ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

 

2018.09.20                                                                                                                    Эрдэнэ-Уул

 

                                                                                                                                                         

Овог нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

Цахим хаяг

1

Г.Дэлгэрсүрэн

Тамгын газрын архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

99208676

P_deegii@yahoo.com

 

        ТӨВ АЙМГИЙН СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР, ТӨСӨВТ              

                   БАЙГУУЛЛАГУУДАД ИРГЭДЭЭС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН  3-Р       

                                    УЛИРЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

 

                                                                                                                              Хүснэгт 1                                                                                                                        

 

 

 

Байгууллагын нэр

 

 

 

 

 

 

 

Ниит ирсэн өргөдөл гомдол санал хүсэлт

Шийдвэрлэлт

Шийдвэрлэлтийн хувь

Шийдвэрлэж

хариу өгсөн

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

ЗДТГазар

615

357

-

-

258

58.0

 

Дүн

615

357

-

-

258

58.0

                                                                                                                                       Хүснэгт  2                       

 

Байгууллагын

нэр

 

 

 

 

 

Нийт ирсэн өргөдөл гомдол санал хүсэлт

Үүнээс

Бичгээр

11-11

Цахим хэлбэрээр

Утсаар хандсан

Биечлэн уулзсан

бусад

1

Сэргэлэн ЗДТГазар

615

615

-

-

-

-

-

                                                                                                                                        Хүснэгт-3                                           

 

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал/ тоо ,нийт өргөдөл гомдол/

1

Засаг даргын тамгын газар

1. Хүсэлт- 99.6 %

2. Санал – 0

3. Гомдол – 0.4 %

Тайлбар: 2018 оны 09-р сарын 04-нд БОХУБайцаагчид Хүсэлт гаргах тухай- Хугацаа болоогүй 1, газар өмчлөлийн 257 нийт 258

Гомдол: Дунд сургуулийн 2 сурагчаас Монгол хэл, уран зохиолын багш Отгонмолорт

 

                                       МЭДЭЭ ГАРГАСАН: АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН

                                  ЭРХЛЭГЧ                                               Г.ДЭЛГЭРСҮРЭН

                                   ХЯНАСАН: ДАРГА                                     С.ГАНЧИМЭГ