• Зорилтод өрхийн 75 гишүүдийн төлөөллийг оролцуулан 2018 оны 03 сарын 06 нд  Өрхийн хөгжлийн гурвалжингаар үнэлгээ хийж өрх тус бүрт өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулан Сумын нэгдсэн төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна.