2017 онд Сумын ГХУСАЗЗөвлөл болон холбогдох мэргэжилтэнгүүдтэй хамтран хяналт шалгалтын ажлыг 5 удаа зохион байгуулж илэрсэн зөрчилд 4440,0 мянган төгрөгийн  захиргааны арга хэмжээ ногдуулж орон нутгийн орлогын дансанд төвлөрүүлж, зөрчлийг бүрэн арилгалаа.