•  Энд дарж файлыг татах /Data/uploads/docs/UCH.docx

  ТӨВ АЙМГИЙН СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙГ 2017 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН 3-р УЛИРЛЫН БИЕЛЭЛТ

  2017.10.24                                                                                                                                                                              Эрдэнэ-уул

  Зорилт

  Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

  Суурь үзүүлэлт

  Шалгуур үзүүлэлт

  Биелэлт

  Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангах бодлого

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Сумын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэнд аж үйлдвэр, аялал жуулчлалын салбарын эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн бүтцийг шинэчилж, аймгийн ДНБ-ний жилийн дундаж өсөлтийг 8-аас доошгүй хувиар хангана.

  1.Сумын ДНБүтээгдэхүүнд эзлэх боловсруулах салбарын үйлдвэрлэлийн тогтвортой өсөлтийг хангана.

  МАА, үйлдвэрлэл МАК, цементний үйлдвэр, бусад

  сумын ДНБ-ний өсөлтөөр

   

  ДНБ-ний хэмжээ сая. төгрөг

   

  Боловсруулахсалбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ / сая. төгрөг/

   

  Боловсруулах салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өсөлтийн хувиар

  -2,9% /хэрэгжих шатанд-70%/

   

  2 сумын эдийн засаг, нийгмийн бодит салбаруудад хөрөнгө оруулалт хийх гадаад, дотоодын бизнес эрхлэгч, түншлэгчдийн санал санаачилгыг дэмжин, хамтран ажиллана.

  Сум хөгжүүлэх сан болон бусад сангуудаар дамжуулан нийгмийн бодит салбарт хөрөнгө оруулалт хийх ажлууд зохион байгуулж байна.

  Хамтран хэрэгжүүлсэн төслийн тоогоор-20-оос доошгүй төсөл хэрэгжүүлнэ

  Сум хөгжүүлэн сангаас 9 хүнд 15,938,000 төгрөгний зээл мөн төсөвт байгууллагын төслийн нэгжийн багийн 8 төслийн 10,000,000 төгрөгний эргэн төлөх нөхцөлгүй төсөл боловсруулсан байна./хэрэгжих шатандаа-70%/

  3. Гадаад, дотоодын төсөлд хамрагдах боломжийг судлах, хөрөнгө татах, төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна

  Гадаад дотоодын төсөлд хамрагдах боломжийг судлах хөрөнгө татах төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх

  Төслийн нэгжийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

  Төсвийн байгууллагууд нь өөрийн нөөц бололцоонд тулгуурлан төсөл боловсруулан хэрэгжүүлж байна. Нийт 8 төсөл эргэн төлөх нөхцөлгүй 3 төсөл 4-р улиралд багтаад хэрэгжих боломжтой явж байна. /бүрэн хэрэгжсэн-100%/

   

  2

  “ Сум хөгжүүлэх хэтийн зорилт”-ыг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

  4. “ Сум хөгжүүлэх хэтийн зорилт”-ыг сумын хөгжлийн дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийг боловсруулан хэрэгжүүлнэ

   

   

  ААНБ

  сумын урт хугацааны хөгжлийн хэтийн зорилтыг тодорхойлсон бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтээр

  “ Сум хөгжүүлэх хэтийн зорилт”-ыг боловсруулж байгаа. Эх үүсвэрийг аймаг хариуцаж хийхээр шийдэгдсэн. /Хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

  төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтыг үр ашигтай болгож, төсвийн ил тод байдлыг ханган, төсвийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлнэ.

  5. Төсөв болон сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн төлөвлөлтийн үндэслэлийг сайжруулж, төсвийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх явцад иргэд, олон нийтийн оролцоог хангаж ажиллана

  Төсөв болон сум ОНХсангийн хөрөнгийн төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх явцад иргэдийн оролцоог сайжруулах

  Төсвийн тухай хууль, холбогдох журам , зааврууд

  2016 оны ОНХС-аар 4-н ажил/Худаг, гэрэлтүүлэг, цэцэрлэгийн бохир, 4 айлын сууц/, 2017 ОНХС 3-н ажил/Дотуур байрны засвар, гэрэлтүүлэг, баяр наадам/, 2016 оны орон нутгийн орлогын үлдэгдлээс 9 ажлын 8-ийг хийж гйцэтгэлээ/ЗДТГ-ын дээвэр, багийн ЗД мото, ХТ автомашин, үлээгч аппарат, ЭМТ, СӨБ, СТөвийн тохижилт, дотуур байрны засвар хийгэж байна/./хэрэгжих шатанд-70%/

  6.Төсвийн шууд захирагч нартай байгуулах үр дүнгийн гэрээнд төсвийн урамшуулал, хариуцлагын талаар тодорхой заалт оруулж, үр дүнг хагас бүтэн жилээр дүгнэж ажиллана.

  ЭМТ-ийн болон соёлын төвийн эрхлэгч,сургууль,цэцэрлэгийн эрхлэгч ,багийн засаг дарга нар

  Төсвийн тухай хууль, холбогдох

  Төсвийн шууд захирагч нартай үр дүнгийн гэрээг байгуулахдаа тусгай заалт оруулан улирал тутам дүгнэж урамшуулал хариуцлага тооцож ажиллаж байна./хэрэгжих шатанд-70%/

  7.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтыг үр дүнтэй, ард иргэдэд нээлттэй, ил тод болгоно.

   

  Сумын ОНХС Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны хууль

  ОНХСангийн хөрөнгийн зарцуулалт нээлттэй болно.Ухаалаг мэдээллийн самбарыг нэвтрүүлнэ

  ОНХС-аар хийгдэж байгаа ажлуудыг иргэдэд ил тод нээлттэй бологох зорилгоор шилэн дансанд байршуулан ажиллаж байна. Мөн ухаалаг мэдээллийн самбарт мэдээлж байгаа./хэрэгжих шатанд -70%/

  8.Төсвийн ил тод байдал, Шилэн дансны хуулийг чанд мөрдөн ажиллана.

  төсөвт байгууллагад шилэн данс ажиллаж байна.

  Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль

  шилэн дансны тухай хуулийг мөрдөн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна./хэрэгжих шатанд-70%/

   

   

   

   

  4

  татварын бүртгэл, хураалтын системийг боловсронгуй болгох арга хэмжээг авч, татварын тогтвортой орлогын эх үүсвэрийг бий болгоно.

  9. Татвар төлөгчдийн тооллого явуулж, сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг бүртгэлд хамруулан, татварын бааз суурийг өргөтгөж, татвар ногдуулалтыг бүрэн хийж, татварын бүртгэл мэдээллийн санг шинэчлэн баяжуулах ажлыг зохион байгуулна.

  2017 оны 6 сарын байдлаар суманд бүртгэлтэй 36 аж ахуйн нэгж байгууллага байна.

  Улсын бүртгэлийн тухай хууль, Татварын ерөнхий хууль

  Эхний хагас жилийн байдлаар 36 ААН –тэй гэрээ хийж ажиллаж байна.3-р улиралд Багийн дарга нартай хамтран Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа том,жижиг ААН,компаниудыг бүртгэж, байршил тодорхойлох үйл ажиллагаа явууллаа. /хэрэгжих шатандаа-30%/

  10. Төрөөс батлагдсан татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх замаар татварын уян хатан байдлыг хангаж, бизнес эрхлэгчдийг дэмжин ажиллана

  Төрөөс батлагдсан татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх

  Татварын ерөнхий хууль, холбогдох тогтоол, журам

  Төрөөс батлагдсан татварын хууль тогтоомжийг иргэд ААН-дэд сурталчилан ажиллаж байна./хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

  11.Татварын он дамжсан өр, төлбөрүүдийг хураан барагдуулж, төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна.

