• Энд дарж файлыг татах /Data/uploads/docs/Үндсэн чиглэл 2018 negtgeh.doc

                                                                  СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН 2018 ОНЫ НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

   

  ЗОРИЛТ

  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ

  Суурь түвшин

  Шаардагдах

  хөрөнгийн хэмжээ

  Шалгуур үзүүлэлт

  Биелэлт

  НЭГ. ДЭД БҮТЭЦ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД

  1

  Сумын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэнд аж үйлдвэр, аялал жуулчлалын салбарын эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн бүтцийг шинэчилж, аймгийн ДНБ-ний жилийн дундаж өсөлтийг 8-аас доошгүй хувиар хангана.

   

  1.Аймгийн ДНБүтээгдэхүүнд эзлэх боловсруулах салбарын үйлдвэрлэлийн тогтвортой өсөлтийг хангана.

   

   

  сумын ДНБ-ний өсөлтөөр

   

  ДНБ-ний хэмжээ сая. төгрөг

   

  Боловсруулах салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ / сая. төгрөг/

   

  Боловсруулах салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн өсөлтийн хувиар

   

   

  2.5%

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2 сумын эдийн засаг, нийгмийн бодит салбаруудад хөрөнгө оруулалт хийх гадаад, дотоодын бизнес эрхлэгч, түншлэгчдийн санал санаачилгыг дэмжин, хамтран ажиллана.

   

   

  Сум хөгжүүлэх сан болон бусад санггуудаас

  ЖДҮХС ОНХС бусад

  Хамтран хэрэгжүүлсэн төслийн тоогоор 2-оос доошгүй төсөл хэрэгжүүлнэ

   

   

  Эхний улирллын байдлаар хэрэгжсэн төсөл байхгүй байна.

  3. Гадаад, дотоодын төсөлд хамрагдах боломжийг судлах, хөрөнгө татах, төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна

  -олон улсын төсөл хөтөлбөрөөр

  -

  Төслийн нэгжийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

  Эхний улирллын байдлаар хэрэгжсэн төсөл байхгүй байна.

  2

  “ Сум хөгжүүлэх хэтийн зорилт”-ыг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

  4. Сум хөгжүүлэх хэтийн зорилт”-ыг сумын хөгжлийн дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

  ААНБ

  -

  сумын урт хугацааны хөгжлийн хэтийн зорилтыг тодорхойлсон бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтээр

  Урт хугацааны бодлогын баримт бичиг гаргуулах төсвийг аймгийн ИТХ, 2018 оны төсөвтөө баталсан.

  3

  төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтыг үр ашигтай болгож, төсвийн ил тод байдлыг ханган, төсвийн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлнэ.

  5. Төсөв болон сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн төлөвлөлтийн үндэслэлийг сайжруулж, төсвийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх явцад иргэд, олон нийтийн оролцоог хангаж ажиллана

   

   

   

  Төсвийн тухай хууль, холбогдох журам , зааврууд

  2018 оны эхний улирлын багийн иргэдийн нийтийн хурлаас эхлэн СХС-ын хөрөнгөөр хийгдэх ажлын санал санаачлага гаргуулах. Саналын хуудас бөглүүлж нэгтгүүлэх ажил хийгдэж байна.

  6.Төсвийн шууд захирагч нартай байгуулах үр дүнгийн гэрээнд төсвийн урамшуулал, хариуцлагын талаар тодорхой заалт оруулж, үр дүнг хагас бүтэн жилээр дүгнэж ажиллана.

  ЭМТ-ийн болон соёлын төвийн эрхлэгч,сургууль,цэцэрлэгийн эрхлэгч ,багийн засаг дарга нар

   

  Төсвийн тухай хууль, холбогдох

   

  Төсвийн шууд захирагч нартай байгуулах үр дүнгийн гэрээнд төсвийн урамшуулал, хариуцлагын талаар тодорхой заалт оруулж,төсвийн нийт байгууллагын ажилчдын үр дүнг 1р улирлаар дүгнэж урамшууллыг олголоо .

  Tender.gov.mn сайт болон сумын ЗДТГ-ын сайт тус бүрт мэдээлж нийтэд ил тод үйл ажиллагаа явуулж байна.

   

  Шилэн дансны хууль журмын дагуу цаг хугацаанд нь байршуулж байна.

   

  7.Орон нутгийн хөгжлийн сангийн зарцуулалтыг үр дүнтэй, ард иргэдэд нээлттэй, ил тод болгоно.

  Сумын ОНХС

   

  Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны хууль

  8.Төсвийн ил тод байдал, Шилэн дансны хуулийг чанд мөрдөн ажиллана.

  224 төсөвт байгууллагад шилэн данс ажиллаж байна.

   

  Төсвийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль

  4

  татварын бүртгэл, хураалтын системийг боловсронгуй болгох арга хэмжээг авч, татварын тогтвортой орлогын эх үүсвэрийг бий болгоно.

  9. Татвар төлөгчдийн тооллого явуулж, сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг бүртгэлд хамруулан, татварын бааз суурийг өргөтгөж, татвар ногдуулалтыг бүрэн хийж, татварын бүртгэл мэдээллийн санг шинэчлэн баяжуулах ажлыг зохион байгуулна.

  2017 оны 12 сарын байдлаар суманд бүртгэлтэй 36 аж ахуйн нэгж байгууллага байна.

   

  Улсын бүртгэлийн тухай хууль, Татварын ерөнхий хууль

  Хуучин 36 ААН хуулийн дагуу Татвараа төлж байна.

  Тооллого явуулж шинээр 5 ААН бүртгэснээс 3-т нь үл хөдлөх хөрөнгийн татвар нөхөн ногдуулж 3,900,000 мян.төг оруулж аймгийн төсвийн орлогыг нэг төрөл бүрээр нь биелүүлж нийт дүнгээрээ 195.8 хувиар сумын төсвийн орлогын хувийг 919.8 хувиар тус тус биелүүлээд байна.

  Биелэлт: 100%

  10. Төрөөс батлагдсан татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх замаар татварын уян хатан байдлыг хангаж, бизнес эрхлэгчдийг дэмжин ажиллана.

   

   

  Татварын ерөнхий хууль, холбогдох тогтоол, журам

  НӨТ-ын машин 6 цэгт байршуулах байснаас 2 цэгт байршуулаад хэвийн ажиллаж байна. 2 цэг байршуулсан боловч ажиллахгүй байна. 2 цэг нь тавих боломж хангагдаагүй.

  Биелэлт: 30%

  11.Татварын он дамжсан өр, төлбөрүүдийг хураан барагдуулж, төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна.

  2018 онд татварын урьд онуудын өр бууруулна.

   

  Татварын ерөнхий хууль, дутуу төлөлтийн стандартаар жил бүр 80-иас доошгүй хувийг барагдуулна.

  Он дамжсан өртэй 10 ААН байгаагаас нийт өрийн 20 хувьтай тэнцэх 1 ААН-н 18 сая төгрөг төлүүлсэн. 1 ААН-г шүүхийн шийдвэрт шилжүүлээд байна.

  Биелэлт: 10%

  5

  Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын шинэчлэлийг хэрэгжүүлнэ.

  12.Стандарт шинэчлэгдсэн тухай бүр, аж ахуйн нэгжүүдэд сургалт зохион байггуулж, мөрдөн ажиллах талаар заавар, зөвлөмж өгнө.

  Стандартын хэрэгжилт 80 хувьтай байна.

   

  Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, НББОУ Стандартын дагуу

  Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын шинэчлэлийг хэрэгжүүлэн 2017 оны нэгтгэл тайланг хугацаанд нь тушааж дууслаа.Орон нутгийн харьяа ААН,ТББ, хоршоодуудын тайланг төрийн сангийн мэргжилтнээр хариуцуулан санхүүгийн тайлан илгээхэд зөвлөн туслууллаа.

  6

  сумын нийгэм, эдийн засгийн статистик мэдээллийн санг баяжуулан, боловсронгуй болгож, төлөвлөлт, хяналт, удирдлагын хэрэглэгдэхүүн болгоно.

