Амьжиргааг дэмжих зөвлөл нь улирал бүр асаргаанд байгаа Зорилтод бүлгийн  Ахмад болон ХБИргэдийн гэрийн эргэлтийг тогтмол хийж асруулагч болон асрагчид нь зөвөлгөө өгөх  хууль зөрчсөн тохиолдолд хурлаар оруулж шийдвэр гаргах ,тэтгэмжийг зогсоох хүртэл арга хэмжээ авч байна. 1-р улиралд 1,3,4 -р багийн ахмад настан, 4-р багийн ХБХүүхдийн гэрийн эргэлтийг хийж АДЗөвлөлийн гишүүн бага эмч Н.Одончимэг үзлэг хийж, багийн засаг дарга, ХХYМэргэжилтэн  Цаг үеийн ажлын талаар  ,Нийгмийн халамжийн талаар Ахмад настны нийгмийн хамгааллын шинэчилсэн хуулийн талаар,асрагчын үүргийн талаар  зөвөлгөө  өглөө.