  Татварын он дамжсан өрийг барагдуулж төсөвт төвлөрүүлэх

  Татварын ерөнхий хууль, дутуу төлөлтийн стандартаар жил бүр 80-иас доошгүй хувийг барагдуулна.

  Он дамжсан анд сервэгийн 18 сая төгрөгийг шийдүүлэхээр зохих байгууллагууд албан тоот шаардлага хүргүүллээ ./хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  5

  Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын шинэчлэлийг хэрэгжүүлнэ.

  12.Стандарт шинэчлэгдсэн тухай бүр, аж ахуйн нэгжүүдэд сургалт зохион байгуулж, мөрдөн ажиллах талаар заавар, зөвлөмж өгнө

  Санхүүгийн тайлагналын ОУ ын стандартын шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх

  Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, НББОУ Стандартын дагуу

  Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартад өөрчлөлт ороогүй байна.энэ талаар СЭЖД Хоршоо, Гурван Хангай ХХК, Эс Зэт Эс ХХК зэрэг аж ахуйн нэгжүүдэд 2 удаагийн сургалт зохион байгуулан гарын авлага материалаар ханган ажиллав./хэрэгжих шатанд-70%/

   

   

   

  6

  сумын нийгэм, эдийн засгийн статистик мэдээллийн санг баяжуулан, боловсронгуй болгож, төлөвлөлт, хяналт, удирдлагын хэрэглэгдэхүүн болгоно.

  13.Албан ёсны статистикийн мэдээллийн санд хамрагдагсдын хүрээг нэмэгдүүлж, хэрэглэгчдэд мэдээллийг зөвшөөрөгдсөн түвшинд нээлттэй хэрэглүүлэх боломжийг бүрдүүлж ажиллана.

  Мэдээллийн сангийн Devinfo программд 9 салбарын багц үзүүлэлтээр засаг захиргааны нэгжээр, нэгж мэдээлэл бүрдүүлсэн 2.2013-2015 оны мал тооллогын цахим сангийн үр дүнг 79 үндсэн хэрэглэгч ашигладаг болсон

  Хэрэглэгчдэд мэдээллийг зөвшөөрөгдсөн түвшинд нээлттэй хэрэгжлүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ.

  Албан ёсны 7 төрлийн статистикийн мэдээг цахим болон цаасан хэлбэрээр заасан хугацаанд дамжуулан иргэд, ААН байгууллагуудад давхардсан тоогоор 4 төрлийн гарын авлагыг 150 иргэд хамруулан мэдээллийг дамжуулан ажиллаж байна /хэрэгжих шатанд-70%/

   

   

  7

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудын ашигт ажиллагааг дээшлүүлж, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг сайжруулна.

   

  14.Орон нутгийн өмчийн нэгдсэн бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн санг бүрдүүлэн, баяжуулж, бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулна.

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллогод .... орон нутгийн өмчит газрууд хамрагдаж, удирдлагыг мэдээл системд бүрэн шивж тайлагнасан. Тооллогоор сумын ОНӨмчид ..... тэрбум төгрөгийн хөрөнгө тоологдсон. элжүүлэх

  Өмчийн үр ашиг сайжирсан байна

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тооллогыг улирал тутам 1 удаа хийж мэдээллийн санг баяжуулан ажиллаж байна.Барилгын паспортжуулах ажлыг энэ улиралд хийж гүйцэтгэлээ./хэрэгжих шатанд-70%/

   

   

  8

  Төсөл болон тендер шалгаруулалтыг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгож, “Шилэн тендер шалгаруулалт” бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

  15. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг орон нутгийн хөгжлийн хэрэгцээ, иргэдийн хэлэлцүүлгийн эрэмбэлэгдсэн саналд тулгуурлан хуваарилж, төлөвлөх ажлыг хэвшүүлнэ. -

   

  Төсөл болон тендэр шалгаруулалтын бодлого хэрэгжиж байна.

  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр-100%

  3р улирлын байдлаар ОНХС-аас санхүүжүүлэн худаг гаргах 4-р багийн гэрэлтүүлгийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэв.4 айлын орон сууц ,Дотуур байрны засвар хийгдэж байна./хэрэгжих шатанд-70%/

  16. Худалдан авах ажиллагааг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгож, хууль, журмын дагуу зохион байгуулна.

  Сумын худалдан авах ажиллагааны

   

  төлөвлөгөөг жил бүр батлуулан 2013-2016 онд ......тай хэрэгжсэн

  Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

  Худалдан авах ажиллагааг нээлттэй ил тод болгон аймгийн худалдан авах албатай хамтран сургууль цэцэрлэг ,ЭМТ-ийн хүнс,нүүрс ЗДТГ-ын барилгын дээврийн засварын ажлуудыг тус тус тендер зарлуулав./хэрэгжих шатанд-70%/

  Хоёр. ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БОДЛОГО

   

   

   

  1

  Бүс нутгийн онцлогт тохируулан малын үүлдэр угсааг сайжруулж, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлнэ.

  1 нутгийн шилмэл үүлдэр, омгийн малыг өсгөн үржүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хонийг махны чиглэлийн: Барга үүлдэр болон Баянцагаан хэвшлийн хониор, Үхрийг мах-сүүний Сэлэнгэ үүлдрээр, ямааг ноолуурын, адууг хурдны чиглэлээр өсгөж, мах, сүү, ноос, ноолуурын гарцыг нэмэгдүүлэн энэ чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж буй малчин өрхийг бодлогоор дэмжинэ

  Баянцагаан хэвшлийн хээлдэгч,хээлтүүлэгч мал сайжруулагчаар нийлүүлсэн.

  Цөм сүрэг-..... толгой

  Цэвэр эрлийз мал-.......толгой

  Цөм сүрэг нийт сүргийн 10-с доошгүй хувиар

  цэвэр эрлийз мал 1,5% доошгүй өснө

  Малын үүлдэр угсааг сайжруулах нэг малаас авах ашиг шимийг дээшлүүлэх зорилгоор мах сүүний гарцыг нэмэгдүүлэх чиглэлд малчин өрхийг бодлогоор дэмжин ажиллаж байна./хэрэгжилт хангалтгүй-70%/

  2

   

   

   

  Мал сүргийг байгалийн болзошгүй эрсдэлээс хамгаална.

  2. Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлыг сум, баг, малчин өрх бүрээр хангуулна.

  2016 онд......мал тоолуулсан

  Жилд дунджаар хонин толгойд шилжүүлсэнээр 20,000 толгой мал-с дээшгүй мал оруулна.

  Төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна./хэрэгжилт хангалтгүй-70%/

  3. Бололцоотой багуудад малчин өрхүүдэд хадлангийн талбайг тогтоон өгч, жил бүр өвс, хадлан бэлтгэхэд нь дэмжлэг үзүүлж, хашаалсан, усалгаатай, тордсон хадлангийн талбайгаас өндөр ургац авсан аж ахуйн нэгж, иргэнийг урамшуулна

   

  Жилд 10-с доошгүй га-г хадлангийн талбайн зориулалтаар ашиглуулна.