  13.Албан ёсны статистикийн мэдээллийн санд хамрагдагсдын хүрээг нэмэгдүүлж, хэрэглэгчдэд мэдээллийг зөвшөөрөгдсөн түвшинд нээлттэй хэрэглүүлэх боломжийг бүрдүүлж ажиллана.

  Мэдээллийн сангийн Devinfo программд 9 салбарын багц үзүүлэлтээр засаг захиргааны нэгжээр, нэгж мэдээлэл бүрдүүлсэн

   

  Хэрэглэгчдэд мэдээллийг зөвшөөрөгдсөн түвшинд нээлттэй хэрэглүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ.

  Статисткийн 4 төрлийн мэдээ сар бүр, улирлын болон жиолийн эцсийн мэдээг хугацаанд нь нэгтгэн засаг даргаар баталгаажуулан программд оруулж ухаалаг мэдээллийн самбар, ил тодын самбар,гарын авлагаар удирдлага болон иргэдийг мэдээллэр ханган ажилласан

   

  Хэрэгжилт 70%

   

  7

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, төрийн болон орон нутгийн өмчит компаниудын ашигт ажиллагааг дээшлүүлж, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг сайжруулна.

   

  14.Орон нутгийн өмчийн нэгдсэн бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн санг бүрдүүлэн, баяжуулж, бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулна.

   

  -

  Өмчийн үр ашиг сайжирсан байна.

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн ашиглалт, ашигт ажиллагааг дээшлүүлэх зорилгоор жил бүр явагддаг ОНӨ ийн тооллогыг хугацаанд нь хийж тайлагнасан.Барилга байгууламж, газрын бүртгэлийг нарийвчлан хийж хөрөнгийн дахин үнэлгээний ажилд бэлдэж эхлээд байна.

  8

  Төсөл болон тендер шалгаруулалтыг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгож, “Шилэн тендер шалгаруулалт” бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

  15. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг орон нутгийн хөгжлийн хэрэгцээ, иргэдийн хэлэлцүүлгийн эрэмбэлэгдсэн саналд тулгуурлан хуваарилж, төлөвлөх ажлыг хэвшүүлнэ.

  -

  ОНХС

   

  Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр-100%

  Хугацаа болоогүй.

  16. Худалдан авах ажиллагааг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгож, хууль, журмын дагуу зохион байгуулна.

  Сумын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг жил бүр батлуулан хэрэгжүүлэх.

   

  УТ, ОНТ

   

  Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр-

  Худалдан авах ажиллагааны 2018 оны Төлөвлөгөө, хийгдэж байгаа ажлууд нийтэд нээлттэй ил тод байдлаар зохион байгуулагдаж байна. TENDER.GOV.MN болон Сэргэлэн сумын ЗДТГ гэсэн сайтууд дээр байршсан байгаа.

  Сумын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулан Төсвийн байгууллагуудын хоол, шатахуун ,үдийн цай хөтөлбөр,бичиг хэрэг гэрэл цахилгаан зэрэг зардлуудыг ААН байгууллагуудтай гэрээ хийж бүтээгдэхүүнийг бэлтгэн нийлүүлж эхлээд байна.

   

  ХОЁР.ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД.

  1

  Бүс нутгийн онцлогт тохируулан малын үүлдэр угсааг сайжруулж, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлнэ.

   

  1. нутгийн шилмэл үүлдэр, омгийн малыг өсгөн үржүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хонийг махны чиглэлийн: Барга үүлдэр болон Баянцагаан хэвшлийн хониор, Үхрийг мах-сүүний Сэлэнгэ үүлдрээр, ямааг ноолуурын, адууг хурдны чиглэлээр өсгөж, мах, сүү, ноос, ноолуурын гарцыг нэмэгдүүлэн энэ чиглэлд үйл ажиллагаа явуулж буй малчин өрхийг бодлогоор дэмжинэ.

  Баянцагаан хэвшлийн хээлдэгч, хээлтүүлэгч мал сайжруулагчаар нийлүүлсэн.

  Цөм сүрэг-150. толгой

  Цэвэр эрлийз мал-10 толгой

   

  Зээлийн дэмжлэг, ХХО, Төсөл хөтөлбөр

  Цөм сүрэг нийт сүргийн 10-с доошгүй хувиар

  цэвэр эрлийз мал 1,5% доошгүй өснө.

   

   

  Нутгийн шилмэл үүлдэр,омгийн малыг өсгөн үржүүлэх судалгааны ажил хийгдэж байна.

   

   

   

   

  2

  Мал сүргийг байгалийн болзошгүй эрсдэлээс хамгаална.

   

  2. Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлыг сум, баг, малчин өрх бүрээр хангуулна.

  2017 онд 168 мянган мал тоолуулсан

  ОНТ

  ААН, иргэдийн хөрөнгө

  Жилд дунджаар хонин толгойд шилжүүлсэнээр 20,000 толгой мал-с дээшгүй мал оруулна.

  Хугацаа болоогүй 367 өрх

  3. Бололцоотой багуудад малчин өрхүүдэд хадлангийн талбайг тогтоон өгч, жил бүр өвс, хадлан бэлтгэхэд нь дэмжлэг үзүүлж, хашаалсан, усалгаатай, тордсон хадлангийн талбайгаас өндөр ургац авсан аж ахуйн нэгж, иргэнийг урамшуулна

   

   

  Жилд 10-с доошгүй га-г хадлангийн талбайн зориулалтаар ашиглуулна.

  Хугацаа болоогүй

  4.Мал сүргийг малын индексжүүлсэн даатгалд хамруулах цар хүрээг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.

   

   

  Даатгалд хамрагдсан малын тооны өсөлтөөр

  Хугацаа болоогүй

  3

  “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

  5.”Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь шатны төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

  Эхний шатны төлөвлөгөө 93.3%-иар хэрэгжиж дууссан.

  УТ,

  ОНТ, ОУБ

  Төлөвлөгөөний биелэлтийг 90%-ээс доошгүй хувиар хангана.

  Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 2021 он хүртэл гарган ИТХ-аар батлуулан ажиллаж хагас бүтэн жилээр дүгнүүлэн ажиллаж байна

   

  6.Малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулна

   

   

   

  Хугацаа болоогүй

  7.Бэлчээр хамгаалах чиглэлээр хор цацах ажлыг зохион байгуулах

  40,0 мянган га-д тэмцэх ажил хийгдсэн

  УТ

  тэмцэх ажил хийх талбай /га-аар/

  75,0 мян га талбайд устгалын ажил хийх төлөвөлгөөг гарган байршлын зургийг гарган аймгийн ОБГ-т хүргүүллээ

  8.Уст цэгийн тоог нэмэгдүүлнэ

  ОНТөсвөөр 8 худаг гарсан.

  УТ, ОНТ

  Жил бүр 2-оос доошгүй худаг гаргана

  4 худаг гаргахаар санал хүргүүлсэн. Хугацаа болоогүй.

  4

  Хоршоо хөгжих эдийн засгийн таатай орчныг бүрдүүлж хоршооллын аяныг өрнүүлнэ.

  9.ХАА-н түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх, анхан шатны чанарын боловсруулалт, тордолт хийх, хадгалах, тээвэрлэх, борлуулах нэгдсэн сүлжээ бий болгоно.

  ХАА-н 3 хоршоо тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байна

  УТ, ОНТ,ОУБ

  Нэгдсэн сүлжээ бий болсон байна.

  2017оны ноосны урамшуулад хамрагдсан малчдын 19559520 төгрөгийн урамшуулал 2018 оны 2 дугаар сард орлоо. 2018 оны арьс ширний урамшуулалд давхардсан тоогоор 587 иргэн хамрагдаж материалыг хүлээн авч 4 хавтас архив үүсгэж баталгаажуулан аймгийн ХХААГ-т хүлээлгэн өглөө

  Хэрэгжих шатанд 70%

  5

  Мал сүргийг гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, эрүүлжүүлэх ажлыг цаг хугацаанд нь шуурхай зохион байгуулж ажиллана.

  10.Халдварт, паразиттах өвчний халдварлалтын судалгаанд тулгуурлан мал, амьтныг мал эмнэлгийн арга хэмжээнд хамруулж вакцинжуулалт хийсэн тарилгын үйлчилгээний хөлсийг зах зээлийн бодит үнэлгээнд ойртуулна.

