Тус сумын нутагт байх эзэнгүй золбин нохой устгах ажлыг 2020 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдөр улаанбаатар хотын хот тохижуулах газрын ажилтан О.Баясгалантай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж 4 багийн төвд 16 толгой нохой, 1 дүгээр багийн нутаг 4 дүгээр зөрлөг, зүчээ, бүрдэн дугуйд байх 40, нийт 56 толгой эзэнгүй золбин нохойг устгаж.  Уг ажилд 1 болон 4 дүгээр багийн засаг дарга Б.Батсайхан, Т.Нямцэрэн, ЗДТГ-ын дарга с.ганчимэг, цагдаа өлзийжаргал нар хяналт тавьж ажиллалаа.