  Багийн ИНХ-аар хэлэлцүүлэн ажиллаж байна. Хэрэгжилт хангалтгүй- 50%/

   

  4.Мал сүргийг малын индексжүүлсэн даатгалд хамруулах цар хүрээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.

   

  Даатгалд хамрагдсан малын тооны өсөлтөөр

  БИНХ-д танилцуулан индекжүүлсэн даатгалыг 15 малчин өрх хамрагдав.хэрэгжилт хангалтгүй -50%/

   

  3

  “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

  5.”Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь шатны төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

  Эхний шатны төлөвлөгөө 93.3%-иар хэрэгжиж дууссан

  Төлөвлөгөөний биелэлтийг 90%-ээс доошгүй хувиар хангана.

  2017-2021 онд хэрэгжих Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь шатны төлөвлөгөөг боловсруулж сумын ИТХ-аар хэлэлцүүлэхээр бэлтгээд байна

  Хэрэгжилт - 70%

  6.Бэлчээр хамгаалах чиглэлээр хор цацах ажлыг зохион байгуулах

  40,0 мянган га-д тэмцэх ажил хийгдсэн

  Хийх талбай га-аар

  Бэлчээр хамгаалах чиглэлээр огтоно устгах ажлыг40,0 мян.га-д хийлгэх захиалгыг холбогдох газруудад саналаа хүргүүлэв.

  Хэрэгжилт - 30%

  7.Уст цэгийн тоог нэмэгдүүлнэ

  ОНТөсвөөр 8 худаг гарсан.

  Жил бүр 2-оос доошгүй худаг гаргана

   

  2017 онд аймгаас манай сумын бэлчээрт 1 худаг гаргасан

  /Хэрэгжих шатанд-70%/

   

   

  4

  Хоршоо хөгжих эдийн засгийн таатай орчныг бүрдүүлж хоршооллын аяныг өрнүүлнэ.

  8.ХАА-н түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх, анхан шатны чанарын боловсруулалт, тордолт хийх, хадгалах, тээвэрлэх, борлуулах нэгдсэн сүлжээ бий болгоно

  ХАА-н 3 хоршоо тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байна Нэгдсэн сүлжээ бий болсон байна.

  Нэгдсэн сүлжээ бий болсон

  1-р улиралд малчдын бэлтгэж үндэсний үйлдвэрт тушаасан арьс ширний давхардсан тоогоор 298 падааныг хүлээн авч аймгийн ХХААГ-т 2 хавтас архив үүсгэн хүлээлгэн өглөө. Малчдын бэлтгэсэн хонины ноосны материалыг хүлээн авч аймгийн ХХААГ-т 2 хавтас архив үүсгэн хүлээлгэж өглөө. Ноосны урамшуулалд 126 иргэн хамрагдлаа

  /Хэрэгжих шатанд- 70%/

   

   

   

   

   

   

   

  5

  Мал сүргийг гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, эрүүлжүүлэх ажлыг цаг хугацаанд нь шуурхай зохион байгуулж ажиллана. .

  9.Халдварт, паразиттах өвчний халдварлалтын судалгаанд тулгуурлан мал, амьтныг мал эмнэлгийн арга хэмжээнд хамруулж вакцинжуулалт хийнэ

  . Халдварт өвчнөөс сэргийлэх дархлаажуулалтанд давхардсан тоогоор .....мян. мал хамруулсан

  Лабораторийн шинжилгээнд ..... хээлтүүлэгч мал шинжилсэн.

  -Гоц халдварт, халдварт өвчний гаралтыг зогсооно.

  -Лабораторийн шинжилгээний хамрагдалт нэмэгдэнэ 25 толгой мал урьдчилан сэргийлэх

  Хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакциныг 79000 мянган хонин толгойд технологийн дагуу хийж гүйцэтгэлээ

  Хаварын тарилгын захирамж гарган ажиллаж байна

  /Хэрэгжих шатанд- 70% /

  10.Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакциныг графикт хугацаанд нь мал эмнэлгийн нэгжүүдэд нийлүүлж вакцинжуулалтыг технологийн дагуу тариулж үр дүнг дархлаа, тандалтын шинжилгээгээр дүгнэн эмч нарын хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ.

  Цэцэг өвчний тандалт шинжилгээнд сумаас сонгогдсон 3 багийн 5 өрхийн 5 хонь, нийт ..... хониноос цусны дээж авч, шинжилгээ хийсэн.

  Вакцины дараахи мониторингийн шинжилгээг өргөжүүлж, дархлааг 70-аас дээш хувьд хүргэнэ.

   

  70%

  Аймгийн ХХААГ, Сумын Засаг дарга МЭҮН-үүд гурвалсан гэрээг шинэчлэн байгуулан ажиллаж байна.

  Төлөвлөгөө боловсруулан мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах ЗД-ын захирамж гарган ажиллаж байна

  /Хэрэгжих шатанд-70%/

  11.Малын гоц халдварт шүлхий, хонины цэцэг зэрэг өвчнөөс сэргийлэх, вакцинжуулалтанд голомтын бүсийн малыг бүрэн хамруулна

  хонины цэцэг өвчнөөс сэргийлэх вакцинжуулалтанд ........ хонийг хамруулсан. Шүлхий өвчний вакцинжуулалтанд ....... бог,...... бод малыг хамруулсан.

  367 өрхөд малчин өрхөд өрхийн малын эрүүл мэндийн дэвтэр хөтөлж, эмчлэн сэргийлэх ажилд хяналт тавьж байна

  Вакцинжуулалтанд хамруулах малын тоогоор

  “Өрхийн малын эрүүл мэндийн дэвтэр”ээр хөтлөгдөж, хяналт сайжирна.

   

  Хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакциныг 79000 мянган хонин толгойд технологийн дагуу хийж гүйцэтгэлээ

  Хаварын тарилгын захирамж гарган ажиллаж байна

  Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин хийх сумын бод малын судалгааг гарган аймгийн ХХААГ-т хүргүүлэн ажиллалаа.

  /Хэрэгжих шатанд-70%/

   

  6

  Мал эмнэлэг үржлийн нэгжүүдээс малчдад үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмж чанарыг сайжруулна.

   

  12. Мал эмнэлгийн үржлийн бүх нэгжүүдийг стандартын шаардлага хангуулж, мал эмнэлгийг чадавхжуулж, ажил үйлчилгээний шуурхай нэгдмэл байдлыг хангаж чанар хүртээмжийг сайжруулна

  Мал эмнэлгийн үйлчилгээний 5 нэгж мал эмнэлэг шаардлага ханган ажиллаж байна

  “Мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгжийн MNS 5368-1,2,3:2011

  стандартын шаардлага хангагдана.

  МЭҮН-үүдийн 2017 оны гэрээг 2-р улиралд дүгнэн ажиллаа. Цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлын талаар танилцууллаа. Хангалтгүй үнэлгээ авсан МЭҮН байхгүй бүгд хангалттай үнэлгээ авлаа

  Хэрэгжилт хангалтгүй-70%/

   

   

   

  7

  Гоц халдварт өвчний үеийн бэлэн байдлыг сум, аймгийн түвшинд хангана.

  13.Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэрэмжлүүлэх, тэмцэх арга хэмжээний бэлэн байдлыг өндөржүүлнэ.

   

  Гоц халдварт өвчний эрсдэл буурна.

  Гоц халдварт өвчний үеийн бэлэн байдлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.Мөн шүлхийн вакциныг 9,0 мян.толгой малд хийлгэв./хэрэгжих шатанд-70%/

   

   

   

   

   

   

  8

  “Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

  14.“Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

  Дэд хөтөлбөртэй болно.

