ЭЗЭНГҮЙ НОХОЙ УСТГАЛ ХИЙГДЛЭЭ

Сумын төвийн баг болон 4 зөрлөгийн нутаг  дэсгэрт байгаа эзэнгүй нохдыг устгах ажил зохион байгууллаа. Нийт-62 нохой