Хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах оролцоо сэдэвт
аяны хүрээнд Сэргэлэн сумын хийсэн ажлын товч тайлан

Аймгийн МХГ-аас ирсэн зөвлөмж, Засаг даргын тамгын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 10 хүнсний дэлгүүр, 4 ААНБ-уудад Хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулах талаар зөвлөмж хүргэн гарын авлага материалыг бэлтгэж мэдээллийн самбарт байршуулан ажиллалаа.