрагдсан байна.

/Хэрэгжилт 50%/

81. мэргэжлийн багшийн эзлэх хувь

81.Цэцэрлэгийн багшийн хангалтын хувь 75, сургуулийн багшийн хангалтын хувь 80 тус тус эзэлж байна.

/Хэрэгжилт -70%/

2

Суралцагчдад хүртээмжтэй, чанартай, хэрэгцээнд нь нийцсэн боловсрол эзэмших тэгш боломжийг бүрдүүлнэ.

82. 6-14 насны хүүхдийн хамран сургалтын цэвэр жин-

82. 6-14 насны хүүхдийн хамран сургалт 0,18%-тай байна.

/Хэрэгжилт 10%/

83. Боловсрол нөхөн олгох сургалтанд хамруулах хүүхдийн тоо-

Хамрагдсан 6-14 насны хүүхдийн тоо/хувь

83. Албан бус боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр хүүхэд байхгүй байна.

/Хэрэгжилт -50%/

3

“Зөв монгол хүүхэд хөтөлбөр”ийн хүрээнд хүүхэд бүрийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлж, хандлага, хүмүүжил, төлөвшилд ахиц гаргана.

84. Сурах ,урлагийн болон спортын авъяастай хүүхдийг нээн илрүүлэх төлөвшүүлэх

84.Сурах урлагийн болон спортын авъяастай 3 хүүхдийг судлан нээн хөгжүүлэх бодлого барьж ажиллаж байна./хэрэгжилт -10%/

85. Ээлтэй дотуур байр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сурагчдын дунд төрөл бүрийн дугуйлан секц ажиллуулах сурагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх

85. Сурагчдын нийгмийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Цана, тэшүүр, хөнгөн атлетикийн төрлөөр давхардсан тоогоор 54 хүүхэд хамрагдаж 2013 оны 1-р улиралд Аймгийн цана, тэшүүрийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс 18 алт, мөнгө, хүрэл медаль, багаараа цанаар 2-р байр, тэшүүрийн тэмцээнд 2-р байранд тус тус орсон амжилттай байна.

Тэшүүрийн Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд 16 хүүхэд орсноос 1 хүүхэд тусгай байранд орж, 23 баг оролцсоноос багаараа 8-р байранд орсон байна.

/Хэрэгжилт -50%/

4

“Багш” хөтөлбөрийн хүрээнд багш нарыг хөгжүүлж, чадваржуулна.

86. Багш нарын ур чадварыг дээшлүүлэх ур чадварын уралдаан тэмцээнд оролцуулахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ

86. Багш хөтөлбөрийн хүрээнд багш нарыг хөгжүүлэх ур чадварын уралдаан тэмцээнд оролцуулахад дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ажиллаж байгаа ба багш Даваадулам,Рэгжидмаа нар аймгийн уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцлоо./хэрэгжилт -30%/

5

Боловсролын салбарын үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээллийн ил тод байдлыг хангана.

87. “Нээлттэй өдөрлөг”- улирал тутам зохион байгуулж эцэг эх сурагчдын хэлэлцүүлэг зохион байгуулах тодорхой үр дүнд хүргэх

87. Анги даасан багш сурагч эцэг, эх багшийн гурвалсан гэрээ байгуулж ажиллаж байна. Нээлттэй өдөрлөгийг хуваарийн дагуу зохион байгуулж хэлэлцүүлэг

/Хэрэгжилт -90%/

88. Албан байгууллага сурталчилах сарын аянг өрнүүлэх бодит үр дүнтэй ажил зохион байгуулах

88. 2013 оны байгууллага сурталчлах сарын аяны төлөвлөгөөний дагуу 04-р сарын 15-наас 14 хоногийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу ажлуудыг зохион байгуулсан.

/Хэрэгжилт -50%/

6

Сумдын цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа 3-5 настай хүүхдийн бие бялдрын түвшин тогтоох сорилд хамруулж зохих түвшинд хүргэнэ.

