2017 онд ашиглалт олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсан 8 ААН,Б-ын нөхөн сэргээлт хийсэн талбай урьдчилсан байдлаар биологи 40 га, техник 42,3 га газар байна. Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, ГХБХБГазартай хамтран нөхөн сэргээлт хийсэн 6 талбайг хүлээн авах ажлын хэсэг ажиллаж зураг боловсруулалтын ажил хийгдэж байна.