• 2017 оны 4 сарын 3-ний өдөр захиргааны ерөнхий хуулиар албан байгууллагын дарга эрхлэгч нар болон төрийн албан хаагчдад эрх зүйн сургалтыг хийлээ.  давхардсан тоогоор 30 төрийн албан хаагч хамрагдлаа.