89. цэцэрлэгт хамрагдаж байгаа 3-5 настай хүүхдийн бие бялдрын түвшин тогтоох сорилд хамрагдсан хүүхдийн тооны өсөлтөөр, зохих түвшинд хүрсэн байдлаар

89. Тус сумын цэцэрлэгт 2012-2013 оны хичээлийн жилд 80 хүүхэд хамрагдсан ба 3-5 настай хүүхдийн бие бялдрын түвшин тогтоох сорилд хүүхдүүдийг хамруулав.

/хэрэгжилт -30%/

7

Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, эрх нь зөрчигдсөн хүүхдэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлнэ.

90. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах сургалт ЭССЭ уралдаан тэмцээн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж гарсан шийдвэрийн дагуу тодорхой үе шаттай ажлуудыг зохион байгуулна

90. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах сургалтыг ХЭЗА, хэсгийн төлөөлөгч нар улирал бүр зохион байгуулдаг. /

8

Соёл төвийн ажилтнуудын мэргэшил, ур чадварыг сайжруулж, мэргэжилтэй боловсон хүчнээр хангаж ажиллана.

91.Мэргэжлийн боловсон хүчнээр хангах

91. соёлын төвийн мэргэжлийн боловсон хангалтын талаар анхаарч ажиллаж байгаа ба дуу хөгжмийн багш,мэргэжлийн номын санчийн захиалга өгөөд байна./хэрэгжилт-50%/

9

Соёл урлагийн байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлж, орон нутгийн болон улсын чанартай уралдаан тэмцээнийг уламжлал болгон зохион байгуулна.

92. Урлаг соелын сум аймаг улсын чанартай уралдаан тэмцээн , залуучуудын нэгдсэн өдөрлөг зохион байгуулна

92. 2013 оны Соёлын бодлогын хүрээнд зохион байгуулсан “Мартагдсан аялгуу” 1960-1970 оны дууны уралдааныг явуулахад 63.0 мянган төгрөг зарцуулж, 70 гаруй иргэн хамруулав. 03-р сарын 07-ны өдөр сумын хэмжээнд Олон Улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтан иргэдийн нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор төрийн албан хаагч, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч нийт 54 эмэгтэйчүүдийн дунд “Бүсгүйчүүд тэмцээнийг зохион байгуулахад 110.0мянган төгрөг зарцуулж, 03-р сарын 15-ны өдөр Монгол Цэргийн баярыг тохиолдуулан “Эрчүүд тэмцээн”-ийг нийт 48 эрэгтэйчүүдийн оролцуулан тус тус зохион байгуулав.

/Хэрэгжилт-50%/

10

Нийтийн номын сангийн мэдээллийг иргэдэд нээлттэй чөлөөтэй байлгах, иргэд уншигч, үйлчлүүлэгчдэд мэдээлэл авах ая тухтай орчин бүрдүүлэн, номын сангийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлнэ.

93. Жилд 2-оос доошгүй удаа номын баяр зохион байгуулна.

93. 2013 оны 05-р сарын 15-нд номын баяр зохион байгуулсан .

/ хэрэгжилт 50%/

94. Номын сангийн уншигчдын тоог нэмэгдүүлэх багийн өдөрлөг уулзалт нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр үйл ажиллагаагаа сурталчилах

94. 2013 оны 1-р улирлын байдлаар байнгын уншигч 105, ирц 79, нийт 184 хүнд 247 номоор, үүнээс уншлагын танхимд 67 хүн, 63 номоор, гэрээр 105 хүнд 116 номоор, нүүдлийн номын сангаар 54 хүнд 68 номоор тус тус үйлчилсэн байна.

/Хэрэгжих шатандаа-30%/

11

Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлж, биеийн тамир чийрэгжүүлэлтийн арга хэмжээг дэмжих орчин бүрдүүлнэ.

