1. Төв аймгийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 02

тоот Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай албан даалгаврын биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд албан багйгууллагын дарга эрхлэгч, багийн засаг дарга нарт сумын засаг даргын тамгын газрын даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 03\51 дугаартай албан тоотыг хүргүүлж бэлтгэл бэлэн байдлыг ханган ажиллаж байна. Мөн сумын засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн А\118 тоот захирамжаар 2,3,5 дугаар багийн нутагт урамшуулалт морин эргүүлийг 04 дүгээр сарын 10-аас эхлэн ажиллуулж, морин эргүүлийн урамшуулалд ЗДТГ-ын нэмэлт санхүүжилтийн данс болох байгаль хамгаалах сангийн үлдэгдэл хөрөнгөөс 300.0 төгрөг зарцуулахаар төлөвлөөд байна.