  Дэд хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлтээр

  Аймгийн төлөвлөгөө боловсруулагдаж батлагдах шатандаа явж байгаа. Хугацаа болоогүй

  15.Хүн амын хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хангамжийг нэмэгдүүлэн дотоодын хэрэгцээг хангана.сургууль цэцэрлэг,ЭМТ-ийн махны нөөцийг өөрийн сумын малчдаас авна

  Мах махан бүтээгдэхүүн

   

  Орон нутгийн малчидтай гэрээ байгуулан мах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж байна. Цэцэрлэг Хөшгийн хөндий малчны бүлэгтэй, дунд сургууль 5-р багийн иргэн Д.Мөнхнасантай, эрүүл мэндийн төв 5-р багийн малчин Г.Лхагвасүрэнтэй тус тус гэрээ байгуулан ажиллаж байна

  Хэрэгжиж байгаа 70%

  2017-2018 оны хичээлийн жилд Цэцэрлэг Хөшгийн хөндий малчны бүлэгтэй гэрээ байгуулж эрүүл ахуйн шаардлага хангасан мах бэлтгэж байна. Одоогийн байдлаар 284кг мах бэлтгээд байна.

  Сургууль 5-р багийн Д.Мөнхнасантай гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

  ЭМТ 5-р багийн мянгат малчин Г.Лхагвасүрэнтэй гэрээ байгуулж мах бэлтгэж байна

  Хэрэгжих шатанд 70%

  16. Зуунмод сумын, худалдааны төвүүдтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан төмс, хүнсний ногоо, мах, сүү борлуулах цэг ажиллуулна. -

   

  Борлуулсан бүтээгдэхүүн, орлогын хэмжээ

  Зуунмод сумын худалдааны төвд сүү цагаан идээ мах борлуулах цэгүүдтэй гэрээ хийж ажиллаж байна../хэрэгжих шатанд-70%/

  гүй

   

   

   

   

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Мах сүүний анхдугаар аян эхлүүлэх

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  17.Махны үйлдвэрийг түшиглэн нөөцийн мах бэлтгэх ажлыг зохион байгуулж, иргэд, төсөвт байгууллагуудыг хямд үнэтэй махаар хангана.

   

  нөөцийн мах 240 тн-ыг бэлтгэсэн

  /2016 оны Төсөвт байгууллагын хэрэгцээ 2630тн/

  1350 тн сүү

  Нөөцөлсөн махны хэмжээгээр

  Үйлдвэрлэсэн сүүний хэмжээ

  Хугацаа болоогүй

  Аймгийн төлөвлөгөө батлагдаагүй

  18. Сүүний нөөцийг бүрэн ашиглаж Зуунмод,Налайхад өгч буй сүүний хэмжээг нэмэгдүүлнэ

   

   

  2017 онд гүү-2680, үнээ 3276, эм хонь 34765, эм ямаа 20016 төллөсөн хагас жилийн байдлаар 65.6 тн сүү бэлтгэн, 1.0тн тараг, 0.2 тн цөцгийн тос, 0.2 тн тараг зах зээлд нийлүүллээ. Хэрэгжих шатанд -70%/

  3-р улирлын байдлаар 135.0тн сүү, 2.0тн тараг, 0.5тн ааруул, 0.5тн цөцгийн тос, 112.5тн айраг бэлтгэн зах зээлд нийлүүллээ.

  Хэрэгжиж байгаа 70%

  19. сумын махны үйлдвэрийг түшиглэн үйлдвэрлэлийн аргаар бэлтгэсэн мах экспортлох ажлыг эхлүүлнэ.

  5 тн махыг үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн..

  Мах, махан бүтээгдэхүүний

  үйлдвэрлэсэн хэмжээ

  Хугацаа болоогүй

  20. сүү цөцгийн тосны жижиг үйлдвэр байгуулна.

  Сумын төвд сүүний хөргөлтийн төвтэй болно

  Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн хэмжээ

  Судалгаа хийгдэж байгаа хугацаа болоогүй

  21. Үйлдвэрлэлийг 7-р зөрлөгт төвлөрүүлж түүнд үндэслэн үйлдвэржүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан, төсөл, хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтаар дэмжих бодлого баримтална.

   

  -МАК,Цементны үйлдвэрийг түшиглэнэ

  АХСангаас олгосон зээлийн хэмжээ

  - -ЖДҮДС, СХС-аас олгосон зээл

  -Дэмжлэг үзүүлсэн аж ахуйн нэгж, иргэдийн тоо

  Дэмжигдсэн зээл байхгүй

   

   

   

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  МАА, Газар тариалангийн түүхий эдэд тулгуурласан, бие даасан тогтвортой ажиллах, өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлэх чадвартай орон нутгийн онцлогт тохирсон, боловсруулах чиглэлийн ЖДҮ-ийг буй болгоход дэмжлэг үзүүлнэ.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  22. 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үйл ажиллагаа эрхэлж, байнгын ажлын байр тогтвортой хадгалсан хөнгөн, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээлээр дэмжинэ. -

   

  Дэмжлэг үзүүлсэн бизнес эрхлэгчдийн тоогоор

  Одоогийн байдлаар хүсэлт ирүүлсэн бизнес эрхлэгч байхгүй /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

  23. Жижиг, дунд үйлдвэр, цехүүдийн суурилагдсан хүчин чадлыг бүрэн ашиглаж, тогтвортойүйл ажиллагаа явуулахад дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана

   

   

  Хүнсний цех - 1, төмс, хүнсний ногоо боловсруулах-3, барилгын материалын цех-1, модон эдлэл цех-1, гутлын цех-1, ээрмэл утасны үйлдвэр-1, оёдлын цех-1, шахмал түлшний цех-2, болно

  Үйл ажиллагаа нь тогтворжсон үйлдвэр цехийн тоогоор

   

  Жижиг дунд үйлдвэр, цехүүдийн суурлигдсан хүчин чадалын судалгааг шинэчлэн гаргалаа. Цаашид жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих үйл ажиллагааг өргөтгөх, ажлын байр нэмэгдүүлэх бодлого барин ажиллаж байна./хэрэгжих шатанд-70%/

  24. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх журмын дагуу ажлыг зохион байгуулж,архины цэгийн тоог бууруулан, журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

   

  Нийт цэг .....

  үүнээс худалдан борлуулах цэг

  5

  Үйлчэх цэг

  5

  Сар бүрийн 1-нд зарахыг хориглосон.

  Тусгай зөвшөөрөлтэй цэгийн тооны буурсан үзүүлэлтээр

  Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх журмын дагуу аттестачлалын дүнгээр 80-аас дээш оноо авсан 6 ААНБ тусгай зөвшөөрлөө шинчлэн авахаар материалаа бүрдүүлэн аймгийн ХОХБХ-т хүргүүлэн ажиллаж байна

  /Хэрэгжих шатанд-70%/

  25. Орон нутгийн хэрэгцээг орон нутгийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээр тэргүүн ээлжинд хангах ажлыг зохион байгуулна. .