95. Чийрэгжүүлэлтийн танхим байгуулах үйлчлүүлэгчийн тоог нэмэгдүүлэх

95.Сумын чийрэгжүүлэлтийн танхимыг 52 сая төг үнэ бүхий өртөгөөр шинээр барьж байна./хэрэгжилт-50%/

96. Төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулалтын арга хэмжээ авна

96.Иргэд ААНБ-ууд хуваарийн дагуу үйлчлүүлнэ./хэрэгжилт -10%/

12

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан, хүн амын дундаж наслалтыг уртасгана

97.Эхийн эндэгдэл (100000 амьд төрөлтөд)

97.Эхийн эндэгдэл гараагүй болно.

/Хэрэгжих шатандаа-50%/

98.Hялхас болон 1-5 хүртэлх настай хүүхдийн эндэгдэл (1000 амьд төрөлтөд)

98.Нялхас болон 1-5 хүртлэх настай хүүхдийн эндэгдэл гараагүй болно.

/Хэрэгжих шатандаа-50%/

99.Иргэдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт бүрэн хамруулна

99.Урьдчилан сэргийлэх үзлэг 237 иргэн хамрагдсан байна.

/Хэрэгжиж шатандаа-30%/

13

Орон нутагт үзүүлэх хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг шинэ шатанд гарган өргөжүүлж, ажилгүй иргэн, ажил олгогчдын идэвх, санаачилгыг дэмжсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ.

100. Ажлын байр нэмэгдүүлнэ.

100. Идэвхтэй ажил хайгч 23 иргэн бүртгэлтэй.

Салхин парк-д идэвхтэй ажил хайгч 3 иргэн, майдар цогцолбор 3, ЗДТГ 2 иргэн

МСҮТөвд 2 иргэн суралцаж тогооч, худалдагч касс мэргэжлээр төгссөн

/ хэрэгжилт 10%/

14

Бүх сумдад хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн онлайн сүлжээг нэвтрүүлнэ.

101. Бүх сумдыг “Хөдөлмөрийн төв бирж”-тэй онлайн сүлжээгээр холбоно.

101. Эхлэлийн шатандаа

/ хэрэгжилт 10%/

15

Зорилтот бүлэгт чиглэсэн хөдөлмөр эрхлэлтийн оновчтой үйлчилгээг хэрэгжүүлнэ.

102. Залуучууд болон 40-өөс дээш насны ажилгүй байгаа иргэдийг хөдөлмөр эрхлэлтийн оновчтой үйлчилгээнд хамруулан хөдөлмөр эрхлүүлсэн байна.

102. Нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд түр ажлын байраар идэвхтэй ажил хайгч 10 иргэн хамрагдаж сумын төвийн ундны усны худгийг засварласан. Мөн ажил идэвхтэй хайгч 6 иргэн түр ажлын байрны гэрээ хийж сумын хүүхдийн цэцэрлэг засварлах ажлыг хийж байна

Үүнд 40-өөс дээш насны 6-н иргэн хамрагдсан.

/хэрэгжилт 10%/

16

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэнд боловсрол, эрүүл мэнд, хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлж нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээг хэрэгжүүлнэ.

103. Орлогыг орлуулан тооцох аргачлалаар хамгийн доод түвшний зорилтот бүлгийн өрхийг тодорхойлж нийгмийн хөгжлийн үйлчилгээг үзүүлнэ

103. Сумын хэмжээнд 5-н багаас 13 өрхийг хүнсний талоны хөтөлбөрт хамруулж хүнсний талоны барааг цаг хугацаанд өгч байна.Хүнс тэжээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд бүрдүүлсэн мэдээллийн санг шигнэчлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтод бүлэгт чиглүүлэх ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх хүнс тэжээлийн хөтөлбөрийг хүлээн авах ажлын судалгааг хийж байна.

/Хэрэгжих шатандаа-70%/

17

Зорилтод бүлгүүдэд чиглэсэн нийгмийн халамжийн бодлого хэрэгжүүлнэ.

