БАТЛАВ:

                                                                            ЗДТГ-ЫН ДАРГА                     С.ГАНЧИМЭГ

 

АЛТАН ХОНХ ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖ

2016.05.17                                                                                                              Эрдэнэ-Уул

 

            Зорилго: Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль, Шилэн дансны тухай хууль тогтоомжийг олон талт арга хэлбэрээр сурталчлах мэдээллийн ил тод нээлттэй байдлыг хангуулах цахим хуудасны баяжилтыг сайжруулах, төрийн байгууллагын мэдээ мэдээллийг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэхэд оршино.

            Хамрах хүрээ: ЕБС-ийн сурагчид

            Хаана: ЕБСургуульд

            Хэзээ: 2016 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдрийн 15 цагаас

            Зохион байгуулагч: Сумын ЗДТГазар, ЕБС

            Шагнал урамшуулал: 1, 2 байр өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнана.

            Анхаарах зүйл: Оролцох хүүхэд бүр авлигын эсрэг хууль болон хүүхэд хамгааллын талаар сайтар уншиж ойлгосон байх, танин мэдэхүйн асуулт асуух тул сайн бэлдэхийг анхааруулж байна.

 

 

 

 

 

                        УДИРДАМЖ БОЛОВСРУУЛСАН:

ТЗХЭЗ-Н МЭРГЭЖИЛТЭН                         Ц.ДЭЛГЭРСАЙХАН