Төв аймгийн Зуун мод хотод 2019 оны 10 сарын 11-13-ны хооронд зохион байгуулагдсан үзэсгэлэн худалдаанд 5 иргэн 20 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцож 2.150.0 мянган төгрөгийн борлуулат хийж амжилттай оролцлоо.