Хяналт шалгалт хийсэн ажлын  тайлан

Аймгийн МХГ-ын даргын 2019 оны 10 сарын 02-ны өдрийн 447,448 албан тоот, Стандарт хэмжил зүйн хэлтэсийн даргын 2019 оны 10 сарын 07-ны өдрийн 84 дугаартай албан тоотын дагуу сумын нутаг дэвсгэрт худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэд, ААНБайгууллагууд 2019 оны 10 сарын 11-14-ны хооронд хяналт шалгалтыг нийтийн хоолны үйлчилгээ эрхлэгч нарт шинэчлэгдсэн батлагдсан стандартын талаар мэдээлэл өгөх, зөвлөн туслах, Тамхины хяналтын тухай, Архидан согтуурахтай тэмцэх, Ариун цэвэрийн тухай, Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг  хангуулах талаар хийлээ.

Шалгалтад 9 ААНБ, 7 иргэн хамрагдлаа. Шалгалтаар  Гүнзэгэстэй ШТС-ын дэргэдэх Зам зуур хүнсний мухлаг, цайны газарт хэд хэдэн зөрчил илэрснийг 14 хоногийн хугацаатай зөрчил арилгах албан тоотыг хүргүүлэн ажиллав.