Аймгийн ХХААГ-ын санхүүжилтээр сумын 3 болон 5-р багийн нутагт нийт 8000 га талбайд оготно устгах ажил хийгдэж түүнд хяналт тавин ажиллаж  байна. Устгалын ажлыг 6 иргэн гүйцэтгэж байна.