2019-2020 оны хичээлийн жилийн “сургалтын хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэх нь” сургалт

 

2019-2020 оны хичээлийн жилийн “сургалтын хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэх нь” сургалт 2019.08.15-18 хооронд 4 өдрийн сургалт болж бүх багш нар хамрагдаж сайжруулсан сургалтын хөтөлбөрийн талаар мэдлэг ойлголттой болж түүний дагуу ажиллаж байна.