  Орон нутгийн хэрэгцээт ажил үйлчилгээ худалдан авахад хуульд заасны дагуу дотоодын давуу эрхийг олгож байна. Дотоодын

  Дотоодын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний худалдан авалтын өсөлтөөр

  Төсвийн байгууллагууд тендер зарлаж орон нутгийн малчидтай гэрээ байгуулан мах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж байна. Цэцэрлэг Хөшгийн хөндий малчны бүлэгтэй, дунд сургууль 5-р багийн иргэн Д.Мөнхнасантай, эрүүл мэндийн төв 5-р багийн малчин Г.Лхагвасүрэнтэй тус тус гэрээ байгуулан ажиллаж байна

  Хэрэгжиж байгаа 70%

  2017-2018 оны хичээлийн жилд Цэцэрлэг Хөшгийн хөндий малчны бүлэгтэй гэрээ байгуулж эрүүл ахуйн шаардлага хангасан мах бэлтгэж байна. Одоогийн байдлаар 284кг мах бэлтгээд байна.

  Сургууль 5-р багийн Д.Мөнхнасантай гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

  ЭМТ 5-р багийн мянгат малчин Г.Лхагвасүрэнтэй гэрээ байгуулж мах бэлтгэж байна

  Хэрэгжих шатанд 70%

  26. Улс, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн шугамаар хийгдэх барилга, байгууламж, бүтээн байгуулалтын ажлуудад орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлж бодлогоор дэмжиж ажиллана.

  2016 онд ЭМТ-ийн дээвэр,гадна талын пасатны ажилд 80 сая .төг хийгдсэн.

  Орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллагын эзлэх хувийн жингээр

  Хугацаа болоогүй байгаа.

  Гурав. Дэд бүтэц, төв суурингийн хөгжлийг хангах бодлого

  Барилга хот байгуулалтын чиглэлээр

   

   

  1

  Сумын төв, суурин газруудыг хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй болгох ажлын, дагуу хотжилт, тохижилтын зураглалыг гарган хөгжүүлж, иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлнэ

  1. Өвөл, зуны аялал жуулчлалын ресорт, цанын бааз байгуулах асуудлыг судалж, ажлыг эхлүүлнэ

   

   

  2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд зуны аялал жуулчлалын ресорт, цанын бааз байгуулах зорилгоор ээж хадны зам дагуу төлөвлөж, төсөл сонгон шалгаруулалт зарлаад байна./хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

   

   

  2

  Олон улсын нисэх буудал бүтээн байгуулалттай уялдуулан , шинэ хороолол суурьшлийн бүсүүдийн хэсэгчилсэн төлөвлөгөөнүүдийг хийж, суурь дэд бүтцийн их бүтээн байгуулалтыг эхлүүлнэ.

  2. “Шинэ сум” төсөл хэрэгжүүлнэ./20 айлын орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

  Судалгааны ажил хийгдэж байна

  “Шинэ сум” төсөл хэрэгжсэн байна.

  24 айлын орон сууц барих судалгаа авсан. Аймгийн засаг дарга сумдад 24 айлын орон сууц барих гэрээг үзэглээд ирсэн байгаа./хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

  3. сумын төвийн гэр хорооллын айл өрхүүдийг хашаандаа тохилог амьдрах “Эко тохилог хашаа” төслийг иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлнэ

  Хашаа төслөөр эхэлсэн.

  “Эко тохилог хашаа” төсөл хэрэгжсэн айл өрхийн тоогоор-420

  Эко тохилог хашаа төслийн хүрээнд 2 иргэн, 3 албан байгууллага хүлэмжний нарийн ногоо болон төмс тариалах сургалт судал хийж эхний захиалга өгсөн. Мөнхбаяр, Сүрэн гэсэн 2 иргэн, Цэцэрлэг,Сургууль, ЗДТГхийж байна./хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж, иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцлийг хангана

   

   

   

   

   

   

   

   

  .

  4. Төрийн албан хаагчдын болон иргэдэд зуслангийн зориулалтаар олгосон газруудын дэд бүтцийг иргэдийн оролцоотойгоор шийдвэрлэх, зуслангийн зориулалтын барилга гүйцэтгэдэг компани, аж ахуйн нэгжтэй холбох замаар “Тохилог зуслангийн хороолол” бий болгох ажлыг эхлүүлнэ. -

   

  Үйл ажиллагааны чиглэлээр

  Онцгой байдал, Цагдаагийн газар гэх мэт төрийн албаны зуслангууд эмх цэгцтэй баригдаж байна. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

  5. сумын цэцэрлэгт хүрээлэн ногоон байгууламж, гудамж, зам талбай, хүүхдийн тоглоомын талбай, гэрэлтүүлэг хийж тохижуулах

  Ногоон байгууламжийн хэмжээ ..... га-д хүрсэн. -

   

  -Тохижуулсан гудамж зам талбай

   

  -ногоон байгууламжийн талбайн хэмжээгээр /га-аар/-..... га

   

   

   

  6*8 хэмжээтэй 6 ш хүлэмж захиалсан./хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

  6. Төсөвт байгууллагуудын барилга, байгууламжуудыг засварлах ажлуудыг ээлж дараатай зохион байгуулна.

   

  ИТХурлын тогтоолын хэрэгжилтээр

  2017 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн 34 сая төгрөгөөр сургуулийн дотуур байрны засварийг хийхээр төлөвлөсөн ба ЗДТГ-ын дээврийн засварын ажлыг тендер зарлан хийгдэж байна/хэрэгжилт хангалтгүй-30%/.

   

   

   

   

   

  4

  Газрын талаар баримтлах нэгдсэн бодлогыг боловсронгуй болгож, нэн тэргүүнд өөрийн сумын иргэд, байгууллагад газрыг нь өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх бодлого баримтлана.

  7. газар өмчлөөгүй иргэн бүрт өмчлүүлэхэд шаардалагатай газрын хэмжээг тодорхойлж, байршлыг тогтоон төлөвлөлт хийж газар өмчлөлийг хуулийн хүрээнд зохион байгуулна.

  2017 оны 3-р улиралын байдлаар 18 иргэнд 141.6 га газрыгөм

  Газар өмчилсэн иргэдийн тоо

  2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 9 байршилд 355,14 га газрын төлөвлөөд хаягжуулалтын тухай хуулийн дагуу хаягтай болгож, өргөдөл хүлээн авахад бэлэн болоод байна. Хэрэгжих шатанд-70%/

  8. Сум, багийн хилийн цэсийн маргаантай асуудлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хянаж , санал боловсруулан, холбогдох газарт уламжилж, шийдвэрлүүлнэ.

   

  Холбогдох яаманд 2014 онд санал хүргүүлсэн.

  Сум,багийн хилийн цэсийн маргаантай асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэсэн байна.

  3-р багийн нутаг баян сумтай хил залгадаг газарт Баян болон тус сумын малчидын дунд хилийн цэсийн маргаантай газарт сумын засаг даргын ..... оны ........сарын.....өдрийн ......тоот захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдан баян сумын ажлын хэсэгтэй хамтран маргаантай газар дээр координат авч батлагдсан./хэрэгжих шатанд-70%/

  9. Шинэ гэр хороолол руу эрчим татах

  Холбогдох яаманд 2014 онд санал хүргүүлсэн.

  үе шаттайгаар шийдвэрлэсэн байна.

  Хугацаа болоогүй

  5

  Хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг эхлүүлнэ

  10. Дунд сургууль, дотуур байрны засвар хийх

  ОНХС

  Бодлогын хэрэгжилтээр

  Хугацаа болоогүй.

