Хог хаягдлын талаар:
Сумын 1,3,4-р багийн нутаг дэвсгэрт үүссэн хур хог хаягдлыг арилгах, багасгах ажлыг 2018 оны 10  сард 2 удаа зохион байгуулж нийт 4560м3 хог хаягдлыг түрж цэвэрлэн шатахууны зардалд 1300.000 төгрөг зарцууллаа.
 Нийтийн их цэвэрлэгээг нийт 8 удаа зохион байгуулж давхардсан тоогоор 31 ААНБ-ын 194 албан хаагч, ажилтан, 63 иргэн оролцож 32.5 тонн хог хаягдал бууцыг хогийн цэгт төвөлрүүллээ.