  Халдварт өвчнөөс сэргийлэх дархлаажуулалтанд давхардсан тоогоор 90 мян. мал хамруулсан

  Лабораторийн шинжилгээнд 100 хээлтүүлэгч мал шинжилсэн.

  Улсын

  Төсөл хөтөлбөр,

  ААН-ийн хөрөнгө

  -Гоц халдварт, халдварт өвчний гаралтыг зогсооно.

  -Лабораторийн шинжилгээний хамрагдалт нэмэгдэнэ

  Хугацаа болоогүй 250 толгой мал

  11.Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакциныг графикт хугацаанд нь мал эмнэлгийн нэгжүүдэд нийлүүлж вакцинжуулалтыг технологийн дагуу тариулж үр дүнг дархлаа, тандалтын шинжилгээгээр дүгнэн эмч нарын хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ.

  Цэцэг өвчний тандалт шинжилгээнд сумаас сонгогдсон 3 багийн 5 өрхийн 5 хонь, нийт 15 хониноос цусны дээж авч, шинжилгээ хийсэн.

  УТ, Төсөл хөтөбөр

   

  Вакцины дараахи мониторингийн шинжилгээг өргөжүүлж, дархлааг 70-аас дээш хувьд хүргэнэ.

  Хугацаа болоогүй 75%

   

  12.Малын гоц халдварт шүлхий, хонины цэцэг зэрэг өвчнөөс сэргийлэх, голомтын дотор ажлын төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлж, вакцинжуулалтанд голомтын бүсийн малыг бүрэн хамруулна

  2017 онд хонины цэцэг өвчнөөс сэргийлэх вакцинжуулалтанд 80 мянган хонийг хамруулсан. Шүлхий өвчний вакцинжуулалтанд 79 мянган бог, давхардсан тоогоор 123 мянган бод малыг хамруулсан.

  УТ

  Вакцинжуулалтанд хамруулах малын тоогоор

  Сумын төв болон ойр орчим нутаглаж байгаа 59 өрхийн 1927 толгой үхэрт шүлхий өвчний вакцин хийж, ажлын хэсэг гарч сумын төвийн 45 мал бүхий өрхийн нийт 1470 метр кв талбайд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийсэн

  13. Мал эрүүлжүүлэх ажлын технологит цаг хугацаа, гүйцэтгэлийн үр дүнд тавих нутгийн захиргаа, мэргэжлийн байгууллага, малчны хяналтыг өндөржүүлж үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлнэ.

  367 өрхөд малчин өрхөд өрхийн малын эрүүл мэндийн дэвтэр хөтөлж, эмчлэн сэргийлэх ажилд хяналт тавьж байна.

   

  УТ, орон нутгийн төсөв

  “Өрхийн малын эрүүл мэндийн дэвтэр”ээр хөтлөгдөж, хяналт сайжирна.

  438 өрх хугацаа болоогүй

  6

  Мал эмнэлэг үржлийн нэгжүүдээс малчдад үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмж чанарыг сайжруулна.

  14. Мал эмнэлгийн үржлийн бүх нэгжүүдийг стандартын шаардлага хангуулж, мал эмнэлгийг чадавхжуулж, ажил үйлчилгээний шуурхай нэгдмэл байдлыг хангаж чанар хүртээмжийг сайжруулна.

  Мал эмнэлгийн үйлчилгээний 5 нэгж мал эмнэлэг шаардлага ханган ажиллаж байна

   

  МЭҮҮН-ийн

  хөрөнгө ,төсөл хөтөлбөр

  “Мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгжийн MNS 5368-1,2,3:2011

  стандартын шаардлага хангагдана.

  45%

  7

  Гоц халдварт өвчний үеийн бэлэн байдлыг сум, аймгийн түвшинд хангана.

  15.Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэрэмжлүүлэх, тэмцэх арга хэмжээний бэлэн байдлыг өндөржүүлнэ.

   

  УТ, төсөл, хөтөлбөр, ХХО

  Гоц халдварт өвчний эрсдэл буурна.

  Хугацаа болоогүй

  8

  “Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

  16.“Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн” дэд хөтөлбөрийг батлуулж, хэрэгжүүлнэ.

  Дэд хөтөлбөртэй болно.

  УТ

  ОНТ

  Дэд хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлтээр

  Хугацаа болоогүй

  17.Хүн амын хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хангамжийг нэмэгдүүлэн дотоодын хэрэгцээг хангана.сургууль цэцэрлэг,ЭМТ-ийн махны нөөцийг өөрийн сумын малчдаас авна

  Мах махан бүтээгдэхүүн

   

  Эрүүл мэндийн төв 5-р багийн мянгат малчин Г.Лхагвасүрэн,, цэцэрлэг Баянзүрх Ээж хоршоо, дунд сургууль 5-р багийн малчин Д.Мөнхнасантай гэрээ байгуулан ажиллаж мах, сүү, цагаан идээний хэрэгцээгээ ханган ажиллаж

  Хэрэгжих шатанд 50%

  18. Зуунмод сумын, худалдааны төвүүдтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан төмс, хүнсний ногоо, мах, сүү борлуулах цэг ажиллуулна.

  -

  ОНХО, ХХО

  Борлуулсан бүтээгдэхүүн, орлогын хэмжээ

  Мах, Сүүн бүтээгдэхүүн байнга нийлүүлж байгаа боловч гэрээ байгуулаагүй.

  9

  “Мах, сүүний” анхдугаар аяныг эхлүүлнэ.

   

  19.Махны үйлдвэрийг түшиглэн нөөцийн мах бэлтгэх ажлыг зохион байгуулж, иргэд, төсөвт байгууллагуудыг хямд үнэтэй махаар хангана.

   

  УТ,ОНТ

  Нөөцөлсөн махны хэмжээгээр

   

  Хугацаа болоогүй

  20. Сүүний нөөцийг бүрэн ашиглаж Зуунмод,Налайхад өгч буй сүүний хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

  50 тн сүү

   

  УТ, ОНТ

  Үйлдвэрлэсэн сүүний хэмжээ

  Хугацаа болоогүй.....

  21. сумын махны үйлдвэрийг түшиглэн үйлдвэрлэлийн аргаар бэлтгэсэн мах экспортлох ажлыг эхлүүлнэ.

  5 тн махыг үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн.

  УТ

  ОНТ

  Мах, махан бүтээгдэхүүний

  үйлдвэрлэсэн хэмжээ

  Хугацаа болоогүй.....

  22. сүү цөцгийн тосны жижиг үйлдвэр байгуулна.

  Сумын төвд сүүний хөргөлтийн төвтэй болно

  УТ

  ОНТ

  Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн хэмжээ

  ОНХС-с 2018 оны төсөвт сүүний жижиг үйлдвэр барих төлөвлөгөө баталсан. Хугацаа болоогүй.

  23. Үйлдвэрлэлийг 7-р зөрлөгт төвлөрүүлж түүнд үндэслэн үйлдвэржүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан, төсөл, хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтаар дэмжих сангийн эх үүсвэрүүдийг нэмэгдүүлнэ.

   

  -МАК,Цементны үйлдвэрийг түшиглэнэ

   

  -АХСангаас олгосон зээлийн хэмжээ

  - -ЖДҮДС, СХС-аас олгосон зээл

  -Дэмжлэг үзүүлсэн аж ахуйн нэгж, иргэдийн тоо-

  Хийгдсэн ажил байхгүй.

  10

  МАА, Газар тариалангийн түүхий эдэд тулгуурласан, бие даасан тогтвортой ажиллах, өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлэх чадвартай орон нутгийн онцлогт тохирсон, боловсруулах чиглэлийн ЖДҮ-ийг буй болгоход дэмжлэг үзүүлнэ.

  24. 5-аас доошгүй жил тасралтгүй үйл ажиллагаа эрхэлж, байнгын ажлын байр тогтвортой хадгалсан хөнгөн, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээлээр дэмжинэ.

  -

  АХС,

  ЖДҮДС, СХС,

  Дэмжлэг үзүүлсэн бизнес эрхлэгчдийн тоогоор

  Хугацаа болоогүй.

