Сумын засаг даргын 2017 оны 03 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 102 тоот, Захирамжаар 1 дүгээр багийн нутаг 7-р зөрлөгт үйл ажиллагаа явуулж буй “Мөнхийн баян гал” ХХК-ны бүтээгдэхүүн тээвэрлэлтэнд иргэдээс ирсэн мэдээллийн дагуу Мөнхийн баян гал ХХК-д сумын засаг даргын 2017.03.29-ны өдрийн 02\67 дугаартай албан тоотоор үйлдвэрийн түүхий эд бүтээгдэхүүн тээвэрлэлтийг батлагдсан маршрут, зөвшөөрөл авсан чиглэлийн дагуу тээвэрлэх талаар мэдэгдэл хүргүүлж ажиллалаа.