Засаг даргын нөөцөөс сумын нөөцөд 55 тн өвс, 10тн тэжээл нөөцөллөлөө.