1-9 ангийн нийт сурагчдыг эмчийн нэгдсэн үзлэгт хамрууллаа
     2018.10.03 ны өдөр сумын эрүүл мэндийн төвтэй хамтран сургууль дээр сургуулийн нийт сурагчдыг нэгдсэн үзлэгт хамрууллаа, хүүхдийн хараа, сонсгол, арьс өнгө, шүд, дотор, хамар хоолой үзлэгийг сумын их эмч Д.Гэрэлтуяа, А.Пүрэвбат нар хийж   бүрэн үзлэгт хамрууллаа.