104. Жилд 13-оос доошгүй өрхийг хөтөлбөрт хамруулан амьжиргааны түвшин, амьдралын чанарт нь өөрчлөлт гаргасан байна

104. Орлогыг орлуулан тооцох аргачлалаар жилд 13 доошгүй өрхийг хөтөлбөрт хамруулахаар иргэдээс ирж буй өргөдөл гомдлыг хүнс тэжээл хөтөлбөрийн програмд шивж оруулж байна.

/ хэрэгжилт байгаа 70%/

18

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлтийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай болгож, зорилтот бүлэгт чиглэсэн үйлчилгээний шинэ хэлбэр аргачлалыг нэвтрүүлнэ.

105. 2012 онд .... иргэнд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлтийг нийгмийн халамжийн хуулийн дагуу олгосон байна.

105. Зорилтод бүлэгт чиглэсэн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлтийн үйлчилгээг иргэдэд цаг хугацаанд нь тавьж үйлчилж байна

/ Хэрэгжих байгаа-70%/

19

Ахмад настанд үзүүлэх нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулж, тэднийг нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцуулна.

106. Бүх суманд ахмадын чийрэгжүүлэлтийн танхим, иж бүрэн төнөг төхөөрөмжтэй болсон байна.

106. Хуваарийн дагуу 2015 онд

/ Хугацаа болоогүй./

107. Орон нутгийн сувилалд жилд 15-оос доошгүй ахмадыг амруулсан байна.

107. Сувилалын хөнгөлөлтөнд 22 ахмад 2.480.0 мянган төгрөгний хөнгөлөлт үзүүлсэн байна.

/Хэрэгжих шатандаа-50%/

20

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлж тэтгэвэр тэтгэмжийг хугацаанд нь олгоно.

108. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлого хугацаандаа нийгмийн даатгалын санд төвлөрсөн байх.

Иргэдийн тэтгэвэр тэтгэмж хугацаандаа олгогдсон байх.

108. Сумын төсвийн байгууллагуудын цалин НДШ нь хугацаандаа төлөгдөж байгаа ба өр авлагагүй ажиллаж байна./хэрэгжиж байгаа-50%/

21

1990-1995 оны хооронд өөрөөс үл хамаарах шалтгааны улмаас ажил хөдөлмөр эрхлээгүй буюу эрхлэх боломжгүй байсан иргэдийн ажилласан жил тасарсаныг ажилласнаар нөхөн тооцох ажлыг үе шаттай хийнэ.

109. Тэтгэвэр тогтоолгох иргэдийн ажилласан жилийг тооцож тасарсан хугацааг тодорхойлсон байх.

109. Тэтгэвэр тогтоолгох иргэдийн ажилласан жилийг 230 иргэнд нөхөн даатгалд хамрагдсан.

/ Хэрэгжилт 70%/

22

Иргэдийн тэтгэврийн зөрүүг арилгах ажлыг цаг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэнэ.

110 Иргэдийн тэтгэврийн зөрүү арилсан байх

110. Иргэдэд 2950000 тэтгэврийн зөрүү арилгасан.

/ хэрэгжилт 70%/

1

Төрийн албаны эрх зүйн зохицуулалтын өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж, иргэнд үйлчлэх нийтийн алба болгон шинэчилнэ.

Зургаа.ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ХҮРЭЭНД

111. Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг сайжруулна.

-ТАХ-дын мэдлэг чадварыг дээшлүүлнэ.

-Төрийн албаны стандартын зөрчилгүй ажиллана.

.

111. ЗДТГ-ын мэргэжилтнүүд төрийн албаны стандартын зөрчил гаргахгүй ажиллаж байна.

-Нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа үр дүнг “Нээлттэй хаалганы өдөр”, БИНХ-аар сурталчлан, мэдээлэл хийн, гарын авлага материал тараан, сумын сонинг 350 ширхгийг гарган хүргэсэн байна.

