Засаг даргын тамгын газрын 2016 оны төсвийн шилжих үлдэгдлээс сумын ИТХ-ын 2017 оны 06-р сарын 12-ны 3/19 тоот тогтоолын дагуу хэсгийн төлөөлөгч, хэсгийн цагдаа нарыг унаажуулахад 12.000.000 сая мөн торгуулийн машинд 2.500.000  төгрөг зарцуулсан.