  11

   

  25. Жижиг, дунд үйлдвэр, цехүүдийн суурилагдсан хүчин чадлыг бүрэн ашиглаж, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулахад дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана

  Хүнсний цех - 1, төмс, хүнсний ногоо боловсруулах-3, барилгын материалын цех-1, модон эдлэл цех-1, гутлын цех-1, ээрмэл утасны үйлдвэр-1, оёдлын цех-1, шахмал түлшний цех-2, болно

  ГДХО

  Үйл ажиллагаа нь тогтворжсон үйлдвэр цехийн тоогоор

   

   

  Аж үйлдвэрийн Улсын тооллогыг ажлын хэсэг байгуулж сумын хэмжээнд зохион байгууллаа.

  Үүнд 95 ААНБ, иргэд хамрагдаж мэдээллийн баазад баяжилт хийж хэрэгжилтийг аймгийн ХХААГ, ХОХБХ-т хүргүүлж ажиллалаа

  Хэрэгжих шатанд 50%

  26. Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх журмын дагуу ажлыг зохион байгуулж,архины цэгийн тоог бууруулан, журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

  Нийт цэг 10

  үүнээс худалдан борлуулах цэг

  5

  Үйлчэх цэг

  5

  Сар бүрийн 1-нд зарахыг хориглосон.

  ОНТ

   

  Тусгай зөвшөөрөлтэй цэгийн тооны буурсан үзүүлэлтээр

  ЗДТГ-ын даргын баталсан удирдамж, иргэдийн санал гомдол, дээд газраас ирсэн удирдамжийн дагуу хяналт шалгалтыг тухай бүр хийж ажиллаж байна

  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах салбар зөвлөлтэй хамтран 2 удаагийн шалгалтанд 10 ААНБ, иргэд хамрагдлаа

  Хэрэгжих шатанд 50%

  27. Орон нутгийн хэрэгцээг орон нутгийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээр тэргүүн ээлжинд хангах ажлыг зохион байгуулна.

  Орон нутгийн хэрэгцээт ажил үйлчилгээ худалдан авахад хуульд заасны дагуу дотоодын давуу эрхийг олгож байна.

  УТ,ОНТ

  Дотоодын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний худалдан авалтын өсөлтөөр.

  Цагаан сар -2018 үзэсгэлэн худалдаанд 2 малчны бүлэг 10 иргэн 20 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцож 15.0 сая гаруй төгрөгийн борлуулалтын орлого олж орлогоо нэмэгдүүллээ

  Хэрэгжих шатанд 50%

   

   

  28. Улс, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрийн шугамаар хийгдэх барилга, байгууламж, бүтээн байгуулалтын ажлуудад орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлж бодлогоор дэмжиж ажиллана.

  2018 онд ЕБС-ийн бохирын ажилд 15 сая .төг хийгдсэн.

  -

  Орон нутгийн аж ахуйн нэгж байгууллагын эзлэх хувийн жингээр

  Хугацаа болоогүй.

  ГУРАВ. ДЭД БҮТЭЦ, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР

  1

  Сумын төв, суурин газруудыг хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй болгох ажлын, дагуу хотжилт, тохижилтын зураглалыг гарган хөгжүүлж, иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцлийг бүрдүүлнэ

  1. Өвөл, зуны аялал жуулчлалын ресорт, цанын бааз байгуулах асуудлыг судалж, ажлыг эхлүүлнэ

  -

  УХО, ОНХО, ГДХО

   

  Өвөл, зуны аялал жуулчлалын ресорт, жуулчны бааз байгуулах ажлын хүрээнд Таван Богд ХХК-ны төслийг Сумын ИТХ-с дэмжин нийт 700 га газар олгон ажил эхлүүлсэн. 2017 оны 3 улиралд хашаа барин, тог татаж эхэлсэн. 2018 оны ажил эхлэх хугацаа болоогүй.

  2

  Олон улсын нисэх буудал бүтээн байгуулалттай уялдуулан , шинэ хороолол суурьшлийн бүсүүдийн хэсэгчилсэн төлөвлөгөөнүүдийг хийж, суурь дэд бүтцийн их бүтээн байгуулалтыг эхлүүлнэ.

   

   

   

   

   

   

  2. “Шинэ сум” төсөл хэрэгжүүлнэ./20 айлын орон сууц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

  Судалгааны ажил хийгдэж байна.

  Солонгос улсын ХО

  “Шинэ сум” төсөл хэрэгжсэн байна.

  20 айл төслийн 4 нь баригдаж дуусах шатандаа явж байна. 2017 оны 3 улиралд баригдаж байгаад хүйтэрч, барилга барих боломжүй болон зогссон. 2018 оны 2 улиралд бүрэн ашиглалтанд орно.

  3. сумын төвийн гэр хорооллын айл өрхүүдийг хашаандаа тохилог амьдрах “Эко тохилог хашаа” төслийг иргэдийн оролцоотойгоор хэрэгжүүлнэ.

  Хашаа төслөөр эхэлсэн.

  ОНХО, ХХО

  “Эко тохилог хашаа” төсөл хэрэгжсэн айл өрхийн тоогоор-420

  Хугацаа болоогүй.

  3

  Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж, иргэдийн ая тухтай амьдрах нөхцлийг хангана.

  4. Төрийн албан хаагчдын болон иргэдэд зуслангийн зориулалтаар олгосон газруудын дэд бүтцийг иргэдийн оролцоотойгоор шийдвэрлэх, зуслангийн зориулалтын барилга гүйцэтгэдэг компани, аж ахуйн нэгжтэй холбох замаар “Тохилог зуслангийн хороолол” бий болгох ажлыг эхлүүлнэ.

  -

  ХХО

  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

  Хугацаа болоогүй

  5. сумын цэцэрлэгт хүрээлэн ногоон байгууламж, гудамж, зам талбай, хүүхдийн тоглоомын талбай, гэрэлтүүлэг хийж тохижуулах

  Ногоон байгууламжийн хэмжээ 1 га-д хүрсэн.

  БХС

   

   

   

   

  -Тохижуулсан гудамж зам талбай

   

  -ногоон байгууламжийн талбайн хэмжээгээр /га-аар/-1 га

  Хугацаа болоогүй

  6. Төсөвт байгууллагуудын барилга, байгууламжуудыг засварлах ажлуудыг ээлж дараатай зохион байгуулна.

  -

  ОНХО

  300 сая төгрөг

  ИТХурлын тогтоолын хэрэгжилтээр

  Хугацаа болоогүй.

  7. Төсөвт байгууллагуудын барилга, байгууламжуудыг , засварлах ажлуудыг ээлж дараатай зохион байгуулна.

  3-р багийн төвийг шинээр барих

  УХО болон ОНХО-оор жилд дунджаар 80-100 сая. төгрөгийн ажил хийгдэж байна.

  -

  УХО,

  .....төгрөг

  ОНХО

  300 сая төгрөг

   

  Хөрөнгө оруулалтын өссөн дүнгээр - төгрөг

  Хугацаа болоогүй.

  4

  Төсөвт байгууллагуудын барилга байгууламжуудыг , засварлах ажлуудын ээлж дарааллыг шинэчлэн тогтоож, дарааллын дагуу хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэнэ.

  8. Төсөвт байгууллагуудын барилга, байгууламжуудыг , засварлах ажлуудыг ээлж дараатай зохион байгуулна.

  9. 3-р багийн төвийг шинээр барих

  . Төсөвт байгууллагуудын урсгал засвар,үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх

  Өөрсдийн нөөц бололцоогоор

  ОНХО

  300 сая төгрөг

   

  Сумын ИТХ-ын тогтоолын хэрэгжилтээр

  Хугацаа болоогүй

  Нөөц бололцоонд тулгуурлан

  Сумын ИТХ-ын тогтоолын хэрэгжилтээр

  Хугацаа болоогүй

  10. Газрын талаар баримтлах бодлого, сумын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж, батлуулан, мөрдөж ажиллана

   

   

   

  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр -100%

   

  11 газар өмчлөөгүй иргэн бүрт өмчлүүлэхэд шаардалагатай газрын хэмжээг тодорхойлж, байршлыг тогтоон төлөвлөлт хийж газар өмчлөлийг хуулийн хүрээнд зохион байгуулна.

  2017 оны 4 улирлын байдлаар 1824 иргэнд 127 га газрыг өмчлүүлээд байна.

