ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТАЛААР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН
  • Аймгийн МХГ-ын даргын тоот, Сумын Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга нарын баталсан удирдамжийн дагуу 4 удаагийн хяналт шалгалтыг албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд хийлээ. Мөн үдийн цай хөтөлбөр, сургууль, цэцэрлэгийн цайны газарт шалгалт хийсэн.
  • — Шалгалтын зорилго нь: Хүнсний аюулгүй байдлын тухай хууль, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, тамхины хяналтын тухай хууль, Худалдааны газар түүний үйлчилгээ

MNS5021:2007, Хоолны газарт тавигдах

шаардлага MNS4946:2005стандартын

хэрэгжилтийг хангуулах, хуулийг хэрэгжүүлэх, зөрчлийг арилгах

  • — Шалгалтаар ямар нэгэн ноцтой зөрчил илрээгүй.
  • — Ололттой талууд:Байгууллагууд хүнсний зориулалтын бус хуванцар савийг хэрэглээндээ хэрэглэхээ больсон
  • — Цэцэрлэг сургууль төвлөрсөн усан хангамжтай болсон
  • — Цэцэрлэг ажилчдын халуун устай болсон
  • — Цэцэрлэг, сургууль, эмнэлэг хоолны технологийн карт, дээжийн бүртгэлийг тогтмол хөтлөж байгаа
  • — Цайны газруудын өнгө, үзэмж, тохижолт сайжирсан
  • — Дутагдалтай талууд:
  • — Камержуулалт хангалтгүй, зарим нэг байгууллагуудад байхгүй
  • — Хүнсний агуулах стандартын бус
  • — Хаалга цонхы хамгаалалт муу

сургуулийн хоолны танхим, халуун усны өрөө

Эмнэлгийн цайны газрын бэлтгэл өрөө, агуулах