Засаг даргын тамгын газрын 2016 оны төсвийн шилжих үлдэгдлээс сумын ИТХ-ын 2017 оны 06-р сарын 12-ны 3/19 тоот тогтоолын дагуу 5 багийн засаг дарга нарыг унаажуулахад 8.500.000 сая төгрөг зарцуулж энэ оны 08-р сард хүлээлгэн өглөө.