  Энэ нь нийт иргэдийн 54 % нь газраа өмчилсөн.

   

  -

  Газар өмчилсэн иргэдийн тоо

   

  5

  Газрын талаар баримтлах нэгдсэн бодлогыг боловсронгуй болгож, нэн тэргүүнд өөрийн сумын иргэд, байгууллагад газрыг нь өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх бодлого баримтлана.

  12. Сум, багийн хилийн цэсийн маргаантай асуудлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хянаж , санал боловсруулан, холбогдох газарт уламжилж, шийдвэрлүүлнэ.

  Холбогдох яааманд 2014 онд санал хүргүүлсэн.

  -

  Сум,багийн хилийн цэсийн маргаантай асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэсэн байна.

   

   

   

  13. Сум, багийн хилийн цэсийн маргаантай асуудлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хянаж , санал боловсруулан, холбогдох газарт уламжилж, шийдвэрлүүлнэ.

  Холбогдох яааманд 2014 онд санал хүргүүлсэн.

  -

  Сум,багийн хилийн цэсийн маргаантай асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэсэн байна.

   

   

   

  14. Шинэ гэр хороолол руу эрчим татах

  ОНХС

   

  Бодлогын хэрэгжилтээр

  Хөрөнгө мөнгө байхгүй.Хугацаа болоогүй.

  6

  Нийтийн аж ахуйн талаар аймгаас баримтлах бодлогыг хот суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

  15. Дунд сургуулийн цэвэр бохир усны асуудлыг шийдвэрлэх

  Судалгааны ажил хийгдэж байна.

  ХХО

  ОНХС

  Хугацаа болоогүй.

  16. Дунд сургуулийн цэвэр бохир усны асуудлыг шийдвэрлэх

  Судалгааны ажил хийгдэж байна.

  ХХО

  ОНХС

  17. Ачаа тээврийн төмөр замын сумын нутаг дэвсгэрээр дайруулан барих асуудлыг дэмжиж, холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллана

  -

  -

  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

  Хугацаа болоогүй.

  7

  Хөшгийн хөндийд холимог тээвэр, ложистикийн төв байгуулах асуудлыг дэмжиж холбогдох байгууллагатай хамтарн ажиллана.

  18. Ээж хад руу явах замыг сайжруулах сумын төвөөр дайран өнгөрүүлэх бодлого барих

  Зураг төсөл судалгаа хийгдсэн.

  УХО, аймгийн ЗД-ын хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу

  Шинээр холбох замын уртаар.

  Хийгдсэн ажил байхгүй.

  19. “Гудамж төсөл”-ийн хүрээнд гэр хорооллын айлуудын бие засах болон хашааны өнгө үзэмжийг нэгдсэн нэг стандарттай болгох

  Ерөнхий төлөөлөл хийгдсэн.

  ОНХС сум хөгжүүлэх сан

  Гэр хорооллын айлуудын хашааны өнгө үзэмжийг сайжруулах

  Хугацаа болоогүй.

  8

  Суманд утасгүй интернэтийн орчин бий болгож иргэдийн мэдээлэл шуурхай олж авах боломжийг бүрдүүлнэ.

   

  20. сумын төвд шатахуун түгээх станц дугй засвар цайны газар ахуйн үйлчилгээний цэг барих хийх ажлыг дэмжих төсөл хөтөлбөрт хамруулах

  -

  ОНХС,сум хөгжүүлэх сангийн зээлээр

   

   

   

  ШТС баригдаж бүрэн ашиглалтанд орсон. Дугуй засвар, цайны газар, ахуйн үйлчилгээ

  Хугацаа болоогүй.

  21. “Манзушир хийд” хүртэлх хатуу хучилттай замыг барина.

  -

  УХО

  6,8 тэрбум төгрөг

  Хатуу хучилттай замын уртаар -7,5 км

  Хугацаа болоогүй.

  ДӨРӨВ. БАЙГАЬ ОРЧИН НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

  1

  Байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлэх замаар агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах, хог хаягдлын зохистой менежментийг хэрэгжүүлж, хүн амыг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

  1.Албан байгууллага, айл өрхийн хог хаягдлыг төрөлжүүлэн ялгах, зайлуулах, булшлах ажлыг цогцоор нь шийдвэрлэж, хөрсний бохирдлыг бууруулж, хүн амыг эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

  2. Хог тээвэрлэх машиныг шинэчлэх

  1

  ОНХО

  30,0 сая төг

  Хогийн цэг /

  1

   

  Байгаль хамгаалах сангаас

   

  Сумын засаг даргын 2017.02.13-ны өдрийн А\38 тоот захирамжийн биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд сумын хэмжээнд нийтийн их цэвэрлэгээг 1,2 дугаар саруудад 1,4 дүгээр багийн нутагт нийт 2 удаа, өвчлөл гарах, орчны бохирдол үүсгэх зэрэг сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлж сумын засаг даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/74 тоот захирамжаар 300.000 мянган төгрөгийн шатахуун зарцуулж, ажилгүй 5 иргэнийг түр ажлын байраар ханган 2018 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн 2018 оны 03 дугаар сарын 30-ныг дуустал 1,2,3,4 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрээр 314 км явж 65 үхэр, 250 ямаа, 380 хонь, 75 адуу, нийт 770 толгой малын сэг зэмийг цэвэрлэх ажлыг зохион байгууллаа. /Хэрэгжилт 30%/

   

  2

  Байгаль орчны багц хуулийг хэрэгжүүлэх цогц арга хэмжээг авч, байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон байгалийн нөөцийн хууль бус ашиглалтад тавих хяналтыг сайжруулна.

  3. Сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа болон шинээр байгуулах, шинэчлэх, өргөтгөх төслүүдийг байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд бүрэн хамруулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна.

  Хууль журмын дагуу

  -

  Үнэлгээнд хамрагдсан байгууллагын тоо

  Сумын нутаг дэвсгэрт газар эзэмшин шинээр болон үйл ажиллагаа эрхэлж буй Гүн зэгэстэй ХХК, Фани фүдс ХХК-ыг байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд хамруулж, сөрөг нөлөөллийг бууруулах төлөвлөгөө боловсруулж ажиллах талаар зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж ажилалаа. /Хэрэгжилт 30%/

  4. Нөхөн сэргээлтийг хууль журмын дагуу хүлээн авна

  Ажлын хэсгийн дүгнэлтээр

  Биологи-18,3 га техникийн нөхөн сэргээлт 37,8 га

  Хугацаа болоогүй

  5. Орон нутгийн иргэдэд түшиглэсэн эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.л жуулчлалын бүс болгоно.

  Ээж хадыг тохижуулах аялал жуулчлалын бүс бий болгох

  Хандив, төсөл хөтөлбөр

  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

  Орон нутгийг түшиглэсэн эко аялалыг хөгжүүлэх чиглэлээр сумын 5-р багийн нутаг Ээж хаданд мөргөлөөр ирж буй гадаад, дотоодын иргэд, аялагчдыг тэмээ унуулж монгол ахуйг сурталчилж байна. /Хэрэгжилт 30%/

  3

  Орон нутгийн зан заншил, уламжлал, түүх соёл, унаган байгаль, нүүдэлчин ахуй, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг эрчимтэй хөгжүүлнэ.

  6.Аялал жуулчлалын бүс байгуулах асуудлыг гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг татах замаар хэрэгжүүлнэ.

  -

  -

   

  Монгол зан заншил, уламжлал, түүх соёлыг сурталчлах чиглэлээр 1,2,3,5-р багийн малчин өрхөөс гадаад дотоодын аялагч, амрагч хүлээн авч монгол ахуйг сурталчлах өрхийн судалгааг авч нутгийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлого баримтлан ажиллаж байна. /Хэрэгжилт 30%/

  7.Аялал жуулчлалын бүс байгуулах асуудлыг гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг татах замаар хэрэгжүүлнэ.

  -

  -

   

  Хугацаа болоогүй

  ТАВ. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

  1

  Боловсролын байгууллагын үйл ажиллагааны чанар, хүртээмж, үр дүнг сайжруулна.

  1. Боловсролын түвшин, судлагдахуун бүрээр сургалтын чанар, үр дүнг дээшлүүлнэ.

