• Ус ашиглалт, хамгаалалт:
    Ус ашиглуулах тухай дүгнэлтийг үндэслэн Эм си эс проперти ХХК, Клин энержи

    ХХК-д, газар тариалан эрхлэгч иргэн Мөнхзоригт тус тус ус ашиглах зөвшөөрөл олгож тэмдэгтийн хураамжид 120.0 мянган төгрөг ногдуулж орон нутгийн орлогын дансанд, 2019 ны 3 дугаар 30-ны өдрийн байдлаар ус ашигласны  төлбөрийн орлогод ........ төгрөг тус тус төвлөрүүлээд байна. 2019 онд Уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэгч Үүртгоулд ххк, цементний үйлдвэр болох Мөнхийн баян гал ххк нь ус ашиглах дүгнэлтийг зохих байгууллагаар гаргуулж харъяалагдах сав газартай гэрээ байгуулан ажиллаж байна.