Хяналт шалгалт хийсэн ажлын тайлан

2019.11.08                                                                                                               Эрдэнэ-уул

            МХГ-ын даргын 2019 оны 11 сарын 04-ны өдрийн 500 дугаартай албан тоотын дагуу удирдамж боловсруулж сумын ГХУССалбар зөвлөлтэй хамтран хяналт шалгалтыг 2019 оны 11 сарын 07-ны өдөр хийж гүйцэтгэлээ.

 Шалгалтаар Хөвсгөл их тайга ХХК-ны 2018 оны 09 дүгээр сарын 26, мөн оны 10 дугаар сарын 23-25-ны өдрүүдэд үйлдвэрлэсэн 6 нэр төрлийн цай, Gimex ХХК-ны үйлдвэрлэсэн Хөсөг нэрийн цай зэрэг худалдаалагдаагүй байна.

Шалгалтад сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 8 худалдааны газар хамрагдсан болно. Шалгалтаар дээрх үйлдвэрийн нэрийн цай 2  хүнсний дэлгүүрт худалдаалагдаж байсан бай 2019 оны 01 сарын 10-ны өдөр, 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр, 10 дугаар сарын 10-ны өдөр үйлдвэрлэгдсэн цайнууд байна.