Нэг сум-Нэг бүтээгдэхүүн-2017  үзэсгэлэн худалдаанд оролцсон товч тайлан

 Сумын Засаг даргын 2017 оны 10 сарын 112-ны өдрийн А/526 тоот захирамжийн дагуу Нэг сум-Нэг бүтээгдэхүүн 2017 үзэсгэлэн худалдаанд 10 сарын 17-10 сарын 19-ны өдрийн хооронд оролцлоо.

 17 иргэн 12 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцож 27.400.000 мянган төгрөгийн борлуулалт хийлээ.