Засаг даргын тамгын газрын 2016 оны төсвийн шилжих үлдэгдлээс сумын ИТХ-ын 2017 оны 06-р сарын 12-ны 3/19 тоот тогтоолын дагуу Цэцэрлэг, Соёлын төв, Эрүүл мэндийн төвд засвар үйлчилгээнд тус бүр 5.000.000 төгрөг зарцуулсан.