  Улсын шалгалтын гүйцэтгэлийн хувь-69.65% ЭЕШ-ын улсын дундаж-476.98

  Улсын төсөв

  Боловсролын чанарыг үнэлэх тоон болон чанарын үнэлгээний хувиар

  Судлагдахуун бүрээр сургалтын чанарыг сайжруулах, үр дүнг дээшлүүлэх зорилгоор хөндлөнгийн шалгалтыг анги тус бүрээр анги дэвших шалгалтыг 3 удаа, улсын шалгалттай ангийн шалгалтыг 3 удаа, захирлын нэрэмжит шалгалтыг 1 удаа зохион байгуулж, ахиц амжилт үр дүнг тооцон ажилласан.

  Биелэлт-

  2. “Хөгжсөн багшаас чадварлаг сурагч” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

  -

  Улсын төсөв

  Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар

  “Хөгжсөн багшаас-чадварлаг сурагч” аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Гурван үеийн багш нарын хамтын ажиллагааг тогтмолжуулан ажиллаж байна. Үүнд ахмад багш Сүрэн, Тогтуур нар багш нарын хичээл суун заавар зөвлөгөө өгөн хамтарч ажиллахаас гадна “Гэрийн даалгаврыг хэрхэн үр дүнтэй хийх вэ?” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж үр дүнг тооцон хамтарч ажилласан. Багш нарын хууль, эрхзүйн мэдлэг чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Захирал И.Отгон-Эрдэнэ, Сургалтын менежер Н.Даваадулам нар “Хөдөлмөрийн тухай хууль”, “Зөрчлийн тухай хууль”, “Боловсролын тухай хууль”, “Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн тухай хууль”, “Өмчийн тухай хууль”, “Төсвийн тухай хууль” “Архив, бичиг хэрэг хөтлөх журам” сургалтуудыг зохион байгууллаа. Судалгаат хичээлийг 8 судлагдахуунаар 5 удаа зохион явуулж, дахин сайжруулан үр дүнг тооцсон.Төв аймгийн залуу багш нарын анхдугаар зөвлөгөөнд Түүх,нийгмийн ухааны багш Х.Нандингэрэл илтгэлийн төрлөөр 1-р байр, Төвийн бүсийн багш нарын Шилдэг илтгэлийн уралдаанд Бага ангийн багш А.Буянхишиг, Түүх,нийгмийн ухааны багш Х.Нандингэрэл нар 3-р байруудыг тус тус эзэлсэн амжилт гаргасан.

  Биелэлт-

  3. Сурагчдын эх хэлээрээ зөв сайхан бичих, ярих, илтгэх, сэтгэх хэрэглээний бүрэн ур чадвартай болгож, монгол хэл, бичгийн сургалтын чанарыг сайжруулна.

  Зөв бичих-72.3%

  Сайхан бичих-71.1%

  Бүтээлчээр унших чадвар-78.7%

  Улсын төсөв

  Зөв,

  сайхан бичих,

  бүтээлчээр унших чадвар ахисан хүүхэд /хувиар/

  Эх хэлээрээ зөв сайхан бичих, ярих, илтгэх,сэтгэх чадвартай болох үүднээс багш нарын дунд Шилдэг илтгэлийн уралдаан, “Зөв бичих бидний мэргэжил” сэдэвт цээж бичгийн уралдаан, “Уншсан ном бидний хөгжил” сэдэвт уншсан номын илтгэлийн уралдаан, Сурагчдын дунд “Зөв бичиг- тэгш хэв” хичээнгүй бичгийн уралдаан, зохиосон шүлгээр “Хүрэл тулга” уралдаануудыг тус тус зохион байгууллаа. Монгол хэл, бичгийн сургалтын чанарыг сайжруулах ажлын хүрээнд сурагчдаас цөөн минутын цээж бичгийг тогтмол авч үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Мөн Монгол хэлний хөндлөнгийн шалгалтыг 4 удаа зохион байгуулж ажиллалаа.

  Биелэлт-

  2

  Хүүхдийг мэдлэг боловсролтой, амьдрах ухаантай, хөдөлмөрч, эх оронч, үндэсний бахархалтай, эрүүл чийрэг, зөв зан суртахуун, хүмүүжил төлөвшилтэй хүн болгоно.

  4.Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшлийг сайжруулах аймгийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

   

  Улс, орон төсөв

  Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувиар

  Төлөвлөгөөний дагуу сурагчдын дунд Архи тамхи, согтууруулах бодисын эсрэг сургалтыг зохион байгууллаа. Мөн сурагчдын дунд “хуулиа дээдэлье”тэмцээнийг зохион явууллаа.

  Биелэлт 25%

  5.Хичээл, сургалтаас гадуурх сонгон секц, дугуйлангийн чанарыг сайжруулж, хүүхдийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлнэ.

  5 чиглэлээр секц, дугуйлан хичээллэж байна.

   

   

   

  Улсын төсөв

  -Секц дугуйланд хамрагдсан хүүхдийн тоо

   

  -Улсын төрөлжсөн олимпиадад амжилт үзүүлсэн сурагчдын тоо

  Сургуулийн хэмжээнд нийт 12 сонгон, секц дугуйлан хичээллэж сурагчдыг хөгжүүлэн үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Бага, дунд ангийн сурагчдын дунд “Хүрэл тулга” зохиосон шүлгийн уралдааныг зарлаж, Бага ангиас 4а ангийн сурагч Д.Цэнгүүн, дунд ангиас 9а ангийн сурагч Б.Номин-Эрдэнэ нар тус тус тэргүүлэн аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа “Хүрэл тулга” наадамд амжилттай оролцлоо.

  Биелэлт-%

  6.“Багш хөгжлийн төв”-ийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, багшийн ажлын байран дээр хөгжих нөхцөл боломжийг сайжруулна.

  Багш хөгжлийн төвтэй.

  Улсын төсөв

  Тухайн жилд тохижигдсон “Багш хөгжлийн төв”-ийн тоо

  Багш хөгжлийн төвийг бүрэн тохижуулж, багш нарын хөгжих боломжийг бүрэн хангаж ажиллалаа. Үүнд багш нарын ширээ сандал, номын болон хувцасны шүүгээ, компьютер, принтер, проектор, дэлгэц болон амрах өрөөг засаж тохижууллаа. Бүрэн гүйцэт багш хөгжлийн төвийн тоо 1

  Биелэлт-90%

  7. “Хүүхдэд ээлтэй дотуур байр” дэд хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.

   

  ОНХС

   

  Улсын төсөв, төсөл хөтөлбөр

   

   

   

  ОНХСан

  - Дотуур байрын үйлчилгээний нэр төрөл чанарын шалгуур хангасан сургуулийн тоо

  -Шинэчилсэн зөөлөн эдлэл /хувиар/

  Дотуур байрны сурагчдын дунд “Хүүхдийг хэрхэн зөв хүмүүжүүлэх вэ%” сургалт, Мөн сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй, “Хүдэр Эрдэнэ”ХХК, Хайрганы үйлдвэрүүдтэй хамтран дотуур байрны гадна засвар, гал тогоо, хүүхэд хөгжлийн төв болон 2 тасаг тохижуулан ажиллахаар хэмжээ, үнийн дүнгийн төсөл гарган ажилласан.

  Биелэлт-20%

  3

  Бүх шатны боловсролын байгууллагад эрүүл, аюулгүй, ээлтэй орчин бий болгоно.

  8. Боловсролын байгууллагын орчинд суралцагчийг эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлнэ.

  СӨБ-2\

  ЕБС-1

  Улсын төсөв

  a.Гэрэлтүүлэг-

  б.Гарц- в.Камер-

  г.Хурд сааруулагч

  Боловсролын байгууллагын орчинд суралцагчийг эрсдэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх үүднээс сургуулийн хэмжээнд 6ширхэг камер 880000төгрөгийн төгрөгөөр суулгасан.

  Биелэлт-80%

  9. Хүүхэд залуучууд, иргэдэд тухайн шатны боловсролыг нөхөн олгоно.

