Сумын Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн А\512 тоот захирамжаар 4 дүгээр багийн төвийн малын худгийн орчин тойрны талбайн шавар шавхайг түрж цэвэрлэх, хайрга дэвсэх ажилд шатахууны зардалд 120.0 мянган төгрөгийн  зарцуулж ажиллалаа.