Баг байгууллагуудын хамтарсан нээлттэй хаалганы өдөрлөг

зохион байгууллаа

2017 оны 11 сарын 08 –ний өдөр тус сумын албан байгууллага, багуудын хамтарсан нээлттэй хаагланы өдөрлөгийг зохион байгууллаа тус өдөрлөгт давхардсан тоогоор 100 иргэн оролцож үзэл бодлоо ирэлхийлж баг байгууллагуудын 2017 оны 3 улирлын байдлаар хйиж гүйцэтгэсэн ажилтай танилцлаа. Мөн тус нээлттэй хаалганы өдөрлөгт Төв аймгын цагдаагын газраас Чулуунбаатар ахлагчтай ажлын хэсэг ирж иргэдэд мэдээлэл хүргэлээ.