  Бичиг үсэг үл мэдэгч 21 иргэн байгаагаас 29 иргэн, дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтад 16-54 насны 45 иргэн хамрагдсан

  УТ, ОНТ

  -Боловсрол нөхөн олгосон хүний тоо

   

  Сургуулийн хэмжээнд Албан бус насан туршийн боловсрол олгох сургалтад 20 сурагч хамрагдаж байна. Сурагчдад боловсролыг танхимын болон танхимын бус хэлбэрээр зохион байгуулж гэрээр дасгал даалгавар өгөх, 5 багц 13 модул сургалтыг тасралтгүй явуулж байна.

  Биелэлт- %

  4

  Иргэдийн хэрэгцээнд тулгуурласан насан туршийн боловсрол олгоно.

  10. Хөдөөгийн иргэдэд хүргэх соёлын үйлчилгээний төрөл хэлбэрийг нэмэгдүүлж цар хүрээг өргөжүүлнэ.

  Сумын соёлын төвөөс 5 багт

  25 удаа

  2200 иргэнд

  Улсын төсөв

  Хүрч үйлчилсэн иргэдийн тоо

  Хөдөө болон төвд 3 удаа нийт 220 иргэнд хүрч үйлчилсэн.

  5

  Хүн амд үзүүлэх соёл урлагийн үйлчилгээний цар хүрээг нэмэгдүүлж, материаллаг баазыг жигд сайжруулна.

  11. Айл өрх бүрийг номын сантай болгох, ном унших соёлд гэр бүлийн оролцоог нэмэгдүүлэх аяныг өрнүүлнэ.

  -

  Орон нутгийн төсөв

  Сумын нийт өрх- 630

  -Нийт өрхийн эзлэх хувиар

  18 өрх ба 2.4%

  12. Соёлын биет бус өвийг бүртгэлжүүлж, хадгалан хамгаалах, хойч үед өвлүүлэн уламжлуулах сургалтыг төв, хөдөөд шат дараатай зохион байгуулна. /Уртын дууны Баянбараат, Боржигон аялгуу/

  -БМСанд -өвлөн уламжлагчдын нийт тоо-480

  -Төрлийн тоо СББӨ-ийн төлөөллийн-5

  -Баянбараат,

  Боржигон уртын

  дууч-6

  ОНТ

  2.0 сая

   

  -Өвлөн уламжлагчдын тоо өссөн дүнгээр

  - Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр

  0

   

  13. сумын хамгаалалтад авсан түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт газруудыг хашаажуулан нутгийн иргэд гэрээгээр хамгаалах ажлыг зохион байгуулна.

  -Хамгаалалтад авсан-99

  -Гэрээгээр эзэнжүүлсэн-15 сумын 62 дурсгал

  Манзуширын хийдийн туурь, /

  -ОНТ

  Төсөл хөтөлбөр

   

   

  ТСҮХД-9

  0

  6

  Музейг орон нутгийн түүх, соёл иргэншил нийгмийн аж амьдралын түгээмэл толь мэдээлэл, мэдлэгийн эх сурвалж болгож, соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулна.

  14. Улс аймгийн хамгаалалтад авсан түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт газруудыг хашаажуулан нутгийн иргэд гэрээгээр хамгаалах ажлыг зохион байгуулна.

  -Хамгаалалтад авсан-99

  -Гэрээгээр эзэнжүүлсэн-15 сумын 62 дурсгал

  Манзуширын хийдийн туурь, /

  -ОНТ

  Төсөл хөтөлбөр

   

  12.0 сая

  ТСҮХД-9

  Сургуульд байрлах орон нутгийн Музейг 2018.03.26 нд нээлттэй хаалганы өдөр зохиож, нийт төрийн албан хаагч болон ард иргэдэд сурталчилан танилцууллаа. Нийт150 иргэн үзэж танилцсан.

  7

  Нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллэх орчин нөхцлийг бүрдүүлж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

   

   

  15. Нийтийн биеийн тамир, зохистой хөдөлгөөн /фитнесс/-ээр хичээллэх, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ.

   

   

   

   

  Улсын төсөв

   

  - Гадаа талбай, алхалт, гүйлт, дугуйн замын тоо-5

  Нийтийн биеийн тамирын чиглэлээр төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна. 2018.04.11-нд нэгэн зэрэг марафон гүйлтээр эхлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.

  8

  Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

  16. Жирэмсний хяналтыг сайжруулж, эх хүүхдийн эндэгдэл гаргахгүй ажиллана

   

  УТ, ОНТ

  Үзлэг, оношлогоо зохион байгуулсан сумын тоо, хамрагдсан хүний тоо

  1-р улирлын байдлаар 8-н эх жирэмсний эрт үеийн хяналтанд орж жирэмсний хяналт 100%-тай байна. Эх хүүхдийн эндэгдэл гаргахгүй ажиллаж байна.

  17. Элэгний хатуурал, хорт хавдраас сэргийлэх “Элэг бүтэн Төв аймагчууд” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

  86.5%

  УТ, ОНТ

  НЭ-ийн тоног төхөөрөмжийн хангалтын хувь

   

  Элэгний хатуурал, хорт хавдраас сэргийлэх “Элэг бүтэн Төв аймагчууд” хөтөлбөр хэрэгжилтж 25%-тай хэрэгжиж байна.

  18. Сумын лабориторийг хүчин чадлаар нь ажиллуулах шинжилгээнүүдийг авч хэвшүүлэх

   

   

   

  Сумын ЭМТ-ийн лаборатори нь 8 төрлийн түргэвчилсэн оношлуураар шинжилгээ хийж байгаагаас элэгний В, С вирусны шинжилгээнд 30 иргэн, сахарын шинжилгээнд 50 иргэн, шээсний шинжилгээнд 8 иргэн, серологийн шинжилгээнд 17 иргэн, цусны бүлэг тодорхойлоход 3 иргэнийг тус тус хамруулаад байна.

  9

  Төр, хувийн хэвшил, ажил олгогчдын дэмжлэгтэйгээр тогтвортой шинэ ажлын байр бий болгох замаар ажилгүйдлийг бууруулж, иргэдийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлнэ.

  19. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах” дэд хөтөлбөр , хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

   

  Халамжийн сан

   

  Хүнс тэжээлийн дэмжлэг шаардлагатай өрхийн ... иргэнд хүнс тэжээлийн дэмжлэг сар бүр үзүүлнэ

  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах дэд хөтөлбөр хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд : “Ажлын хэсэг байгуулах” сумын засаг даргын 2018.03.02 ны 53 тоот захирамж гарч ажлын хэсгийн ахлагчаар засаг даргын орлогч томилогдон ажиллаж байна.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн талаар 2018 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг Засаг даргын орлогчоор батлуулан ажиллаж байна. ХАБЭА -2018 сарын аяныг “Эрүүл аюулгүй шинэ үеийн төлөө уриан дор удирдамж төлөвлөгөө гарган 2018.04_.03 наас 04 сарын 20 ны дотор зохион байгуулахаар ажиллаж байна

  .Хэрэгжилт 50%

  20. “Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх “Өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө”-г шинэчлэн боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

   

  НХС

  10 сая төгрөг

  Амьжиргааны 1-5 түвшний зорилтот бүлгийн .... өрхийн .... иргэний орлогыг нэмэгдүүлж нийгэмшүүлсэн байна.

  Зорилтот өрхийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулан 5 багийн 75 зорилтот бүлгийн иргэдийн нэрсийг АДЗөвлөл 5 багийн засаг дарга нартай хамтарч нэрсийг баталгаажуулан ЗДТГазрын даргаар батлуулан нэрсийг ХХҮГазарт хүргүүлсэн .Зорилтот бүлгийн 75 иргэнийг өрхийн гурвалжингаар үнэлгээ хийж өрх тус бүрд төлөвлөгөө гарган , Сумын нэгдсэн төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.

  Хэрэгжилт 50%

  21. Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, ажилгүй иргэд, оюутан, суралцагчдын эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ.

  Орон нутагт НД-д хамруулсан ажил олгогч байгууллага

   

  Тухай бүр

  2018 онд Малчин Хувиараа хөдөлмөр, эрхлэгчид, орон нутгийн оюутан суралцагсад, ажилгүй иргэдийн судалгааг шинэчлэн гаргаж тус бүрд нь шинэчлэн гаргаж мэдээллийн сангаа шинэчилсэн. Тус оны эхний улирлын байдлаар дээрх бүлгийн иргэдээс 74 иргэнийг эрүүл мэндийн даатгалд, 96 иргэнийг сайн дурын даатгалд хамруулсан нь өмнөх оны энэ үеийнхээс 9,5 хувиар нэмэгдсэн дүнтэй байна.

