2020.04.15нд Сэргэлэн сумын дунд сургуулийн 1-9р ангийн нийт сурагчдын дунд “миний өнөөдрийн орчин”   сэдэвт гар зураг зохион бичлэгийн уралдааныг цахимаар зохион байгуулж явуулсан, бага ангиас 1-р байранд 1а ангийн сурагч Э.Энхжингийн гар зураг, дунд ангиас 1-р байранд 6а ангийн сурагч Б.Тэмүүлэнгийн зохион бичлэг тус тус шалгарсан.