  11. Ээж хад руу явах замыг сумын төвөөр дайран өнгөрүүлэх бодлого барих

   

  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

  Хугацаа болоогүй

  12. “Гудамж төсөл”-ийн хүрээнд гэр хорооллын айлуудын бие засах болон хашааны өнгө үзэмжийг нэгдсэн нэг стандарттай болгох

  Зураг төсөл судалгаа хийгдсэн

  Шинээр холбох замын уртаар

  Хугацаа болоогүй

  Дөрөв. Байгаль орчин ногоон хөгжлийн бодлого

   

  1

  Байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлэх замаар агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах, хог хаягдлын зохистой менежментийг хэрэгжүүлж, хүн амыг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

  1.Албан байгууллага, айл өрхийн хог хаягдлыг төрөлжүүлэн ялгах, зайлуулах, булшлах ажлыг цогцоор нь шийдвэрлэж, хөрсний бохирдлыг бууруулж, хүн амыг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

  1

  Хогийн цэг

  Сумын засаг даргын 2017.02.13-ны өдрийн А\38 тоот захирамжийн биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд сумын хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээг 2,4,5,6,7 дугаар саруудад нийт 5 удаа зохион байгуулж, нийтийн эдэлбэрийн болон Нурамтын энгэр, 1-р багийн нутаг 4-р зөрлөгт үүссэн төвлөрсөн хогийн цэгийг “МАК” ХХК, “Мөнхийн баян гал” ХХК, Эрдэнэ-Дорно ХХК, Гурван төхөм ХХК, Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албатайхамтран түрж цэвэрлэх ажлыг зохион байгуулж, хогийн цэгийн талбайг 16 га-аар багасгаж нийт 5730м3 ил задгай хог хаягдлыг түрж цэвэрлэлээ. Уг ажилд давхардсан тоогоор ЗДТГ-ын 47 албан хаагч, 81 иргэн, 4 эксковатор, 1 howo, 4 портер машин ажиллаж хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэглэл, шатахууны зардалд 963,0 мянган төгрөг зарцуулж ажиллалаа. Мөн 4-р багийн нутаг Одонт хөтөлийн замын хойно карьерийн хажууд үүссэн ил задгай 2 тонн хог хаягдлыг ачиж цэвэрлэх ажлыг багийн засаг даргатай хамтран зохион байгуулж баруун зуун модонд зуслангийн зориулалтаар газар эзэмшиж буй иргэн Цэвэлмаа-д хог хаягдлын талаар мэдэгдэх хуудас өгч ажиллалаа.

  \Хэрэгжих шатанд -90%\

   

   

  2

  Байгаль орчны багц хуулийг хэрэгжүүлэх цогц арга хэмжээг авч, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон байгалийн нөөцийн хууль бус ашиглалтад тавих хяналтыг сайжруулна.

  2. Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа болон шинээр байгуулах, шинэчлэх, өргөтгөх төслүүдийг байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд бүрэн хамруулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна.

  Хууль журмын дагуу

  Үнэлгээнд хамрагдсан байгууллагын тоо

  Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа болон байгуулах, шинэчлэх, өргөтгөх төслүүдийг байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд бүрэн хамруулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулж Талст технологи ХХК, Бүлээн зүс ХХК, Herro ХХК, ТТи ХХК, Давшилт хангай ХХК, Белканто ХХК, Батялгуун ХХК, Яндашгүй тал ХХК-уудыг Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд хамруулан ажиллаж байна. \Хэрэгжилт хангалтгүй- 50%\

  3. Нөхөн сэргээлтийг хууль журмын дагуу хүлээн авна

  Ажлын хэсгийн дүгнэлтээр

  Биологи-18,3 га техникийн нөхөн сэргээлт 37,8 га

  2016 онд ашиглалт олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсан Цэвдэг ХХК 3.6 га, Шижиргоулд ХХК 1.4 га, Ноён тохой трейд ХХК 0.94 га, Хүдэр Эрдэнэ ХХК 15.5 га, Гурван төхөм ХХК 4 га, Эрдэнэ Дорно ХХК 3 га нийт 28.44 га газарт техникийн нөхөн сэргээлт, Хүдэр Эрдэнэ ХХК 4.3 га газарт биологийн нөхөн сэргээлт хийсэн талбайг Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, ГХБХБГазартай хамтран хүлээн авсан. 2017 онд хугацаа болоогүй

  \ хэрэгжих шатанд-70%/

  3

  Орон нутгийн зан заншил, уламжлал, түүх соёл, унаган байгаль, нүүдэлчин ахуй, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг эрчимтэй хөгжүүлнэ.

  4.Аялал жуулчлалын бүс байгуулах асуудлыг гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг татах замаар хэрэгжүүлнэ.

   

   

  Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр Авдар багийн нутаг Ээж хаданд очиж буй гадаад дотоодын аялагчдад багийн малчин З.Хадбаатар, Ж.Мөнхбат нар морь, тэмээ унуулж монгол ахуйг сурталчилж байна. \Хэрэгжилт хангалтгүй-30%\

  Тав. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

   

   

   

  1

  Боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааны чанар, хүртээмж, үр дүнг сайжруулна.

  1.Боловсролын түвшин, судлагдахуун бүрээр сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлнэ.

  Улсын шалгалтын гүйцэтгэлийн хувь-69.65% ЭЕШ-ын улсын дундаж-476.98

  Боловсролын чанарыг үнэлэх тоон болон чанарын үнэлгээний хувиар

  Боловсролын түвшин, судлагдахуун бүрээр сургалтын чанар үр дүнг ахиулсан. 65,8% -тай байна/.хэрэгжих шатанд-70%/

  2.“Хөгжсөн багшаас чадварлаг сурагч” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. -

   

  Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар

  “Хөгжсөн багшаас чадварлаг сурагч” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын эх суурийг тавьж эхлээд байна. АймгийнЗД, Нийгмийн бодлогын хэлтэс. БСУГ-аас хөтөлбөр ирээгүй байна./хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

  3. Сурагчдын эх хэлээрээ зөв сайхан бичих, ярих, илтгэх, сэтгэх хэрэглээний бүрэн ур чадвартай болгож, монгол хэл, бичгийн сургалтын чанарыг сайжруулна.

   

  Зөв бичих-72.3%

  Сайхан бичих-71.1%

  Бүтээлчээр унших чадвар-78.7%

  Зөв,

  сайхан бичих,

  бүтээлчээр унших чадвар ахисан хүүхэд /хувиар/

  Сурагчийн эх хэлээрээ зөв сайхан бичих, ярих, илтгэх, сэтгэх хэрэглээний бүрэн ур чадвартай болгож , монгол хэл бичгийн чанарыг сайжруулсан./хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

   

   

   

   

   

  2

  Хүүхдийг мэдлэг боловсролтой, амьдрах ухаантай, хөдөлмөрч, эх оронч, үндэсний бахархалтай, эрүүл чийрэг, зөв зан суртахуун, хүмүүжил төлөвшилтэй хүн болгоно.

  4.Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшлийг сайжруулах аймгийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

   

  Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар

  хүүхдийн хүмүүжил төлөвшлийг сайжруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна./хэрэгжих шатанд-70%/

  5.Хичээл, сургалтаас гадуурх сонгон секц, дугуйлангийн чанарыг сайжруулж, хүүхдийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлнэ.

   

  5 чиглэлээр секц, дугуйлан хичээллэж байна.