  Хэрэгжилт 50

  22. сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажил олгогч байгууллагуудыг орон нутагт нь нийгмийн даатгалд хамруулах арга хэмжээг зохион байгуулна.

   

  Орон нутгийн төсөв

  Зөвлөгөөн зохион байгуулна

  Тус аймагт бүртгэлгүй боловч сум орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 33 аж ахуйн нэгж байгууллагуудын судалгааг шинэчлэн гаргасан.

  Хэлтсийн даргатай байгуулсан үр дүнийн гэрээнд 2018 онд 3 аж ахуйн нэгж байгууллагыг орон нутагт нь нийгмийн даатгалыг төлүүлэх хамтран ажиллах заалтыг тусган өгсөн. Үүний дагуу Хустайн энгэр ХХК, Сэрүүн амгалант хоршоо, Ар Си эн ХХК –тай холбоо тогтоон тус арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хамтран ажиллах талаарх албан тоотыг төлөвлөсөн. Мөн тус улирлын сард орон нутагт үйл ажиллагаагаа явуулж буй аж ахуй нэгж байгууллагын улсын тооллого явуулах сумын комисст орж ажиллан 51 аж ахуйн нэгж байгууллагаар явж орон нутагт нийгмийн даатгалаа төлөх хамтран ажиллах тухай албан тоотыг удирдлагуудад гардуулсан.

  Хэрэгжилт 30

  ЗУРГАА. НУТГИЙН УДИРДЛАГА ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН ХҮРЭЭНД

  1

  Төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтын хүрээг нэмэгдүүлэх нийгмийн баталгааг сайжруулах замаар төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой байх нөхцлийг хангана.

  1.Жишиг багтай болох

  Аймгийн хэмжээнд 2 жишиг багтай /1,4-р баг/

  85 сая төгрөг

  -“Баг” төслийн хэрэгжилтээр

   

  -Суурин тогтолцоотой багийн төвийн өсөлтөөр

  1-р багийн материалыг аймагт хүргүүлэн ажиллаа.

   

  2.Төрийн байгууллагын цахим сүлжээг ашиглан, ухаалаг мэдээллийн самбар ажиллуулах ил тод байдлыг хангаж ажиллана

  Сумдын нэг цонхны явуулын үйлчилгээ багийн иргэдэд хүрдэг.

  -

  Зорилтот бүлэгт хүргэсэн төрийн үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ хүртсэн хүний тоо

  2018 оны 1-р улиралын байдлаар 28 мэдээллийг цахим хуудас ухаалаг мэдээллийн самбарт оруулан иргэдэд хүргэж ажиллаа. /эрчимжүүлэх шаардлагатай-40%/

  2

  Төрийн албан хаагчдын хуулийг дээдлэн ёс зүй, хариуцлага, сахилга батыг сайжруулж, үр дүнд суурилсан урамшуулал, хариуцлага тооцох замаар төрийн байгууллагын нэр хүндийг өсгөнө.

  3.Багийн ИНХ-ыг улиралд 1 удаа зохион байгуулж багийн явуулын үйлчилгээг тогтмолжуулна

  Багийн ИНХ-ыг жилд 2-4 удаа зохион байгуулдаг. Багийн ИНХ, багийн Засаг дарга нарын ажлын уялдаа холбоо тогтмолжоогүй.

  Орон нутгийн төсвөөс

  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

  2018 оны 1- р улирал 1, 2, 4 -р баг багийн иргэдийн нийтийн хуралыг зохион байгуулж иргэдээс ирсэн санал гомдолыг шийдвэрлэх шатанд ажиллаж бйана. / эрчимжүүлэх шаардлагатай-40%/

  4. “Баг” төслийн хүрээнд 3-р багийн төв барина

  ЗГ-ын 2016 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 141 дүгээр тогтоол батлагдсан.нэг цонхны үйлчилгээтэй

  .

   

  Нэг цонхны үйлчилгээний ресепш нь томилон ажиллуулж байна.

  Хугацаа болоогүй

  3

  Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах

  5. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах сургалтыг зохин байгуулна

  Жилд 1 сумдад зохион байгуулдаг.

  Засаг даргын нөөц сан 3.0 сая

  Сургалтын батлагдсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

  3 сарын 29-нд гамшигын үзүүлэх сургалтыг хийж ч+15 дохиогоор мэргэжилийн анги бие бүрэлдэхүүн бүрэн цугларч газар хөдлөлтийн үеийн үзүүлэн сургалтыг хийлээ /бүрэн биелэсэн-100%/

  4

  Цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулах

  6. Сумын хэмжээнд цэрэг техникийн тоо бүртгэл болон хугацаат албаны цэрэг татлагыг зохион байгуулж, Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолын хүрээнд мөнгөн төлбөрийг барагдуулж ажиллана.

  Сургалтыг хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу явуулж мэдээ тайлан хүргүүлсэн.

  5 цэргийн дүйцүүлэх албан тооцоог хугацаанд нь хийлгэсэн

  Дүйцүүлэх албаны сургалтыг төлөвлөгөөний дагуу явуулна

  Цэргийн албаны мөнгөн төлбөрийг 5 хүний 3.2 сая төгрөгийг 100% барагдууллаа. /биелэсэн-100%/

  7.сумын хэмжээнд цэрэг татлагын ажлыг зохион байгуулна

   

   

   

  Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

  8. Сумын хэмжээнд Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2017-2020 оны төлөвлөгөөг батлуулж, хэрэгжилтийг хангана.

  Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 5 зорилт 15 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэй төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсэн.

  Орон нутгийн төсөв

   

   

   

   

   

  Хэрэгжилтийн хувиар

  Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 5 зорилт 15 хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэй төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. / эрчимжүүлэх шаардлагатай-40%/

  9. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг жил бүр гарган хэрэгжүүлнэ.

   

   

   

  Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

   

  Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөг ИТХТ-ын хуралд өргөн бариад байна

   

  10. Авлига, ашиг сонирхлын эсрэг үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлын хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг эрчимжүүлнэ.

  Хөтөлбөрийн хэрэгжилт 90,6% –тай

   

  Төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр

  Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр

   

  БОЛОВСРУУЛСАН: ЗДО                                       Г.СҮХБААТАР

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  СЭРГЭЛЭН СУМЫН 2018 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН БИЕЛЭЛТЭНД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХҮСНЭГТ

   

  2018.04.11                                                                                                                                                            Эрдэнэ-Уул

   

  Салбарын чиглэл

  зорилт

  Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

  Биелсэн -100%

  Хэрэгжилтийн явц

  70.00%/60-79.99%/

  Хувь40.00,/20-49.99%/

  оноо10.00%/10.01-19.99%/

  Хугацаа болоогүй

  Дүн

  Оноо

  Дэс дугаар

  1

  Эдийн засаг хөгжил, газар

  8

  16

  1

   

  9

  1

  5

  42.5%

  2,13

   

  2

  Дэд бүтцийн хөгжлийн хүрээнд

  8

  21

   

  5

   

  16

  40.0%

  2.00

   

  3

  ХАА-ын бодлогын хүрээнд

  11

  28

  9

  1

  18

  37,0%

  1,85

   

  4

  Байгаль орчин ногоон хөгжил

  3

  6

   

  4

   

  2

  40,0%

  2,00

   

  5

  Нийгмийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд

  9

  22

  2

   

  16

   

  4

  46,6%

  2,33

  6

  НУТГИЙН УДИРДЛАГА ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН ХҮРЭЭНД

  5

  10

  2

   

  6

   

  2

  55,0%

  2,75

   

  Дүн

  44

  103

  5

  44

  2

  40

  43.6%

  2,18

   

   

   

                               
                         НЭГТГЭСЭН:
  ТЗХЭЗМ                                            / Б.ТЭМҮҮЛЭН/              

                             ХЯНАСАН:ЗДО                                                   /Г.СҮХБААТАР,/