Байгаль орчныг хамгаалах багц хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 4 удаагийн хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулж 6 иргэнд газар чөлөөлөх мэдэгдэх хуудас өгч, 2 иргэнийг цагдаагийн байгууллагад шилжүүлж, 9 иргэнд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу захиргааны арга хэмжээ ногдуулж орон нутгийн орлогын дансанд 2430.0 мянган төгрөгийг төвлөрүүлээд байна.