/Хэрэгжих штандаа-50%/

2

Төрийн байгууллагуудын хүний нөөцийн хөгжлийг хангаж, бүх шатны албан хаагчдын үүргийг тодорхой болгон үүргийн биелэлтийг үндэслэн хариуцлага тооцдог болно.

112. -Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг сайжруулна.

-ТАХ-дын мэдлэг чадварыг дээшлүүлнэ.

112. ТАХ-ын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа ба ТАХ-ын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор ТАХ-ын сургалт хөтөлбөрийг 14 хоногт 1 удаа зохион байгуулж 8 удаагийн сургалтанд 96 ТАХ хамрагдав./хэрэгжилт 50%/

3

Нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлнэ.

113. -Төрийн албаны стандартын зөрчилгүй ажиллана.

113. ТАХ-ын стандартын зөрчилгүй ажиллаж байна./хэрэгжилт 50%/

4

Нэг цонхны зарчмыг төрийн үйлчилгээнд нэвтрүүлснээр иргэн зөвхөн нэг цонхоор нэг төрлийн албан хаагчтай харьцдаг зарчмыг тогтооно бусад бүх шат дамжилгад төрийн байгууллагууд хоорондоо харьцах замаар иргэнд үйлчилнэ.

114. -“Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний танхимын ажиллах журам боловсруулж мөрдүүлнэ.

-Иргэдэд хүргэх үйлчилгээний нэр төрөл тодорхой болж, төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэнэ.

114. ЗДТГ-ын нэг цэгийн үйл ажиллагааны чанар хүртээмжийг сайжруулахын тулд нилээд ажлыг зохион байгуулж байна. Тухайлбал: 2013 оны 1-р улиралд байгууллага сурталчлах 14 хоногийн аяны хүрээнд “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”, 1,2,3,4,5-р багийн БИНХ-аар мэргэжилтнүүд мэдээлэл, сургалтыг зохион байгуулав.

Өдөрт дундажаар 30-40 иргэнд үйлчилгээ үзүүлж давхардсан тоогоор 3600 иргэн нэг цэгийн үйлчилгээнд хамрагдсан байна.

/Хэрэгжих шатандаа-50%/

5

Мэдээллийн технологийг ашиглан цаасаар заавал үйлддэг шат дамжлагыг 50% бууруулна.

115. - сумын Засаг даргын тамгын газар албан байгууллагуудыг бие даасан Цахим хуудастай болгоно.

-ДУС-ийг бүрэн нэвтрүүлнэ.

- Мэдээллийн технологийн үйл ажиллагаа шинэ шатанд гарна.

-Иргэдийн санал, гомдол, шүүмжлэл, талархлыг цахим хэлбэрээр хүлээн авч тухай бүр хариу өгч ажилладаг портал сайттай болно.

115. Сумын вэб сайтын үйл ажиллагааг тогтмол явуулж дундажаар 30 иргэн нэвтэрч сумын онцлох үйл явдлын мэдээлэл болон ил тод, нээлттэй байдлыг хангах 2013 оны жилийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу 250 ширхэг гарын авлага, сумын сонинг гаргасан байна.

Дотоод удирдлагын системийн тухай сургалтыг 4 удаа, 89 төрийн албан хаагчдыг хамруулан зохион байгуулав.

Уг сургалтын үр дүнд нийт төрийн албан хаагчид бүрэн хамрагдаж, ДУС-д үр дүнгийн гэрээг батлуулан дүгнүүлж байна.

/Хэрэгжиж шатандаа-30%/

6

Нутгийн удирдлагын байгууллагуудаас шийдвэр гаргах түвшинд иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоог хангахад “Иргэний танхим”-ын ажиллагааг чиглүүлж, төрийн байгууллагыг иргэнтэй холбох “Нээлттэй утас” ажиллуулна.