  -Секц дугуйланд хамрагдсан хүүхдийн тоо

   

  -Улсын төрөлжсөн олимпиадад амжилт үзүүлсэн сурагчдын тоо

  Морин хуурын секц шинээр хичээллүүлж эхэлсэн бөгөөд 9 сурагч тогтмол хичээллэж байна./хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

   

   

   

   

  6 Боловсролын байгууллагын орчинд суралцагчийг эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлнэ.

  СӨБ-2\

  ЕБС-1

  a.Гэрэлтүүлэг-

  б.Гарц- в.Камер-

  г.Хурд сааруулагч

  Гэр хорооллоос сургууль орох зам дагуу гэрэлтүүлэг тавьсан./хэрэгжилт хагалтгүй-30%/

   

  3

  Хүн амд үзүүлэх соёл урлагийн үйлчилгээний цар хүрээг нэмэгдүүлж, материаллаг баазыг жигд сайжруулна.

  .

  7. Хөдөөгийн иргэдэд хүргэх соёлын үйлчилгээний төрөл хэлбэрийг нэмэгдүүлж цар хүрээг өргөжүүлнэ.-

  -

  /

   

   

  Сумын нийт өрх- 630

  -Нийт өрхийн эзлэх хувиар

  -Өвлөн уламжлагчдын тоо өссөн дүнгээр

  - Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр

  ТСҮХД-9

  ТСҮХД-9

  -2017 оны 1-р улирлын байдлаар хөдөөгийн хүн амд үйлчлэх үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор 1-4-р багийн ИНХ-д оролцож урлагийн арга хэмжээ өдөрлөг зохион байгуулав.Уг арга хэмжээнд 80 гаруй иргэд хамрагдав.Мөн нүүдлийн номын сангаар үйлчлэх ажлыг зохион байгуулав/хэрэгжих шатанд-70%/

  8. Айл өрх бүрийг номын сантай болгох, ном унших соёлд гэр бүлийн оролцоог нэмэгдүүлэх аяныг өрнүүлнэ.

   

   

  Сумын нийт өрх- 630

  -Нийт өрхийн эзлэх хувиар

  -аянд 35 өрх хамрагдав хэрэгжиж шатанд-70%/

  9. сумын хамгаалалтад авсан түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт газруудыг хашаажуулан нутгийн иргэд гэрээгээр хамгаалах ажлыг зохион байгуулна.

  Хамгаалалтад авсан-99

  -Гэрээгээр эзэнжүүлсэн-15 сумын 62 дурсгал

  Манзуширын хийдийн туурь

  ТСҮХД-9

  -сумын ИТХ-д уоамжилж тогтоол гаргуулаад байна./хэрэгжих шатанд-70%/

  10. Улс аймгийн хамгаалалтад авсан түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт газруудыг хашаажуулан нутгийн иргэд гэрээгээр хамгаалах ажлыг зохион байгуулна. -

   

  ТСҮХД-9

  -сумын ИТХ-ын тогтоол гаргасан ба багийн засаг дарга нарт танилцуулав /хэрэгжилт хангалтгүй-30%//

   

  4

  Нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцлийг бүрдүүлж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

  11. Нийтийн биеийн тамир, зохистой хөдөлгөөн /фитнесс/-ээр хичээллэх, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ.

   

  Гадаа талбай, алхалт, гүйлт, дугуйн замын тоо-5

  Сумын иргэдийн нийтийн биеийн тамираар хичээллэх орчин нөхцөлийг хангах зорилгоор дунд сургуулийн спорт заалыг албан байгууллагуудад хуваарилан албан хаагч иргэд спортоор хичээллэж байна./хэрэгжих шатанд-70%/

   

  5

  Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. .

  12. Жирэмсний хяналтыг сайжруулж, эх хүүхдийн эндэгдэл гаргахгүй ажиллана

  .....иргэнд .....сая төгрөгийн сэргээн засах, амьдрах ухааны сургалт, өрхийн орлого нэмэгдүүлэх төсөлд хамрагдсан

  Амьжиргааны 1-5 түвшний зорилтот бүлгийн .... өрхийн .... иргэний орлогыг нэмэгдүүлж нийгэмшүүлсэн байна.

  Жирэмсний хяналтанд байгаа 10 эхчүүдийг ЭМС-ын 338-р тушаалын дагуу хяналт явуулж, жирэмсэн эх бүрд жингийн тооцоог гаргаж шинжилгээний хариунд дүгнэлт хийж өөрчлөлт илэрсэн тохиолдолд нарийн мэргэжлийн эмчийн зөвөлгөө авч ажиллаж хэвшээд байна. ЭМС-ын 42-р тушаалыг мөрдөн ажиллаж байна. Эх хүүхдийн эндэгдэл гаргахгүй ажиллаж байна./хэрэгжих шатанд-70%/

  13. Элэгний хатуурал, хорт хавдраас сэргийлэх “Элэг бүтэн Төв аймагчууд” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

  Орон нутагт НД-д хамруулсан ажил олгогч байгууллага

  Тухай бүр

  Элэгний хатуурал, хорт хавдраас сэргийлэх урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 1-р улирлын байдлаар 30 иргэнийг хамруулсан. “Элэг бүтэн Төв аймагчууд” хөтөлбөрийн төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Элэгний В, С вирусын үзлэгт 40-65 насны 156 иргэн хамрагдсан. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

  14. Сумын лабориторийг хүчин чадлаар нь ажиллуулах шинжилгээнүүдийг авч хэвшүүлэх

   

  Зөвлөгөөн зохион байгуулна

  Эрүүл Мэндийн Төвд 8-н төрлийн тестээр 117 иргэнд шинжилгээ хийсэн. 5-н нэр төрлийн аппаратаас 3-н нэр төрлийн аппаратыг ашиглаж байна. 2 нэр төрлийн аппарат нь урвалж бодисгүй учир ашиглаагүй байна. Цаашид хэрэгтэй урвалж бодисоор хангагдвал бүх аппаратыг бүрэн ашиглах боломжтой./хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

   

   

  6

  Төр, хувийн хэвшил, ажил олгогчдын дэмжлэгтэйгээр тогтвортой шинэ ажлын байр бий болгох замаар ажилгүйдлийг бууруулж, иргэдийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ.

  15. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах” дэд хөтөлбөр , хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

  22 өрхийн121 иргэнд 750,200 мянган төгрөгийн хүнсний эрхийн бичиг олгосон

  Хүнс тэжээлийн дэмжлэг шаардлагатай өрхийн ... иргэнд хүнс тэжээлийн дэмжлэг сар бүр үзүүлнэ

  Сар бүр 22 өрхийн 121 хүнд 1235,0 мян.төг хүнсний эрхийн бичиг олгогдоод байна. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

  16. “Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх “Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө”-г шинэчлэн боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

  .....иргэнд .....сая төгрөгийн сэргээн засах, амьдрах ухааны сургалт, өрхийн орлого нэмэгдүүлэх төсөлд хамрагдсан.

  Амьжиргааны 1-5 түвшний зорилтот бүлгийн .... өрхийн .... иргэний орлогыг нэмэгдүүлж нийгэмшүүлсэн байна.

  Зорилтот бүлгийн 1-5 түвшинд 8 өрх хөгжлийн төлөөх өрх рүү шилжиж орсон./хэрэгжих шатанд-70%/

   

  17. Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, ажилгүй иргэд, оюутан, суралцагчдын эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ.

  Орон нутагт НД-д хамруулсан ажил олгогч байгууллага

  Тухай бүр

  2017 оны шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг сараар хуваарилан эхний улиралд 44335290,0 сая төгрөгийн НД-ын шимтгэлийг төвлөрүүлсэн.

  Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, ажилгүй иргэд, оюутан, суралцагчдыг эрүүл мэндийн даатгалд заавал даатгуулах тухай мэдээллийг хүргэн ажилласнаар эрүүл мэндийн даатгалд 70 иргэнийг хамруулж 3,6 сая төгрөг, сайн дурын даатгалд 90 иргэнийг хамруулж 3,0 сая төгрөг, нийт 6,6 сая төгрөг оруулсан. /хэрэгжих шатанд-70%/

   

  18. сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажил олгогч байгууллагуудыг орон нутагт нь нийгмийн даатгалд хамруулах арга хэмжээг зохион байгуулна.

   

  Зөвлөгөөн зохион байгуулна

  Аймагт бүртгэлгүй боловч сум орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 20 аж ахуйн нэгж байгууллагуудын судалгааг шинэчлэн гаргасан. 2017 онд шинээр байгуулагдсан Учрал нэмэх- /957583-88004959/ ХХК -ийг орон нутагтаа бүртгэн авсан.

  Тус аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй УБ хотын Хан-Уул дүүрэгт бүртгэлтэй байгаа Мөнхийн Баян гал ХХК-ийг орон нутгийн бүртгэлтэй болгох, татвар, ажилчдын нийгмийн даатгалыг орон нутагт төвлөрүүлэх тухай аймгийн Татварын хэлтсийн албан тоотыг тус компаний харьяа газар луу илгээн компаний захирал удирдлагуудтай энэ талаар харилцан зөвшилцсэн болно. Сумын хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг 12 ажил олгогчтой НДШ-ийн тооцоо хийн өр авлагыг тооцон баталгаажуулан тайланг хугацаанд нь хүргүүлсэн. /хэрэгжилт хангалтгүй-30%/

   

  Зургаа. НУТГИЙН УДИРДЛАГА, ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН САЛБАР

   

   

  1

  Төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтын хүрээг нэмэгдүүлэх нийгмийн баталгааг сайжруулах замаар төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой байх нөхцлийг хангана.

  1.Жишиг багтай болох Аймгийн хэмжээнд 2 жишиг багтай /1,4-р баг/

  -“Баг” төслийн хэрэгжилтээр

   

  -Суурин тогтолцоотой багийн төвийн өсөлтөөр

  2,5-р багийн төвийг жишиг баг болгоно./хугацаа болоогүй-/

  2.Төрийн байгууллагын цахим сүлжээг ашиглан, ухаалаг мэдээллийн самбар ажиллуулах ил тод байдлыг хангаж ажиллана

  Сумдын нэг цонхны явуулын үйлчилгээ багийн иргэдэд хүрдэг.

   

  -3-р улирлын байдлаар ухаалаг мэдээллийн самбараар иргэдэд 12 мэдээлэл оруулж 250 гаруй иргэдэд үйлчилэв./хэрэгжиж байгаа-70%/

  2

  Төрийн албан хаагчдын хуулийг дээдлэн ёс зүй, хариуцлага, сахилга батыг сайжруулж, үр дүнд суурилсан урамшуулал, хариуцлага тооцох замаар төрийн байгууллагын нэр хүндийг өсгөнө.

  3.Багийн ИНХ-ыг улиралд 1 удаа зохион байгуулж багийн явуулын үйлчилгээг тогтмолжуулна .

  Багийн ИНХ-ыг жилд 2-4 удаа зохион байгуулдаг. Багийн ИНХ, багийн Засаг дарга нарын ажлын уялдаа холбоо тогтмолжоогүй

  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

  -3-р улирлын байдлаар БИНХ-ыг 5 баг тус бүр 3 удаахийж бодлогын мэргэжилтэнгүүд болон аймгийн улсын бүртгэл,Аймгийн прокурор, МХГ –аас оролцож санал хүсэлтээ уламжлав./хэрэгжих шатанд-70%/

  5. Багийн засаг дарга нарыг унаажуулна

   

   

  -худалдан авах ажлыг зохион байгуулав./хугацаа болоогүй/

  3

  Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах

  6.Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах сургалтыг зохин байгуулна

  Жилд 1 сумдад зохион байгуулдаг.

  Сургалтын батлагдсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

  -1-р улиралд 2017.03.23-ны өдөр сумын мэргэжлийн анги бие бүрэлдэхүүн газар хөдлөлтийн талаарх сургалтыг хийхэд бие бүрэлдэхүүн 66 хүн хамрагдаж дадлага сургуулилалтыг хийв./биелэсэн-100%/

   

   

  4

   

   

   

  Цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулах

  7. Сумын хэмжээнд цэрэг техникийн тоо бүртгэл болон хугацаат албаны цэрэг татлагыг зохион байгуулж, Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын хүрээнд мөнгөн төлбөрийг барагдуулж ажиллана.

  Сургалтыг хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу явуулж мэдээ тайлан хүргүүлсэн.

  Дүйцүүлэх албаны сургалтыг төлөвлөгөөний дагуу явуулна

  -дүйцүүлэх албаны мөнгөн төлбөрийг 2 иргэн хийж тооцоог бүрэн дуусгав. /биелэсэн-100%/

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  .

  9. Сумын хэмжээнд Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2017-2020 оны төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжилтийг хангана

  Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 5 зорилт 15 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэй төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн

  Хэрэгжилтийн хувиар

  4зорилт 9 хэрэгжүүлэх арга замтай төлөвлөгөө батлуулан ажиллаж байна. Хүний эрх тэр дундаа хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр “малчдын хүүхдийг 6 настайд нь суруульд оруулах нь зүйтэй юу” сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлэгийг багш эцэг эхчүүдийн дунд зохион байгуулсан. Мөн 2017 оны 10 сарын 10 нд Баян-өнжүүл суманд зохион байгуулагдсан гэр бүл хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг хамтдаа уриан дор хуулиа дээдлье тэмцээнд амжилттай оролцоод ирсэн./хэрэгжих шатанд-70%

  10. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг жил бүр гарган хэрэгжүүлнэ

  “Архигүй Монгол хүн” хөтөлбөрийн хэрэгжилт 20,55 %-тай хэрэгжсэн.

  Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 1 архидан согтуурсны улмаас зам тээврийн осолд өртөж нас барсан 0 хүн, гэмтэж бэртсэн 4 хүн байна.

  Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

  4 зорилт, 25 нь хэрэгжүүлэх арга замтай төлөвлөгөө батлагдсан ба үүнээс 1 дүгээр улиралд 4 ажил төлөвлсөнөөс 6 ажлыг хийж гүйцэтгэсэн 2017 оны 9 сарын байдалаар сумын ГХУСАЗЗ-ын ажилыг төлөвлөгөөний дагуу хоцрогдолүйгээр гүйцэтгэж архинаас хамааралтай иргэдийн судалгааг гаргаж сургалтанд хамруулан ажиллаж байна .хэрэгжих шатанд-70%/

  11. Авлига, ашиг сонирхлын эсрэг үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлын хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг эрчимжүүлнэ

  Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 90,6% –тайТөлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

   

  -1 болон 2-улиралд уларлд буюу оны эхэнд сумын ТАХ нар авлига ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллах мэдэгдлийг ,болон төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна./хэрэгжих шатанд-70%/

   

   

   

  ТАЙЛАН ГАРГАСАН:ТЗХЭЗМ               Б.ТЭМҮҮЛЭН

  ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГА                      Э.ЭНХБАЯР