Төв аймгийн засаг даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А\505 тоот, Сумын засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн А\513 тоот захирамжаар 4 дүгээр багийн нутаг Эх нь ус, 3 дугаар багийн нутаг Хошного булгийн эхийг 2900.0 мянган төгрөгийн хөрөнгөөр хашиж хамгаалах ажлыг багийн засаг даргатай хамтран зохион байгууллаа.