2019 оны 4-н сард Баянчандмань суманд зохион байгуулагдсан

 “Төв математик ” аймгийн математикийн уралдаанд 4а ангийн багш Б.Эрдэнэсүрэн 3-р байр, 5а ангийн сурагч Д.Цэнгүүн 6-р байр буюу тусгай байранд шалгарч амжилт гаргасан.

Төв аймагт зохион байгуулагдсан аймгийн  нэгдсэн олипиадад түүх нийгмийн багш Х.Нандингэрэл 7-р байр, бага ангийн багш Б.Эрдэнэсүрэн 4-р байранд орж тус тус амжилт гаргасан