Нийгмийн хариуцлагын гэрээ

Сумын нутаг дэвсгэрт худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 4 ААН, 5 иргэнтэй нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгууллаа.

Гэрээнд худалдаа үйлчилгээний соёлыг дээшлүүлэх, иргэдийн үйлчлүүлэх таатай ээлтэй орчинг бүрдүүлэх талаар дараах заалтуудыг тусгалаа.

  • Үүнд: Гадна талбайн тохижилтыг хийх, цардмал зам тавих
  • И браимт олгох
  • Камержуулалт тавих
  • Дүрэмт хувцасаар жигдрэх
  • Дотор талын тохижлтыг хийж ариун цэврийг сахих гм

Гэрээг хагас, бүтэн жилээр дүгнэж бичмэл тайлан авахаар тусгалаа.