Энд дарж файлыг татах /Data/uploads/docs/Өргөдөл гомдлын мэдээ (1).docx

 

 

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

 

2017.09.20                                                                                                                                                      Эрдэнэ-уул

 

                                                                                                                                                         

Овог нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

Цахим хаяг

1

Г.Дэлгэрсүрэн

Тамгын газрын архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

99208676

P_deegii@yahoo.com

 

 

                             ТӨВ АЙМГИЙН СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ

                                          ИРГЭДЭЭС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН  3-Р  УЛИРЛЫН

                                                            ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

                                                                                                                                                  Хүснэгт 1

 

 

 

Байгууллагын нэр

 

 

 

 

 

 

 

Ниит ирсэн өргөдөл гомдол санал хүсэлт

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлтийн хувь

Шийдвэрлэж

хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугаца хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

ЗДТГазар

510

302

-

-

208

59,2

 

Дүн

510

302

-

-

208

59,2

                                                                                                                                                        Хүснэгт  2

 

Байгууллагын

нэр

 

 

 

 

 

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол санал хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

11-11

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

бусад

1

Сэргэлэн ЗДТГазар

510

510

-

-

-

-

-

                                                                                                                                                        Хүснэгт-3                           

 

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал/ тоо ,нийт өргөдөл гомдол/

1

Засаг даргын тамгын газар

1. хүсэлт- 86,5 %

2. Санал – 13,5%

3. гомдол - 0

 

 

                                  МЭДЭЭ ГАРГАСАН: АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН

                                  ЭРХЛЭГЧ                                               Г.ДЭЛГЭРСҮРЭН

 

                                   ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА                                     Э.ЭНХБАЯР       

 

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ ХАРИУЦАН

ГАРГАДАГ АЖИЛТНЫ СУДАЛГАА

2017.06.19                                                                                                                                                      Эрдэнэ.уул

 

                                                                                                                                                         

Овог нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

Цахим хаяг

1

Г.Дэлгэрсүрэн

Тамгын газрын архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

99208676

P_deegii@yahoo.com

 

 

                             ТӨВ АЙМГИЙН СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ

                                     ИРГЭДЭЭС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН  2-Р  УЛИРЛЫН

                                                    ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

                                                                                                                           Хүснэгт 1

 

 

 

Байгууллагын нэр

 

 

 

 

 

 

 

Ниит ирсэн өргөдөл гомдол санал хүсэлт

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлтийн хувь

Шийдвэрлэж

хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугаца хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

ЗДТГазар

280

136

-

-

144

48,6

 

Дүн

280

136

-

-

144

48,6

                                                                                                                                                    Хү снэгт  2

 

Байгууллагын

нэр

 

 

 

 

 

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол санал хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

11-11

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

бусад

1

Сэргэлэн ЗДТГазар

280

280

-

-

-

-

-

                                                                                                                                                        Хүснэгт-3                           

 

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал/ тоо ,нийт өргөдөл гомдол/

1

Засаг даргын тамгын газар

1. хүсэлт- 82,7 %

2. Санал – 17,3%

3. гомдол - 0

 

 

                                  МЭДЭЭ ГАРГАСАН: АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН

                                  ЭРХЛЭГЧ                                               Г.ДЭЛГЭРСҮРЭН

 

                                   ХЯНАСАН: ЗДТГ-ЫН ДАРГА                                     С.ГАНЧИМЭГ        

 

 

 

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ ХАРИУЦАН

ГАРГАДАГ АЖИЛТНЫ СУДАЛГАА

2017.03.23                                                                                                                                                      Эрдэнэ.уул

 

                                                                                                                                                          

Овог нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

Цахим хаяг

1

Г.Дэлгэрсүрэн

Тамгын газрын архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

99208676

P_deegii@yahoo.com

 

 

                             ТӨВ АЙМГИЙН СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРТ

                                     ИРГЭДЭЭС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН 1-Р  УЛИРЛЫН

                                                    ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

                                                                                                                           Хүснэгт 1

 

 

 

Байгууллагын нэр

 

 

 

 

 

 

 

Ниит ирсэн өргөдөл гомдол санал хүсэлт

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлтийн хувь

Шийдвэрлэж

хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугаца хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

ЗДТГазар

53

30

-

-

23

56.6 %

 

Дүн

53

30

-

-

23

56.6 %

                                                                                                                                                    Хү снэгт  2

 

Байгууллагын

нэр

 

 

 

 

 

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол санал хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

11-11

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

бусад

1

Сэргэлэн ЗДТГазар

53

53

-

-

-

-

-

                                                                                                                                                        Хүснэгт-3                            

 

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал/ тоо ,нийт өргөдөл гомдол/

1

Засаг даргын тамгын газар

1. хүсэлт- 81.1%

2. Санал – 18.9%

3. гомдол - 0

 

 

                                  МЭДЭЭ ГАРГАСАН: АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН

                                  ЭРХЛЭГЧ                                               Г.ДЭЛГЭРСҮРЭН

 

                                   ХЯНАСАН: ЗДТГ-ЫН ДАРГА                                     С.ГАНЧИМЭГ