116. “Иргэний танхим”-ыг Иргэний нийгмийн байгуулагуудын сүлжээнд харьяалуулан, нутгийн удирдлагын байгууллагуудаас гаргах бодлого, хөтөлбөрт иргэдийн оролцоог хангахад “Иргэний танхим”-ын ажиллагааг чиглүүлнэ.

116. 2013 оны 1-р улиралд 2 хэлэлцүүлэг, 3 сургалт, байгууллага сурталчлах 14 хоногийн аян 1 удаа, 1,4-р багийн ИНХ-аар тамхины хяналтын тухай хуулийн гарын авлага 80 ширхэг, сумын онцлох үйл явдлын мэдээлэл 30 ширхэгийг тус тус тарааж, 2 удаа иргэдээс санал асуулга авсан байна.

/Хэрэгжих шатандаа-30%/

7

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд иргэд, ААН, болон олон нийтийн байгууллагын оролцоо, түншлэл хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, сургаж дадлагажуулах.

117. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтыг иргэд, ААН, байгууллагуудын дунд зохион байгуулах

117. Тус сумын ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн анги, бие бүрэлдэхүүн нь МУ-ын гамшгаас хамгаалах тухай хууль болон Засгийн газрын 2011 оны 339,340-р тогтоолоор батлагдсан гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиог дамжуулах гамшгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх хэрэгжүүлэх зорилгоор 2013 оны 03-р сарын 28-ны өдрийн 16.00 цагт сирень дохиог SDW-105 Ч+15 дараа ерөнхий мэргэжлийн ангийн 66 хүн бүрэн цугларч нэгдсэн командаар ирц бүртгэн төлөвлөгөөний дагуу аврах болон мал хамгаалах, механикжуулсан бүлгүүд өөрсдийн дадлага сургалтыг зохион байгуулав. Гамшгаас хамгаалах цугларалтанд мал хамгаалах бүлэг малд үзлэг оношлогоог хийж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч ажиллав.

/Хэрэгжих шатандаа-50%/

8

Батлан хамгаалах нь бүх нийтийн үйл хэрэг байх зарчимд тулгуурлан орон нутаг дах цэргийн штабын үйл ажиллагааг шинэчилнэ.

118. Батлан хамгаалах багц хуулийг сурталчилан, орон нутгийн хамгаалалтын тогтолцооны үндсийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн удирдлага зохион байгуулалтын арга хэмжээг хэргжүүлэн, цэрэг техникийн шинэчилсэн тоо бүртгэл хөтлөх, цэрэг халах татах ажил, цэргийн бэлтгэл үүрэгтэн болон цэргийн дүйцүүлэх албаны сургалтыг зохион байгуулан мөнгөн төлбөрийн тооцоо хийж, цэргийн насны залуучуудын шилжилт хөдөлгөөнд тавих хяналтыг сайжруулан ажиллана.

118. 2013 оны хаврын цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулж мөнгөн төлбөрийн гэрээг 5 иргэдтэй дүйцүүлэх албанд 3 иргэн бүртгүүлэв.Мөн залуучуудын шилжилт хөдөлгөөнийг сар бүрийн 25-ны дотор авч мэдээлж ажиллаж байна./хэрэгжилт -50%/

9

Хяналт шалгалтын үр нөлөөг эрс дээшлүүлж, дунд буюу их эрсдэлтэй аж ахуйн нэгжийн тоог бууруулан, хяналт шалгалтын ил тод байдлыг хангаж ажиллана

119. МХЕГ-аас хэрэгжүүлж буй зорилтын хүрээнд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хийж . Хяналт шалгалтанд хамрагдсан аж ахуйн нэгжийн талаар мэдээллийн хэрэгсэл, вэб сайтад мэдээллэж хяналтын ил тод байдлыг хангаж , стандартын дагуу хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэнэ

119. МХЕГ-аас хэрэгжүүлж буй зорилтын хүрээнд эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хийж ААНэгж, байгууллагын хяналтын хуудсаар шалгах, ЗГ-ын 2011 оын 311 тоот тогтоолоор батлагдсан дотоод хяналтыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаад хяналт тавьж хяналтын ил тод байдлыг хангаж , стандартын дагуу хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэж байна.

