Ямаа самнуулах малчид , багийн дарга, иргэдтэй гэрээ байгууллаж  ажлын  захиалга аван ажилгүй 39 иргэнийг 3-н бүлэг болгон Түр ажлын байранд давхардсан тоогоор 75 иргэнийг зуучилж бүгд 5.800. 000 орлого олсон .