• Засаг даргын захирамжаар 1 болон 4 багийн 40 эзэнгүй нохойг 300.000 төгрөгийн зардлаар гэрээ хийж устгуулсан.