/хэрэгжилт 50%/

10

Хяналт- шинжилгээ, үнэлгээг боловсронгуй болгож, үр дүнд хүргэнэ

120. Үр дүнд хүрсэн зорилтын өсөлтөөр.

120. 2013 оны Хяналт шинжилгээ үнэлгээний баг 1 удаагийн шалгалтыг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй хийж дунд сургуулийн хүүхдийн түвшин тогтоох шалгалтыг авч, шалгуур үзүүлэлт 3-аар шалгахад дараах зөрчил илрэв. Дунд сургууль үр дүнгийн гэрээг 03-р сарын 15-ыг хүртэл огт байгуулаагүй зөрчилтэй байсныг арилгуулан 03-р сарын 20-ны дотор үр дүнгийн гэрээг ДУС-д бүрэн оруулсан байна.

/Хэрэгжих шатандаа-30%/

1

архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэн, архивийн үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлнэ.

Долоо.ХУУЛЬ ЗҮЙН ХҮРЭЭНД

121. архивын баримтыг цахим хэлбэрт оруулах программыг албан байгууллагуудад суулгаж ажиллагаанд оруулна

121. ЗДТГ-ын архивын баримтыг бүртгэх програмыг 2011 оноос эхлэн цахим хэлбэрт шилжүүлж, тухайн жилд хийсэн ажлын мэдээ, тайланг архивлан бүртгэлжүүлж нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгож байна. Байнга,түр, байгууллагадаа 70 жил хадгалах баримт бичгийн жагсаалтаа бүртгэсэн.

Архив албан хэрэг хөтлөлтийн талаар гарын авлага материал хийж байгууллагын архив албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтнүүдэд өгсөн ба нийт 29 иргэн хамрагдав

Хэрэгжих шатандаа-50%/

2

Хүний эрх, эрх чөлөөг хангах ажлын чанар үр нөлөөг дээшлүүлж, иргэдийн болон иргэний төлөөллийн байгууллагын оролцоо, хяналт, харилцан мэдээлэл солилцох тогтолцоог сайжруулна.

122. -Хүний эрхийг хангах 2013-2016 оны сумын төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжилтийг хангана.

-Хүний эрхийн үндсэн үзүүлэлтүүдээр сумын түвшний суурь судалгаатай болно.

- иргэний нийгмийн болон иргэдийн төлөөллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах

122.Хүний эрхийг хангах 2013-2016 оны сумын төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна./хэрэгжилт -30%/

3

Иргэдэд үзүүлэх эрх зүйн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ

123. - багийн түвшинд иргэдэд эрх зүйн үйлчилгээ үзүүлэх мэргэшсэн эрх зүйн хөтөчтэй болгож, жил бүр мэргэшүүлнэ.

-Эрх зүйн бүх төрлийн мэдээллийг интернетээр болон утсаар дамжуулан шуурхай хүргэх тогтолцоог бий болгоно.

-Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх ажлыг жил бүр шинэлэг хэлбэрээр тусгай төлөвлөгөөтэйгээр явуулна.

123. 2013 оны эрх зүйн сургалт сурталчилгааны жилийн ажлын төлөвлөгөөг гарган батлуулж ТАХ, иргэдэд 8-н удаагийн сургалт, 5 удаагийн хэлэлцүүлэг, 1 өдөрлөг, 1 удаагийн аян, давхардсан тоогоор 212 иргэнийг хамруулан, 1,4-р БИНХ-д 2-р улирлын мэдээлэл, хууль тогтоомжоор 323 ширхэг гарын авлага материал бэлтгэн тараав.

/Хэрэгжих шатандаа-30%/

4

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгааны хөтөлбөр батлуулан хэрэгжилтийг зохион байгуулна.

124 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь 92%-д хүргэх

Зохион байгуулсан сургалт сурталчилгааны тоог өмнөх оныхоос 2-5%-иар өсгөнө

124. 2013 оны 02-р сарын 27-нд ГХУСАЗЗ-өөс Архидалтын эсрэг нэгдэе, тэмцэе” уриан дор иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Өдөрлөг зохион байгуулахад 45 иргэнийг хамруулж ЭМГ-ын мэргэжилтэн Н. Мандахнаран, Ч. Даваадорж нар сургалт зохион байгуулж, үйл ажиллагаанд 45.0 мянган төгрөг зарцуулав.

/Хэрэгжих шатандаа-30%/

5

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын үр дүнг сайжруулж байнгын ажиллагаатай цахим сүлжээ лавлах утас ажиллуулан үнэн зөв мэдээлэл өгсөн иргэдийг урамшуулах системийг бүрдүүлнэ.

125. Цахим сүлжээ мэдээллийн сан бий болж ашиглаж байгаа байдал

Лавлах утсаар ирсэн мэдээллийнтоо шийдвэрлэсэн байдал

Урамшуулал авсан иргэдийн тоо

125.Малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх дэд зөвлөл нь жилийн ажлын төлөвлөгөөг гарган батлуулж сумын 5-н багийн адууны тамганы судалгааг гарган нэгтгэв. 5-н багийн БИНХ-аар 50 ширхэг гарын авлага материал тараав. 2013 оны 04-р сард ГХУСАЗЗ-ийн нэгдсэн өдөрлөгийг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг эхлүүлээд байна.

/Хэрэгжих шатандаа-10%/

6

“Архидан согтуурахтай тэнцэх ажлын арга хэлбэрийг өөрчлөн”, Архигүй монгол хүн хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж, архидан согтуурахтай тэнцэх” урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээг хууль хяналтын байгууллага, иргэдийн төлөөллийг оролцуулан зохион явуулах

126. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь

Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн бууралт

Архинаас гарсан хүний тоо

Согтууруулах ундаа худалддаг цэг, салбарын бууралт

Нэгдсэн болон хэсэгчилсэн арга хэмжээ явуулсан байдал, чанар үр дүн

126. 2013 оны 02-р сарын 27-нд ГХУСАЗЗ-өөс Архидалтын эсрэг нэгдэе, тэмцэе” уриан дор иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Өдөрлөг зохион байгуулахад 45 иргэнийг хамруулж ЭМГ-ын мэргэжилтэн Н. Мандахнаран, Ч. Даваадорж нар сургалт зохион байгуулж, үйл ажиллагаанд 45.0 мянган төгрөг зарцуулав.

/Хэрэгжих шатандаа-30%/

7

Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлыг хангаж, төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэж авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулна.

127. Төрийн байгууллагуудын үйлчилгээний талаар иргэдийн сэтгэл ханамжийн түвшин.

Нээлттэй ил тод байдлыг шалгасан дүн

Иргэдийн санал хүсэлт өргөдөл гомдол мэдээлэл хүлээн авах утас болон хайрцаг дэвтрээр ирсэн саналыг шийдвэрлэсэн байдал нэгж ажилтанг бий болгосон байдал.

Байгууллагын үйл ажиллагаа үйлчилгээний мэдээллийн ил тод байдлын жагсаалт батлан хэрэгжүүлсэн байдал.

127. төрийн байгууллагуудын үйлчилгээний талаар иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгааг 2 удаа авч ирсэн 15 санал хүсэлт гомдлыг шийдвэрлэв.Мөн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах талаар самбар гарган иргэдэд сурталчилж байна./хэрэгжиж байгаа-30%/

 

 

 

 

 

 

 

Биелэлт тооцсон  / ХШҮ баг /                С.Ганчимэг

 Хянасан: Засаг дарга                             Т.Гансүх